Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

-1


     Belediye          Başkanlarının              Emekliliği


                                              M. Nihat ETİZ
                                               Merkez Valisi      I — GİRİŞ :                 lilik hakkı tanınan bir vazifede bulunmuş olma­
                             ları şartiyle)." denilmektedir.
      İlk defa belediye başkanlığına seçilen kim­
   selerin Elmekli Sandığından faydalanıp fayda-    Bu hükme  göre, evvelce emeklilik hakkı
    lanamıyacağı, emekliliğe tâbi olmanm hangi   tanınan bir vazifede bulunanlar belediye başka­
    halde zorunlu, hangi halde isteğe bağlı olduğu, nı seçilirse emekli sandığından faydalanacak­
    emekli keseneğine esas tutulacak aylık ve öde­ lardır.
    neklerin nasıl tesbit edileceği, çeşitli hizmet sü­ Yukarıdaki hükme benzer bir hüküm Be­
    relerine göre haklarmda uygulanacak  işlem   lediye Kanununda da mevcuttur. Belediye Ka­
    (emeklilik süresi, emekhiik yaşı ve emekli ik­ nununda değişiklik yapılmasına dair 19.7.1963
    ramiyesi) gibi konularda yeterli bilgiye sahip gün ve 307 sayılı Kanunla Belediye Kanununa
    olmadıkları, çok kere yakın çevrelerinden bu eklenen (Ek madde 16) da:
    konuda bilgi edinemediklerini müşahade etmiş
    olduğumuzdan, belirtilen konular hakkmda kı­    "Memur  iken veya evelce memuriyette bu­
    saca açıklamada bulunmanın ilgililer ve uygula­ lunmuş olanlardan belediye başkanlığına seçi­
    yıcılar için yararlı olacağını umuyoruz.    lenlerin, belediye başkanlığında geçen hizmet
                             süreleri (her türlü özlük ve emeklilik hakları­
                             nın hesabmda nazarı itibara alınmak suretiyle)
      n — BELEDİYE   BAŞKANLARI   EMEK­    memuriyette geçmiş sayılır-
    Lİ SANDIĞINDAN   FAYDALANIR   MI :       Emekli iken belediye başkanlığına seçilen­
                             lerin emekli maaşları kesilmez.
      5434 sayılı T C. Emekli Sandığı Kanunu­
    nun 12. maddesinde, (I) işaretli fıkrada belir­  Sigortalı işçi iken belediye başkanlığına
    tilen kurumlarda çalışanlardan (11) işaretli fık­ seçilenler sigorta primi ve aidatlarmı ödedikle­
    rada gösterilenlerin sandıktan faydalanacakla­ rinde sigortalı olmaktan doğan bütün hakları
    rı belirtümiştir.                 devam eder."
      I. fıkranın (ç) bendinde "Belediyeler" ya­  Denilmektedir-
    zılıdır.
      n. fıkrada ise (a) dan (n) ye kadar bent­  Söz konusu 12. maddenin (n) bendinde ise:
    ler halinde sandıktan faydalanacaklar gösteril­   ''Emeklüiğe tâbi görevlerde bulunmadan
                          i
    miştir. Bunlar içinde belediye başkanları ile l­ illerin daimî komisyon üyeliğine seçilenlerle,
    gili olanlar (e) ve (n) bentleridir.     emeklilik veya sosyal sigortalarla ilgilenmeden
                             belediye başkanlığına veya T.B.M.M. üyeliğine
      (e) bendinde :               seçilenler, seçimlerden itibaren 6 ay içinde ya­
      "iller daimî komisyon üyeleri ile seçilmiş zı ile sandığa müracaat ederek emeklilikle ügi-
    veya tayin edilmiş belediye başkanları (Emek­ lendirümelerini istedikleri ve emekli kesenek-

                                                   241
   1   2   3   4   5   6   7   8