Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

tüması yerine, uzun süreyle kiraya verilmesini arasındaki farkın gittikçe artan oranlarla %15
     öngören değişiklikler yapılmalıdır.       ile %50 arasında vergilendirilmesini öngörmek­
                               tedir. Emlâk Alım Vergisi ise malı satın ajan­
     G. Arsa Piyasasını Düzenleme:          larca %35 oranında ödenen bir vergidir. Bu
        Spekülâsyonu önlemek amacıyla arsa fiyat­ vergilerin değerlendirilmesi için yeterince süre
     larım dondurmak, kamunun yardımıyla yapılan  geçmiş değildir. Özellikle değerlenme resmi ve
     konutların satış fiyatlarını sınırlamak, işyeri ve katılma payları ile ilgili uygulamalar bu kay­
     konut kiralarmı denetlemek gibi tedbirlerle ar­ naklardan, arsa sahibinin hizmetlerin maliyeti­
     saya olan talebden doğan fiyat artışlarını önle­ ne yeterince katılmasını sağlayacak biçimde ya-
     mek, öte yandan arsa arzını arttırmak yollan rarlanılmadığını gösteriyor. Gerçekten, değer­
     aranmalıdır. Arsa Ofisi'nin kamu kuruluşlarmm lenme resmi üe katılma paylarının Belediye
     gereksinme duyduğu  arsaları sağlamak yanın­  bütçelerinde çok küçük bir yüzdeyi oluşturduk­
     da, kamu mülkiyetindeki arsaların satışı yet­ ları büinmektedir. Yanlış uygulamalar ve vergi
     kisini taşıması sakıncalıdır. On yılda toplanacak kaçakçılığı, yüzünden sözü edilen vergilemeler,
     250 milyon lira sermayeli bir Arsa Ofisi ancak gittikçe kentleşen, endüstrileşen ülkemizde, ta­
     büyük kentlerin merkez kesimindeki birkaç ar­ şınmaz malların süratle artan değerlerini top­
     sayı satınalabilecek gücüyle, beklenen rolü  luma geri çevirmeye yetecek tedbirler değildir.
     oynayamayacak  cılız bir kuruluş olarak doğ­ En iyisi, imar hakkını ulusallaştırmak, taşınmaz
     muştur. Öte yandan, kamu mülkiyetindeki arsa­ mallardaki değer artışlarının doğrudan kamuya
     ları elden çıkarma aracı olması, bu kurumun be­ geçmesini sağlamak, ya da satışdan doğan değer
     lirgin bir özelliğidir. Bu büyük sakıncalar taşı­ artışının tümünü vergilendirmektir.
     maktadır. Çünkü, Ofisin dağıttığı arsaların üze­  Yukarıda belirtilen tedbirler birlikte düşü­
     rinde yapı tamamlandıktan sonra üçüncü kişüe-  nülmedikçe, kent topraklarının kamu yararma
     re satış olanağı sağlanmıştır.         kullanılması ilkesi. Anayasada yazılı olmaktan
                               ileri bir uygulama bulamaz. O halde yapılacak
     D. "Vergileme:                  ilk girişim, kent topraklarından toplum yararı­
       Etkin bir taşınmaz mal politikasının ve kent na yararlanmayı sağlayacak bir kent toprakları
     plânlamasının tamamlayıcısı olarak, kent top­ reformuna yönelmektir. Aksi durumda kentleri­
     rakları ve taşınmaz mallar üzerindeki vergileme mizin gelişigüzel gelişmesini denetim altına al­
     aracından yararlanılabilir. 1965 yılında yapılan mak kent plâncıları ve yöneticileri için bir ha­
     bir değişiklikten sonra yapı ve arazi vergisinde yaldir.
     göreli bir arttırma söz konusu olmuşsa da uzun  (Prof. Dr. Kemal Fikret Arık'a Armağan
     süre arsa ve yapılar için yeniden değer yazımı [SBF ve TODAlE ortak yayını, 1973] ten alın­
     yapılmadığından yapı ve arsa sahipleri kamu  mıştır.)
     hizmetlerinin maliyetine yeterince katkıda bu­
     lunmamışlardır. 1970'de çıkarılan ve sonradan   Y A R A R L A N I L A N BAŞLICA K A Y N A K L A R :
     değiştirilen Emlâk Vergisi Yasası ile vergi oran­
                                      Şehircilik,
                                  YAVUZ;
     ları, toplanan verginin merkezle yerinden yöne­ Fehmi YAVUZ; "Şehirleşme Ankara, 1962. X. ve
                                           ve
                               Fehmi
                                               Sorunları"^
                                             Arsa
     tim birimleri arasındaki bölüşümü yeni ilkelere  XI. İskân ve ŞehlrcUik Hahtası, Ankara, 1971.
     bağlanmıştır. Burîyîa önemle durulacak nokta, Ruşen KELEŞ; 100 Soruda Türkiye'de Şehirleşme, Ko­
     yapı yasakları nedeniyle kullanmu kısıtlanan    nut ve Gecekondu, istanbul, 1972.
     arsalardan düşük  oranlarda vergi alınırken,  Ruşen KELEŞ; "Hamur Kuralı ve Anayasa Mahkemesi"
     spekülâsyon amacıyla boş tutulan arsalardan    nier ve Belediyeler Dergisi, Yıl 20, Sayı: 220 (1964)
     joiksek oranlarda vergi alınmamasıdır.     Cevat G E R A Y • Şehir Plânlamasının Başlıca Tatbik Va­
                                 sıtaları, Ankara, 1960.
       îmar görmüş semtlerdeki boş arsaların üze­ Cevat G E R A Y ; "Ankara Belediyesinin örnek Bir Dav­
     rine imar plânına uygun biçimde yapı yapılma­  ranışı" İller ve Belediyeler Dergisi, s. 184 (1961).
     sını zorlamak amacıyla böyle arsaların sahiple­ Mimarlar Odası Ankara Şubesi, "Kent Topraklan So­
     rinden daha yüksek oranda vergi alınması uy­   runu'', Komisyon Çalışması, Ankara, 1970.
                                                 Sorunları
                                                     ve
     gun olurdu. Değer artışı vergisi, taşınmaz mal­ Mes'ut E V R E N ; Türkiye'de Arsa-Yapı yayını istan­
                                            Fakültesi
                                     I.T.Ü.
                                        Mimarlık
                                 ÎUşkileri,
     ların alım tarihindeki değeri ile satış değeri  bul, 1970.
     152
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15