Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

Kent    Planlanmasının         Tasal    Araçlarının                 Yeteısizliği      Üzerine


                                       Doç. Dr. Cevat GEKAY

  I. GİRtŞ :                    ilişkili bulunduğundan karma bir nitelik göster­
    Kentleşmenin,  özellikle ülkenin gelişmiş  mektedir. Burada daha çok kent plânlamasına
  bölgelerindeki büyük merkezlere yönelik bir  özgü yasal yetki ve araçlar üzerinde duracağız.
  kentleşmenin, doğurduğu toprak ve konut ge-  Fakat, bu tür yetkilerle karşılıklı ilişkisi bulu­
  reksimelerini karşılamak amacını güden politi­ nan karma ve genel nitelikteki yetki ve araçları
  kaların düğüm noktası, kent topraklarının, top­ da gözönünde bulunduracağız.
  lum yararına en uygun biçimde kullanılması so­
  rununda toplanmaktadır.  îster klâsik, isterse n. K E N T PLÂNLAMASININ  YASAL  ARAÇ­
  çağdaş anlamda olsun kent plânlaması en so­   LARI
  nunda toprak kullanılışını toplum yararına en A. Bölgeleme (Zoning):
  uygun olarak düzenleme zorundadır. Çok yön­    Kamunun  düzeni, esenliği, sağlığı, beldenin
  lü, devingen, sürekli bir kent plânlaması anlayı­ estetiği gibi toplum yararını oluşturan nedenler­
  şı içinde, kentin bilinen işlevlerini tam olarak le kentte her kullanıma belli bir yer ayrılması,
  yerine getirebilmesi için bunlara yer, yani top­ her yapı ve tesisin plânda kendine ayrılan bu
  rak ayrılmasını öngörür. Kentsel toprakların  yerde kurulması bölgelemeye üişkin yasal yet­
  buna en elverişli biçimde kullanılması, bu konu­ küerin ana ilkesidir. Konut, endüstri, ulaşım,
  da çeşitli kararlar almayı, bu kararları gerekli ticaret, kamu hizmetleri, yeşü ve açık alan gibi
  yatırımlarla uygulamaya zorunlu küıyor. işte, çeşitli kullanımlar arasındaki işlevsel bağıntılar
  kent plânlamasının başarısı, bu kararların etkin unutulmamalıdır. Özellikle, oturma bölgelerinin,
  biçimde uygulanmasına bağlı kalmaktadır. Top­ çevresini rahatsız edici tesis ve etkinliklerden
  rakların kullanımına ilişkin olarak kamu yöne­ korunması ayrı bir önem taşımaktadır. Yapının
  timine yasalarla çeşitli yetkiler verilmiştir. Bu yüksekliği, arsa üzerinde kapsadığı alan, kom­
  yazıda, kent plânlaması uygulamasında çok bel şu parsellere, yola olan uzaklıkları, kısacası ya­
  bağlanan bu yetküerin, yasal araçların yetersiz­ pı düzeni bölgelemeye ilişkin kamu denetiminin
  liğini topluca gözden geçirmek istiyoruz.   kapsamına giriyor. Kent ölçeğinde mekâna iliş­
    Büindiği gibi, kent plânlaması uygulama­  kin plânlama kararları, bu bölgelemelerde deği­
  sında yararlanılan araçlardan bazısı, kamu yö­ şiklikler yapılarak yozlaştııılmaktadır. imar
  netiminin genel yetkileri arasında yer almakta­ plânları, genellikle, çeşitli kullanımlar arasında,
  dır. Örneğin, kamulaştırma, vergileme, polis  topraktan yararlanmayı en çok sınırlayan kul­
  yetkileri bunlar arasındadır. Bazısı da kent lanımdan, en az sınırlayan kullanıma, böylece,
  plânlamasına özgü yetkilerdir. Bölgeleme (zo­ toprağın değerini plânlama kararlarıyla yük­
  ning) , yapı yasağı, yapıya zorlama, parselleme seltmeğe doğru, zorlamakta, bu yönde sık sık
  konusundaki yetkiler bunlar arasındadır. Bazı değiştirilmektedir. Örneğin, yeşü alandan otur­
  yetkiler de, konut politikası, tanımaz mal politi­ ma bölgesine, tek katlı evden çok katlı apart­
  kası, kadastro işlemleri gibi, hem genel, hem de mana, ayrık düzenden bitişik düzene doğru bir
  özel yönleriyle kent plânlamasıyla yakından  zorlama eğilimi yaygındır. Kuşkusuz, bunun kö-


                                                 147
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10