Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

keninde kent merkezindeki topraklara dujmIan    Yapı yasağı sonunda kamulaştırmaya dö­
      istemin gittikçe artmakta olması gerçeği yat­ nüşmektedir. Oysa ülkemizde kamulaştırma be­
      maktadır. Daha çok gelir getirecek ya da ta­ delinin saptanmasında dayanılan ölçüler, nesnel
      şınmaz malda değer artışları yaratacak plânla­ değildir. Çünkü, taşınmazın bugünkü kullanış
      ma kararlarına gidilmesinde çıkarları olanların değeri değil, piyasa değerine yakın olan, bildiri­
      Belediyeleri ve Bakanlığı bu yönde etkiledikleri me dayalı vergi değeri ölçü alınmaktadır. Kal­
      biliniyor. Toplumun yarattığı, plânlama karar­ kınmakta olan bir ülkenin katlanamayacağı yük­
      ları ya da girişilen imar ve yapı hareketleri so­ sek kamulaştırma bedelleriyle kentleşmenin dü­
      nucunda doğan değer  artışları kamuya geri  zen altma alınması olanaksızdır. Akçalı sıkıntı
      alınmadıkça, ya da bunun tam aksine, toprağını içinde bulunan belediyelerimiz, Anayasa'nm ön­
      imar edemez, arsasına yapı yapamaz duruma   görmesine karşın, görevleriyle orantılı gelir kay­
      düşenin kaybı karşılanmadıkça plâncıyı ve yö­ naklarına kavuşturulmadıklarından, kamulaştır­
      neticiyi çeşitli yollarla etkilemenin, baskı altına ma giderlerini ödeyecek güçten de yoksun bulun­
      almanın önüne geçmek kolay değUdir. İngilizle­ maktadırlar.
      rin, imar hakkını ulusallaştırdıktan sonra, "de­  Yapı yasaklarmın ikinci bir türü de, iskân
      ğerlendirme resmi" alma ve ''imar ödentisi" öde­ smırı dışında kalan yerlerde, belli istisnalar dı­
      me tedbirleri, 1947'den sonra bir süre uygula­ şında, yapıya izin verilmemesini öngören yasal
      dıkları olumlu, dikkati çekici bir örnektir.  tedbirdir (imar yasası, madde 49). Bu, kentin
      B. Yapı Yasağı:                  merkezden çevreye doğru basamaklı, dengeli,
         Kent plânlaması açısından önemli bir yasal düzenli, sıçramasız gelişmesini denetlemeye ya­
      araç da, plânda kamu yararına olan belli bir rayışlı bir araçtır. Fakat, spekülâtif amaçlarla,
      kullanıma ayrılmış olan yerlerde yapıya izin ve­ iskân sınırı dışındaki alanların yapıya izin ve­
      rilmemesi, bu topraklar üzerinde yapı yasağı  rilen iskân alanları içine alınması için türlü bas­
      konulmasıdır.  6785 sayüı İmar Yasasının 33.  kılar yapıldığı görülmektedir. Tarla durumunda
      maddesindeki yapı yasağı bu açıdan ilgi çekici­ olan ucuz toprakları ele geçirdikten sonra par­
      dir. Sözü edilen yasa maddesi, iskân alanı için­ selleyip satmaya yönelik spekülâsyon hareketi­
      de olan fakat herkesin yararlanabileceği kamu­ ni engellemeye yapı yasağı tedbiri yetmemekte­
      sal hizmetlere, bunlarla ilgili yapı ve tesislere dir. Bu yüzden hem plânlı kentsel gelişme yoz­
      ayrılmış yerlerde yapıya izin verilmemesini ön­ laşmakta, hem de belediye hizmetlerinin toplam
      görmektedir. İlk bakışta, etkili bir yasak gibi ve kişibaşına maliyeti yükselmektedir. Beledi­
      görünen bu yasal tedbir, gerçekte, süre ile sı­ yeler bu yükselen maliyeti karşılayacak düzey­
      nırlandırılmıştır. Bu nedenle, kent plânlaması­ de değildirler. Bu düzeyde olsalar bile, hem eko­
      nın uzun soluklu amaçlarını gerçekleştirmekten nomik açıdan, hem de sosyal adalet açısından
      uzaktır. Yasaya göre, yapı yasağı konulan arsa­ böyle bir durum uygun bir çözüm yolu olamaz.
      lar, (a) dört yıllık imar programı içine alınmış­ Sıçramalarla büyüyen bir kentin sağlıklı büyü­
      sa bu sürenin, (b) içine alınmamışsa sahibinin mediği de bir gerçektir. Üstelik, boş arsalar ken­
      yazılı başvurmasını izleyen beş yıl sonunda ka- tin merkezi kesiminde bekletilirken, bu tür bir
      mulaştırılmazsa, yapıya izin verilmesi gerek­  genişleme önemli bir çelişkidir. Böyle boş duran
      mektedir. Bir kentin gelişiminde dört yıl çok arsalar üzerinde imar plânına uygun yapı ya­
      kısa bir süredir. Bu süreyi 8 yıla, 10 yıla çıkar­ pılmasını zorlayıcı yetkileri sonraki kesimde ay­
      mak, buna karşılık, vergi bağışıklığı ve benzeri rıca ele alacağız.
      tedbirlerle sahibinin beklemekten doğan kaybı­   Görüldüğü gibi, yapı yasakları, hem arsa­
      nı azaltmak yollan aranmalıdır. Emlâk vergisi­ dan sağlanan geliri kısıtladığı, hem de uygulan­
      ne ilişkin yeni yasada, kullanımı bu yoldan kı­ ması kamulaştırmaya bağlı olduğu gerekçesiyle,
      sıtlanan arsalardan az vergi alınması öngörül­ uygulamada sınırlı kısa süre için etkili olabilen
      müştür. Bu arsalar üzerinde geçici yapıya izin bir yetki niteliğinde kalmaktadır.
      verilmesi olanağı 6785 sayılı yasa ile yaratıl­
      mıştır. Belediyelerin bu yetkiyi dikkatle kullan- C. Yapıya zorlama:
       madıklan, olup bittilerle plân uygulamasını yoz-  Her türlü belediye hizmet ve tesisleri üe alt
      laştırdıkları sık görülmektedir.         yapısı tamamlanmış, imara elverişli duruma ge-


       14?
                                                    m
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11