Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

tirilmiş, kısacası "imar görmüş" olan yerlerdeki  rına göre parselâsyon plânlarının yapılmasını
  arsalarda, imar plâmna uygun yapı yapılması­ öngörmekte, bunların onaylanmasına, askı, bil­
  na zorlamayı amaçlayan yasa maddesinin de   dirme, duyurma, itiraz işlemlerini belirtmekte­
  uygulanmadığını yukarıda belirtmiştik. İleride dir. Kesinleşen parselâsyon plânlarının tapu dai­
  daha jöiksek fiyatla satmak dürtüsü üe mal sa­ resine gönderilerek, sahibinin oluru aranmak-
  hiplerinin arsalarını beklettiklerini böylece, spe­ sızm doğrudan doğruya tapu siciline geçirileceği
  külâsyon yaptıklarmı sık sık görüyoruz. Buna aynı yasa maddesinde belirtilmiştir. Parselleme
  karşılık, kentin, çevrede bulunan "arazi" niteli­ işlemleri, imar parselâsyon plânı tamamlanmış
  ğindeki iskân dışı ya da gelişmeye ayrılmış alan­ olan yerlerde bu plâna uygun olarak yapılacağı,
  lar yönünde genişleyip yayılmaktadır. Bunun  sözü geçen yasanın 37. maddesinde ayrıca önko-
  hem spekülâsyona yol açmak, hem de belediye şulmuştur. Plânda kamu hizmetlerine, herkesin
  hizmetlerinin maliyetini arttırmak gibi sakınca­ yararlanabileceği kullanımlara ayrılan taşınmaz­
  lar taşıdığını bir kez daha belirtelim. Bu neden­ ların bu kesimlerinin parsellenmesine izin verU-
  ledir ki, 6785 sayılı yasa'nın 48. maddesine göre  memesi 37. madde gereğidir. Böylece 33. madde­
  belediye tesisleri tamamlanmış, belde hizmetleri  deki yapı yasağına paralel bir kajatlama konul­
  götürülmüş bulunan yerlerde plân ve yasa ge­ muş bulunuyor.
  reklerine uygun bağımsız yapı yapüması olanağı     Yapıya izin verilen iskân sınırlan içinde
  varken, boş duran arazi ve arsalar ile içerisinde bulunmakla birlikte, plana göre beldenin geliş­
  bir kesimi ya da tamamı yanmış, yıkılmış ya da mesine ayrümış olan alanlarda yapıya izin veril­
  oturulmaz duruma  girmiş yerlerden Belediye  mesi için buraların plana, yönetmeliğe uygun
  Meclisince saptananların sahiplerine bu yerler­ olarak parselâsyon plânlarının yapılıp belediye
  de plâna, yönetmeliğe uygun yapı yapması bil­ encümenince onaylanmış  olması, yolunun ve
  dirilir. Durum ayrıca tapu siciline işlenir. Bil­ lâğımının yapılmış bulunması önkoşulmuştur.
  dirim gününden bu yana beş yıl içinde plâna uy­ (Mad. 35). Öte yandan, iskân dışı bölgede, ge­
  gun yapı yapılmazsa, buralar belediyece kamu- nellikle yapı yasağı konulduğundan. Tüzük ve
  laştınlır. Belediye, iki yıl içinde ya kendisi be- Yönetmeliklerde gösterilecek yüzölçümünden
  lirtüen nitelikte yapı yapar ya da yapacak olan­ daha küçük parsellere ayrılmasına izin verilme­
  lara bunu satar. 6785 sayılı yasanın değiştiril­ yeceği yasanın 37. maddesinde belirtilmiştir.
  meden önceki "10 yıldanberi boş durma" kay­
  dının kaldırılmış olması kuşkusuz ileri bir adım­ Bütün bu kayıtlamalar, imar plânına uygun
  dır. Fakat kamulaştırma ve belediyelerin akçah parsellere ayırma, yapıya izin verilmeyen alan­
  durumlarıyla ilgili olanaksızlar bu yetkiyi uygu­ larda parsellemeyi kayıt altına alan endişesin­
  lanamaz duruma düşürmektedir.  Bu tür arsalar  den doğmaktadır. Fakat, uygulamada, özellikle
  üzerinde, yapıya özendirici tedbirler yanında, gelişmeye ayrılmış bölgeler ile iskân dışı alan­
  vergi politikası da etkili olabilir. Kullanımı kı­ larda gecekondular hızlı bir yayılma göstermek­
  sıtlanan, yapı yasağına konu olan arsalardan az tedir. Başka deyişle, sözü edilen alanlarda ya­
  vergi alınması öngörülmüştür. Fakat böyle imar  pıya izin verilmemesi, parsellemenin kayıt altına
  görmüş olduğu halde üzerinde yapı yapılmayıp alınması gecekondu  mahallelerinin doğmasını
  boş bekletüen arsalardan daha jmksek vergi  engelleyememektedir.
  alınması yoluna gidilmemiştir.            Yasa'nın 35. maddesinde iskân alam için­
                           deki gelişme bölgesinde yapıya izin verilebilmesi
  D. Parselleme  işlerinin Denetimi ve Hamur  için parselâsyon plânının yapılmış bulunmasını,
    Kuralı:                    yolun ve lâğımın yapılmasını ön koşmakla yeti-
    1. Genel Olarak:               nümiştir. Oysa bu bölgelerde öteki kamusal hiz­
    Kent plânlamasına  ilişkin yasal tedbirler met ve tesisler örneğin meydan, park yeri, okul,
  arasında en önemlilerinden biri de, toprakları çocuk bahçesi, otopark gereksinmeleri için yer
  plâna en uygun biçimde yapıya elverişli birimler  asnnimasına, bunların yapımına ilişkin herhangi
  durumuna  getirmek amacıyla imar parselâsyo-  bir tedbir öngörülmemiştir. Oysa 1882 üe 1951
  nu yapılmasıdır. Bilindiği gibi, 6785 sayılı yasa­ yılları arasında 75 yıl süreyle yürürlükte kalan
  nın 45. maddesi, imar ve yol istikamet plânla­ eski Ebniye Kanunu'nda bile "ham arazi, bağ

                                                 149
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12