Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

lerini ödedikleri takdirde, kesenek karşılıkları  Bu yazımızm yaymlandığı sırada, söz ko­
     da ilgili kurumlardan alınmak şartiyle,"    nusu süre geçmiş bulunabilir ve 9-6.1974 tari­
       Hükmü  mevcuttur. (Bu bend l.'â.lSTI gün hine kadar bir çok belediye başkanı muhtelif se­
     ve 1377 sayılı Kanunla eklenmiştir.)      beplerle Emekli Sandığına yazı ile müracaat et­
       12. maddenin  I I . fıkrasının bentlerinden memiş veya edememiş olabilü".
     sonra yazılı son paragrafta ise :         Söz konusu (n) bendindeki 6 aylık sürenin
       "Yukarıda  gösterilenlere (Cumhurbaşkanı   az olduğu, bu sürenin artırılması gerektiği veya
     ile erler hariç) bu kanunda "iştirakçi" denil­ bende muayyen süre yerine "görevlerinin deva­
     miştir. İştirakçi olanlar Türkiye Cumhuriyeti mı süresinde" şeklinde hüküm konulmasının uy­
     Emekli Sandığı ile isteklerine bakılmaksızın  gun olacağı kanısındayız-
     ilgilendirilirler ve haklarında ayrıca Iş ve işçi Bu konu ile ilgili olarak 5434 sayılı Kanu­
     Sigortaları Kanunlarının hükümleri uygulan­   nun 102. maddesine de deığinmek uygun olur.
     maz."                        Söz konusu maddeye göre, sandıkta birikmiş
       denümektedir-                 emekli keseneklerini geri almış bulunanlarla,
       Bu hükme göre iştirakçiler isteklerine ba- kendilerine toptan ödeme yapılmış olanlardan
     kılmaksızm emekli sandığı ile ilgilendirilir. An­ belediye başkanlığına seçilenlerin aldıkları para
     cak yukarıda belirttiğimiz, belediye başkanla­ lan % 5 faizi ile birlikte toptan sandığa geri
     rı ile ilgili, iki bend arasındaki farkı gözönünde vermeleri halinde sandıkla ilgilendirilirler ve
     bulundurmak  gerekir. Durumları (e) bendine   eski hizmet süreleri yenilerine eklenir.
     uyan belediye başkanları, yani evvelce emekli­
     lik hakkı tanınan bir vazifede bulunmuş olan­
     lar isteklerine bakılmaksızın emekli sandığı ile  III — T.C. EMEKLÎ SANDIĞI İLE TANI­
     ilgüendirilir- (n) bendinde belirtilenlerin yani NAN HAKLAR  :
     evvelce emekliliğe tâbi görevlerde bulunmadan    Evvelce emekliliğe tâbi görevlerde bulun­
     belediye başkanlığına seçilenlerin emekli sandı­ mamış olanlardan belediye başkanlığına seçilen­
     ğı ile ilgilendirilmeleri zorunlu değildir, iste;|e ler, seçimden itibaren 6 ay içinde yazı ile sandı­
     bağlıdır. Bu durumda olanlar, seçimlerden iti­ ğa başvurarak, sandıktan faydalandırılmaları­
     baren 6 ay içinde yazı üe Emekli Sandığına mü­ nı istemeli midir?
     racaat ederlerse sandıkla ilgilendirilirler.
       Emekliliğe tâbi görevlerde bulunm.adan     Bir başka deyimle, bu gibi kimselerin tah­
     belediye başkanlığına seçilenler, seçimlerden  sisatlarından her ay %8 oranında emekU kese­
     itibaren 6 ay içinde sandığa yazı ile müracaat neği kesilmesine karşılık ne gibi istifadeleri
     etmezse ne olur?                 olacaktır.
       Bu gibi kimseler artık o dönem için emekli  Emekli Sandığı Kanununun 13. maddesinde,
     sandığmdan  faydalanamaz.             kanunla tanınan haklar sayılmıştır. Bunların
       Yukarıda sözü edilen 12. maddenin (n)   konumuzu ilgilendirenleri, emekli aylığı, adi ve
     fıkrası 1971 yılmda, yani dört yıllık devrenin vazife malûllüğü aylığı, dıü ve yetim aylığı,
     ortasında, eklenmiş olduğundan, 6 aylık süre  toptan ödeme, emekli keseneklerinin geri veril­
     içinde müracaat edemeyenlere, 1592 sayüı Ka­  mesi ve emekli ikramiyesidir.
     nunla 11.6.1973 tarihine kadar yeni bir süre ta-   A) Belediye başkanlığı görev süresi nor­
                                          i
     nmmıştır. Bu hususu sadece bilgi bakımından  mal olarak dört yıldır, lk defa belediye başkanı
     belirttik. Söz konusu süre geçmiş ve hatta yeni olduktan sonra Emekli Sandığı ile ilgilendirilen-
     seçimler yapılmıştır.               1er tekrar belediye başkanı seçilmezse ne olur.
       9 Aralık 19'73 tarihinde seçilen belediye 5434 sayılı Kanunun 87. maddesine göre, fiilî
     başkanlarından, ebveSce emekliliğe tâbi görevde hizmet süreleri 5 yılı doldurmuş olanlarm san­
     bulunmayanların, Emekli  sandığındab faydala­  dıkla ilgileri kesilir ve o tarihe kadar sandıkta
     nabilmeleri için 6 ay içinde yani 9.6.1974 tari­ birikmiş kesenekleri faizsiz olarak kendilerine
     hine kadar sandığa yaza ile müracaat etmeleri ödenir. Hizmet süresi 5 yılı doldurmamış olan­
     gereklidir. Aksi halde sandıktan faydalanamaz­  lara bir şey verilmez. Ancak tekrar iştirakçi
     lar.                        olanların hakları devam eder-

     242
   1   2   3   4   5   6   7   8   9