Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

ve bostan üzerinde" yapı yapılması ile mahalle larının korunması, büyük kentlerde otopark ye­
      kurulması için "toprağı parça parça satmak is­ ri gereksinmesi ivedi çözüm bekleyen sorunlar
      teyenler" para karşılığında olmaksızın orada  arasındadır.
      karakol ve okul yeri bırakmağa zorlanıyordu.    Deniz, göl ve nehir kıyılarını kapsayan
      Toplu konut yapımı ve şehircilik uygulamaları "sahil yağması" konusunda bugüne değin elde­
      açısından bu tür düzenlemeler bugün daha da  ki yasal araçlar yetersiz kalmıştır. 6785 sajolı
      sorunludur.                     yasaya U972 yüında yapılan bir madde eklene­
         2. Hamur Yetkisi:              rek, kıyılarda, en az 10 metrelik bir şeridin için­
                                de kalan yerlerde herkesin yararlanmasına ay­
         Parsellemeye ilişkin yasal yetkilerin en et­ rılmayan yapı yapılmaması kuralı getirilmiştir.
      kilisi, imar yasasının Anayasa Mahkemesi'nce  Yasa maddesi, kıyılarda özel mülkiyeti esas al­
      iptal edilen 42. maddesinde öngörülen hamur  makta,  yalnız kullanımı sınırlamaktadır. Yar­
      kuralıdır. Belediyeye, başka yoldan imar plânına gıtay Hukuk Dairesi Görüş Birleştirme Kurulu'-
      uygun biçimde üzerinde yapı yapılması olanak­ nun bir kararında açıkça belirtildiği gibi kıyılar
      sız bulunan, birbirinin içine geçmiş, bölünmüş, kamunun malı sayılmalıdır. îmara ilişkin denet­
      hisseli, düzgün olmayan biçimlere girmiş arsala­ lemeler ne derecede etkili olmuyorsa, bugünkü
      rı birleştirip yola, benzeri hizmet ve tesislere biçimiyle kıyılar konusundaki bu yetki de o öl­
      ayrılan yerler için sahiplerine, arsa yüzölçümü­ çüde etkisiz kalacaktır, diyebiliriz.
      nün dörtte birine kadar eksiğiyle, yeniden dağı­
      tıma yetkisini veren 42. maddenin ilgili fıkrası B. Otopark Yeri Gereksinmesi:
      Anayasa  Maykemesi'nce iptal edilmiştir. Mah­
      keme arsaların eksiğiyle dağıtılmasını kamu­    Bugüne değin yurdumuzdaki uygulama  kent
      laştırma niteliğinde görmüş, bedel ödenmemesi­ plânlamasıyla otopark yeri sorununu çözecek
      ni Anayasaya aykırı bulmuştur. Karardan bu   tedbirlerin alınamadığıdır. 1966 yılında trafik
      yana, kentlerimizin merkez kesimlerindeki imar  yaratan kullanımların sahiplerini otopark yeri
      plâm uygulamaları durmuş bulunuyordu. îmar   bırakmaya  zorlayan bir yönetmelik yürürlüğe
      yasasında yapılan son değişiklikle aynı kural, konmuş, fakat, baskı gurupları uygulanma ola­
      "düzenleme ortaklık payı" adı altında yeni bir nağı bulmadan bu yönetmeliği kaldırmağı başar­
      biçime sokulmuştur.                mışlardır, imar Yasasına son değişiklikle ekle­
                                nen bir madde, bu konuda bazı tedbirler getir­
         Başka türlü imar edilmek, değerlendirilmek miştir. Fakat, yasaya eklenen bir madde ile bu
      olanağı bulunmayan arsalar hamur yoluyla ima­   sorunun çözüleceğini beklemek safdillik olur.
      ra elverişli duruma sokulmaktadır. Bu nedenle Bunun kent plânlaınasına ilişkin öteki temel so­
      sözü edüen arsaların değeri artmakta, bu değer runların çözümüyle yakın ilişkisi vardır. Aynı
      artışları çoğu kez kaybın çok üstüne çıkmak­ sınırlılıklar bu konuda da geçerli ve etkili ol­
      tadır. Anayasa Mahkemesi, aynı görüşte kalır­ maktadır.
      sa, "düzenleme ortaklık payı" adıyla yeniden
      3airürlüğe konulan yasa hükmünün geleceğine  C — Tarihsel ve Minuırlık Değeri Bulunan Ya­
      de kuşku üe bakılmalıdır. Hamur kuralı sos­    pıtları:
      yalist olmayan batı ülkelerinde de uygulanan
      bir "aynî vergi" niteliğindedir. Anayasa Mahke-   Uzun süre tarihi ve mimarlık değeri olan
      mesi'nin de bu görüşü benimsemesi üeri bir adım  yapıtların yok olması konusunda Gajn'imenkul
      olacaktır.                     Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Karar­
                                ları dışında etkili bir çalışma yapılmamaktadır.
                                Bu çalışmalar da gerekli anlayışın yaygmlaşma-
      m  — YASAL   YETKİLERİN   SINIRLILIĞI­    ması, kurulun yetkili personel ve akçah olanak­
          NIN SONUCU BELİREN    BAZI TEMEL    larla donatılmayışı, daha doğrusu konuya sahip
          SORUNLARI                  çıkacak tam yetkili bir organın bulunmayışı yü­

         Yasal tedbirlerin sınırlılığı yüzünden bazı zünden verimli, etkUi olamıyordu, imar Yasasın­
      temel sorunlar çözüm bulamamaktadır. Bunlar   da yapılan değişiklikle bu konuda da tedbir alın­
       arasında, kıyı yağması, eski ve mimarlık anıt­ mak istenmiştir. Fakat, yasal yetkilerin taşıdığı

      150
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13