Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

Bu hükme göre, söz konusu durumda olan    B) Emekli KeseneMerinin geri verilmesi :
    belediye başkanları, yeniden iştirakçi olmadık­ Yukarıda hizmet süreleri (5) yılı doldurmamış
    ları takdirde herhangi bir istifadeleri olmamak­ olanlara bir şey verilmediğini belirtmiştik. Hiz­
    tadır.                       met süreleri 5 yıldan fazla fakat 10 yıldan az
      Ancak, yeniden belediye başkanı seçilme­  olanlar belediye abşkanlığmdan ayrıldığı tak­
    yen bu gibi kimseler büyük bir ihtimalle ilerde dirde, o tarihe kadar tahsisatlarından kesilip
    bir memuriyete girebilir, Sosyal Sigortalar Ku­ sandıkta birikmiş olan kesenekleri kendilerine
    rumuna tâbi hizmetlerde veya Bağ-Kur kapsa-  faizsiz olarak ödenir.
    nunda olan sejbest bir işte çalışabilirler- Bu  Fülî hizmet süreleri 10 yıl ve daha fazla
    sebeple bir an önce Emekli Sandığına tâbi olma­ olanlara kesenekleri geri verilmez. (Bu durum­
    ları yararlarına olacaktır. Çünkü söz konusu üç da olan kimseler 60 yaşını doldurduklarmda
    kurumda geçen hizmetlerin birleştirilmesi esa­ kendilerine emekli aylığı bağlanır.)
    sı getirilmiş bulunmaktadır.
      Önce, 5.1.1961 gün ve 228 sayüı Kanunla    C) Toptan ödeme  : Toptan ödeme, o ta­
    Emekli Sandıkları ile malûliyet, ihtiyarlık ve rihe kadar iştirakçinin gerek kendisinden kesi­
    ölüm sigortaları kurumlarına tâbi hizmetlerin len keseneklerin, gerekse karşılıklarının, % 4
    birleştirilmesi kabul edilmiştir. 28.1.1970 gün mürekkep faizi ile kendisine veya dul ve yetim­
    ve 1214 sayılı Kanunla da 228 sayılı Kanunun lerine ödenmesidir.
    bazı maddeleri değiştirilmiş ve bazı maddeler
    eklenmiştir.                     Toptan ödeme aşağıdaki hallerde yapılır :
      228 sayılı Kanımun 1214 sayüı Kanunla     a — 65 yaşını dolduran, fakat fiili hizmet
    değişik, hizmetlerin birleştirilmesi ile ilgili ana süresi 10 yılı doldurmamış olanlara,
    hükmü 3. madde olup.                 b — Fiili hizmet süresi 10 yılı doldurmamış
      "Sigorta Kanunları ile Emekli Sandıkları  olanlarm 60 yaşını doldurduklarında istekleri
    Kanunlarına tâbi çeşitli işlerde çalışmış olanla­ üzerine,
    rın, bu işlerde geçen hizmet süreleri birleştirilir. c — Haklarında malûllük hükümleri uygu­
      Birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üze­ lananların fiili hizmet süresi 10 yıldan az olan­
    rinden ilgililere son ayrıldıkları kurum veya lara,
    sandıkça kendi mevzuatına göre aylık bağlanır   d — Vazife malûllüğü geçtiğinden aylığı
                                                bir
                                        hakkı
    ve ödenir.                    kesilmiş ve emeklilik durumda tanınan (60) vazife­
                                            iken
                                                  yaşını
                             ye
                                  edilmemiş
                               tayin
      Ancak, hizmet süreleri toplammm  aylık   dolduranlardan; fiili hizmet müddetleri 10 yıl­
   bağlanmasmı  icap ettirmemesi halinde bu ka­ dan az olanlara veya yine bu durumda iken ölen
    nun hükümleri uygulanmaz."            ve fiili hizmet müddetleri 10 yıldan az olanla­
      denilmektedir.                 rın dul ve yetimlerine.
      Daha sonra da, 2.91.972 gün ve 1479 sayı­  Dikkat edilirse, keseneklerin geri verilme­
    lı BAĞ-KUR  (Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer  sinde de, toptan ödemede de fiili hizmet sürele­
   Bağımsız  Çalışanlar Sosyal Sigorta Kurumu)   rinin alt ve üst smırı aynı olup, 5 yılı doldurmak
    Kanununda  hizmetlerin birleştirilmesi kabul  10 yılı doldurmamış olmak bahis konusudur- An­
   edilmiştir. Kanunun 59- maddesinde:        cak toptan ödemede bazı özel haller nazara alın-
      "17.7.1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigor­ mıştır.
    talar Kanunu ile '506 sayılı Kanunun geçici 20.
    maddesinde belirtilen emekli sandıkları ile ka­  D) Emekli Aybğı • Emekli aylığı aşağıda
    nunla kurulu diğer Emekli Sandığı mevzuatına belirtilen hallerde bağlanır :
    tâbi çeşitli işlerde çalışmış olanların, bu işlerde a — Fiüi hizmet süreleri 10 yılı doldurmuş
    geçen hizmet süreleri ile bu kanuna tâbi hizmet­ olanlar 65 yaşını doldurmaları halinde,
    leri 5.1.1961 tarih ve 228 sayılı Kanun ve bu  b — Fiili hizmet süreleri 30 yılı doldurmuş
   kanunu tadil eden 1214 sayılı Kanun esaslarına olanlar istekleri üzerine,
   göre birleştirilir."                  (Zaman zaman çıkarılan geçici hükümlerle
      Hükmü  mevcuttur.               fiili hizmet süresi 25 yılı doldurmuş olanların

                                                   243
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10