Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

ya, Avrupa Bayrağı ve Avrupa seyahat bursları  hallî idareler çalışmaları ile ilgili kimselerin, di­
     verilmektedir.                   ğer Avrupa ülkelerinde benzer alandaki çalışma
                               usullerini, örgüt ve yönetim biçimlerini görerek
        Her yıl bir veya iki şehire verilmekte olan
     Avrupa  ödülünün verilme usulü hakkında bir  tanımasını ve bu konuda meslekdaşları ile fikir
                               alışverişinde
                                             sa,ğlamaktadır.
                                      bulunmasını
                                                     Bu
     yönetmehk  vardır.
                               plân gereğince üye ülkelerdeki belediyeciler ya­
        Avrupa Ödülünü kazanmak için, belediyele­  bancı meslekdaşlarma mahallî yönetim şartları
     rin konsey tarafından gönderilen adaylık form­ hakkında bilgi verir ve ziyaretçinin ikamet ve
     larını doldurmaları ve konseye başvurmaları ge­ incelemelerini kolaylaştırırlar. Her yıl hazırlan­
     rekmektedir.                    makta olan bir rehber, Avrupa belediyelerinin
                               kaç yabancı belediyeci kabul etmeğe hazır ol­
        Avrupa Ödülü verilecek şehirlerin seçimi, duğunu göstermektedir.
     Avrupa  konseyi istişari Meclisinin Mahalli ida­
     reler ve Ülke düzenlenmesi komisyonu tarafın­   Avrupa belediyelerarası mübadele progra­
     dan yapılmaktadır.                 mı, Avrupa Konseyinin amacına uygun olarak,
                               Avrupa ülkelerindeki belediyeler arasında genç
        Avrupa Ödülü olarak Bronz madalyadan    öğrenci, işçi ve genç tarımcıların mübadelesini
     başka, ikinci derecede fikren çalışan şehirlere
     Avrupa Baj^ağı verilmektedir. 1970 yılında iz­ sağlayarak bu ülkeler arasında yakmlaşmayı
                                                    Böy­
                               daha çok
                                    kuvvetlendirmek için yapılmıştır.
     mir şehrine de Avrupa Bayrağı verümiştir. Av­ le bir programın ele alınmasına 1961 yılında ka­
     rupa Bayrağının şekU, mavi zemin üzerinde 12 rar verilmiştir.
     altın renginde yıldız bulunan bir taç biçimin­
     dedir. 1970 yümda Avrupa Bayrağı Avusturya-
     nm Graz, Belçikanm Tubize, Batı Almanyadan     Mahalli İdareler Konferansı :
     dört, Fransadan dört şehire ve Italyanm Erli,
     HoUandanın  Arnhem, isveç'in Göteborg, Isviç-    Avrupa  Mahalli idareler Konferansı, isti­
     renin Bienne ve Birleşik Krallıktan Tower Ham­ şari Meclisin Mahallî idareler Komisyonunun
     lets, Lancaster şehirlerine verilmiştir. 1971 yı- teklifi üzerine vurulmuştur. Konferans istişarî
     hnda da Avusturya, italya, HoUandadan birer,  Meclis gibi, Avrupa Konseyine üye bulunan 17
     Belçika ve Birleşik Krallıktan ikişer, Fransa­ ülkenin yolladığı delegelerden meydana gelir.
     dan beş ve Federal Almanya Cumhuriyetinden   Delegeler millî meclisleri değil Avrupa beledi­
     altı şehire Avrupa Bayrağı verilmiştir.     yelerini temsil ederler. Delegeler nüllî mahallî
                               idare dernekleri tarafmdan seçilirler. Her ülke­
        Belediyelerarası Mübadele Plânı (Enchan-  nin gönderdiği delege sayısı, istişarî Meclise
     ges intermunicipaux)                gönderdiği delege sayısı kadardır. Bütün ülke­
                               lerin gönderdiği toplam delege sayısı 140 -150
        Belediyelerarası mübadele plânının, amacı, civarındadır. Delegelerin yedekleri de buluna-
     mahallî idarecilerle belediye üyeleri arasmda büir.
     mübadeleleri teşvik etmektir. Bu mübadele ma­


     146
   1   2   3   4   5   6   7   8   9