Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

sınırlılıklar burada da söz konusudur. Sonunda imar hakkı ulusallaştırılmıştır. Arsası üzerinde
   kamulaştırmaya  dayanması bu konudaki tedbir­   yapı izni alanların buna karşılık bir imar harcı
   leri etkisiz duruma düşürmektedir.        ödenmesi öngörülmüştü. Arsası üzerinde imar
                             hakkından  yoksun bırakılanlara  "tazminat"
                             ödenmesi ükesi benimsenmişti. Bu amaçla, 300
        SONUÇ  V E ÖNEKtLER          milyon sterlin tutarında bir fon kurulmuştu.
                             Muhafazakâr iktidarm işbaşına gelmesiyle 1951
     Türkiye'deki kent plânlamasına ilişkin uy­ de bu yol, uygulamadaki güçlükler nedeniyle,
   gulamalar, özel mülkiyeti kısıtlama niteliğinde­ bir yana bırakılmıştır. Fakat, toplumun karar
   ki yasal araçların, toplum içindeki çeşitli çatış­ ve imar hareketleri sonucunda artan imar de­
   maları, güç dengeleri arasında etkili olamadığı­ ğerinin yine topluma geri verümesi için İngilte­
   nı göstermektedir. Kent plânlamasını doğrudan  re 1967'de piyasa değeri ile taban değeri ara­
   amaçlamayan, fakat bu konuda yararlanılabi­  sındaki farktan oluşan imar değerinin başlan­
   lecek olan genel ve karma amaçlı araçlar da, gıçta %40'mı vergilendirme yolunu tutmuştur.
   toplumsal ve ekonomik yapı ve özellikler ile Yeni kurulan Arsa Ofisine bugünkü kullanma
   toplumdaki güç dengesinden, siyasal karar çer­ değeri üzerinden kamulaştırma yetkisi de tanın­
   çevesinden doğan sınırhlıklar nedeniyle yeterin­ mıştır.
   ce etkili olamamaktadır. Bütün bu nedenlerle,
   kent plânlamasına özgü uygulama araçlarının   B. Etkili Bir Taşınmaz Mal Politikası:
   etkili olabilmesi için ilk önce bu araçların genel
   ve karma nitelikteki araçlarla bir arada, birbir­  Kent topraklarının imar plânlarına en uygun
   leriyle tutarlı olarak yeniden düzenlenmesi ge­ biçimde kullanılması kuşkusuz toprakların mül­
   reği açıktır. Kırsal alanda yapılması düşünülen kiyetinin kamunun elinde bulunmasına bağlıdır.
   toprak reformuna benzer bir "kentsel toprak  Ulusallaştırma yolu dışında, toprakları kamu
   reformu" nun gerçekleştirilmesi zorunluğu var­ mülkiyetine geçirmenin biri zorlamaya, ötekisi
   dır. Kent topraklarından toplum yararına en uy­  piyasadan satınalmaya dayalı iki ana yolu var­
   gun biçimde yararlanılması için alınması gere­ dır. Zorlamaya gitmeksizin piyasadan toprak
   ken tedbirler aşağıda özetlenmiştir:      satın almanın akçalı olanakları sınırh olan kamu
                             kuruluşlarmca ne denli güçlükler taşıdığı açık­
                             tır. Kamu kuruluşları için en yaygın toprak elde
   A:  Ulusallaştırma:
                             etme yolu kamulaştırmadır. Fakat, Anayasa­
     Kent topraklarının en ussal biçimde düzen­ mızda, kamulaştırmada bedelin nesnel ölçülere
   lenebilmesi için genellikle sosyalist ülkelerin dayatüması ilkesi benimsenmediğinden, piyasa
   başvurduğu yol özel mülkiyeti ortadan kaldıra­ ya da piyasa değerine dayalı vergi değeri ölçü
   rak toprağın mülkiyetini ulusallaştırma yolu­ alınmaktadır. Anayasada değişikliğin sözkonusu
   dur. Böylece hem toprağın doğurduğu rantı top­ olduğu şu sıralarda, kamulaştırmada bugünkü
   luma geri vermek, hem de toprağı elinde bulun­ kullanma değerine dayalı bir ölçüye gidümesi
   duranların egemenliğini sona erdirmek amacıy­ zorunludur. Kamu yönetimi, kalkınmanın gerek­
   la toprakların ulusun eline geçmesi yolu benim­ tirdiği toprakları piyasa değeri üzerinden öde­
   senmiştir. Uygulamada toprakları ulusallaştıran  yecek kadar zengin değildir.
   sosyalist ülkeler arasında da bazı farklı tutum­
   lar vardır. Ulusallaştırma, toprak düzeninin arz  Etkili bir taşınmaz mal pohtikasının önem­
   ve talep mekanizmasına bırakılmasından tama­  li bir yönü de kamu mülkiyetindeki toprakların
   men  vazgeçilmesi sonucunu  doğurduğundan    en usçu biçimde kullanılması, arsa stoğunun
   sosyalist olmayan ülkelerde (İsrail'deki kırsal azaltümaması, aksine çoğaltılmasıdır. Fakat
   topraklar üzerindeki bir tür devlet tekeli dışın­ uygulamada, kamu kuruluşları, gelir sağlamak
   da) pek uygulama alam bulamamıştır.       amacıyla ellerindeki taşınmaz maları elden çı­
                             karmaktadır. Belediyelerimizin, elden çıkardık­
     Sosyalist olmamasına karşın, toprak mül­  ları arsalar için sonradan yüksek kamulaştırma
   kiyetini değil de, topraktaki imar hakkını ulu­ bedelleri ödediklerine üişkin örnekler vardır. Ya­
   sallaştıran ülkeler vardır. Ingütere'de, 1947'de, salarda kamu mülkiyetindeki taşınmazların sa-


                                                  151
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14