Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

Avrupa          Gününün            Yıldönümü                                        Doç. Dr. Nuri TORTOP     5 Mayıs, Avrupa Konseyinin kuruluş günü­ yükselmiştir. Yunanistan'ın çıkması üe üye sa­
   dür. Bu nedenle her yıl, 5 Mayıs günü, Avrupa yısı 17'ye düşmüştür. Malta'mn da konseyle
   Konseyine üye olan ülkeler, günün anlam ve  ilişkisi sınırlıdır.
   önemini belirten törenler yapmaktadırlar. Geçen
   yıllar Avrupa konseyi üye ülkelerde Avrupa gü­   Avrupa Konseyinin istişari Meclisi ük top­
   nünün nasıl kutlandığı hakkında bilgi toplamış lantısını 10 Ağustos 1949 tarihinde o tarihte
   ve ilgüi kuruluşlara bu konuda bilgi vermiştir. mevcut on iki üye devletin katümasile Stras­
   Bu çalışmanın amacı, üye ülkelerin birbirlerinin bourg Üniversitesinde yapmıştır. Konseyin ama­
   kutlama çalışmalarından haberdar olmasım sağ­  cı, üyelerinin ortak mirası «lan ideal ve ilkeleri
   lamak ve bunlardan yararlanmayı mümkün kıl­  korumak ve yaymak, aynı zamanda onlarm eko­
   maktır.                      nomik ve sosyal gelişmelerini sağlamak için
                            aralannda daha sıkı bir birlik meydana getir­
     Geçen yıllar Avrupa'da yeni gelişmeler ol­ mektir.
   muştur. Ortak Pazar'a yeni üyeler alınmıştır.
                              Avrupa  Konseyinin belli başlı iki organı
     Geçen yıl ilk kez Avrupa günü bir Avrupa vardır. Bunlar, Bakanlar Komitesi ve mülî par­
   marşı çalınarak kutlanmıştır. Beethoven'in 9  lâmentoları temsU eden Istişarî Meclistir.
   uncu senfonisinin "Neşeye Şarkı" prelüt'ü Av­
   rupa Marşı olarak kabul edümiştir.         Avrupa  Konseyinin insan hakları, sosyal
                            güvenlik, genel sağlık, ekonomik sorunlar, Av­
     Biz bu yazımızda, önümüzdeki 5 Mayıs   rupa kültürü, hukukî sorunlar, mültecüer, ma­
   1973 günü, kuruluş yıldönümü kutlanacak olan hallî idareler konularında çalışmaları vardır.
   Avrupa Konseyi hakkında belediyelerimize ve
   diğer okuyucularımıza yararlı olacak bilgiler   Avrupa  Konseyi Avrupa Birliği fikrini şe­
   vermeye çalışaca;ğız.               hirlere ve köylere yaymak amacı ile çalışmala­
                            rım, halkla en yakın üişkisi olan mahallî idare­
     AVRUPA  KONSEYÎ'NİN   KURULUŞU   VE   lere de yöneltmiştir. Istişarî Meclis bir Mahallî
     AMACI  :                   idareler Komisyonu  kurmuştur. Konsejdn bu
                            alanda üç önemli başarısı olmuştur. Bunlar Av­
     Avrupa Konseyi, 5 Mayıs 1949 tarihinde  rupa Ödülü, Belediyelerarası mübadele prog­
   Londra'da, Fransa, Birleşik Krallık, Belçika, ramları ile, Avrupa Mahallî idareler Konferan­
   Hollanda, Luxembourg,  Danimarka,  irlanda,   sının kurulmasıdır.
   italya isveç ve Norveç olmak üzere on devletin
   imzaladığı bir statü üe kurulmuştur. Çeşitli ta- Avrupa ödülü (Prix de l'Europe)
   rimlerde beş devletin (Federal Almanya Cum­
   huriyeti, Türkiye, Yunanistan, Avusturya, iz­   Avrupa  ödülü her yıl, Avrupa Birliği fikri­
   landa) katılmasile üye sayısı 15'e ve daha son­ nin yayılmasına en çok yardım ve gayret etmiş
   ra Kıbrıs Malta ve isviçre'nin katılması üe 18'e şehire verilmektedir. Ödül olarak bronz madal-

                                                  145
   1   2   3   4   5   6   7   8