Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

Belediye  Başkan   Yardımcısının    Belediye  Meclisi  Üyeleri  Arasından                 Tayini  Konusu  Üzerinde   Bir  İnceleme

                                             Şerafettin Y A R K I N
                                             İçişleri BaltanUğı
                                            Hukuk Müşavir Muavini

        GİRİŞ                       Bu yazımızda yukarıda sayüan  tereddüt
                               konuları ve bu hususlarla ügili olarak gerekli
        1580 Sayılı Belediye Kanununun 88 inci
     maddesinde, belediyelerde başkan ve gereği ka­ çözüm yolları açıklanmaya çalışılacak ve ayrı­
     dar yardımcıdan sonra  daire baş âmirleri ile ca "Belediye Kanunu Tasarısı"nda bu konu­
     diğer personelin bulunacağı hükmü yer almış­  nun ne suretle düzenlendiği de belirtilecektir-
     tır. Aynı Kanunun, 96. maddesinde ise, başkan
     yardımcısı dahil bütün belediye memurlarının    1 — Belediye Meclis üyeleri arasından baş­
     ne suretle tayin edüeceği ve 95. maddede de sa­ kan yardımcısı seçiminin, belediye başkanı tara-
      dece istanbul ve Ankara belediyeleri başkan  fmdan mı, yoksa belediye meclisincemi yapıla^
      yardımcüarmm  tayin şekli hususları hükme   cağı ••
     bağlanmıştır.                      1580 sayılı Belediye Kanununun, tetkikimi­
                               ze konu olan 96. maddesinin sondan bir önceki
        Ancak, 96. maddenin sondan bir önceki
     fıkrasmda  yer alan "Lüzum görülen belediye­  fıkrasmda aynen:
     lerde reis muavinlerinin meclis azası arasmdan   "Lüzum  görülen belediyelerde reis muavin­
      intihabı caizdir. Bu takdirde muavinlerin me­ lerinin meclis azası arasından intihabı caizdir.
      muriyetleri meclisin devamı ile mukayettir."  Bu takdirde muavinlerin memuriyetleri mecli­
     şeklindeki hükmün  uygulamada  aşağıdaki te­  sin devamı ile mukayyettir." denilmektedir.
     reddütlere yol açtığı görülmüştür:          Gerçekten fıkra metninde sadece "intiha­
                               bı caizdir" ibaresi kullanılmış, ancak bu intiha­
        I — Belediye meclis üyeleri arasından baş­ bın hangi organ tarafından yapüaca;ğı belirtil­
      kan yardımcısı seçiminin, belediye başkanı ta­ memiştir.
      rafından mı, yoksa belediye meclisince mi yapı­  Maddenin  gerekçesinde de söz konusu fık­
      lacağı?
                               ra ile ilgili olarak, Büyük MUlet Meclisi Muvak­
        n — Başkan yardımcısınm, meclis üyeliği  kat Encümeni Mazbatasında " • . . . . maddeye
     sıfatmm  devam .edip etmiyeceği ?        ilâve edilen yeni hükümlerden biri lüzum görü­
                               len belediyelerde reis muavinlerinin meclis aza­
        m  — Başkan yardımcısına verilecek pa­  sı arasından seçilebilmesidir. Belçika'da beledi­
      ranın bütçede nasıl yer alacağı?
                               ye encümenini teşkil eden zatlar meclis azasın­
        IV — Ankara ve istanbul Belediyeleri baş­ dan olmakla beraber her biri dairesinin başm-
      kan yardımcüarmm  meclis üyeleri içinden ta­ da âmir olarak bulunduğundan icrai hususatla
      yin edilmesi halinde 95 veya 96. maddelerden intihap ve ihtisas işleri memzuç bir haldedir.
      hangisinin uygulanacağı?             Belediyedeki daire baş amirine de teşmili şa-

     248
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15