Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

BÜTÇE  KASYONALİZASYONU     NEDİR?        İleride, İl ve İlçelerin yanlız bu hizmetler­
     Mahallî İdareler Plânlamasının (ÎLMÎP) en den sorumlu olacak devamlı örgütlerle teçhiz
   önemli safhalarından biri de "Bütçelerin Ras- edilmesi için çalışmalar devam etmektedir"^ de-
   yonalizasyonu" dur. Belediye Bütçelerinin ha­ nilmekteıür.
   zırlanma safhalarının yaklaştığı şu günlerde,   Kanaatimizce, büyük  ümitlerle başlanılan
   bütçe rasyonalizasyonu ile ilgili bazı açıklama­ İl Mahallî İdareler Plânlaması çahşmalarmm
   ların yapılması faydalı olabilecektir.     başarıya ulaşması genelgede de belirtildiği üze­
     — Belediye bütçeleri yapılırken gerçekçi  re İl ve İlçe kademesinde yanlızca İl Mahallî İda­
   davranılmalı, carî harcamalar asgarî bir ölçüde  reler Plânlaması çalışmalarından sorumlu ola­
   tutulmalı, yatırımlara daha fazla fonun ayrılma­ cak müstakil örgütlerin kurulmasına bağlıdır.
   sı sağlanmahdır. Belediye Bütçelerinin daha  Hâlen İllerin Plâna ilişkin hizmetlerini yürüten
   rasyonel bir şekilde kullanılmasını sağlamak  bürolara İl Mayallî İdareler Plânlaması görevi­
   amaciyle şu tedbirler alınabiUr:         nin de verilmesi isabetli bir hal yolu olmasa ge­
     — Bütçenin tahmin ve tanzimi gerçeğe uy­  rektir.
   gun olarak yapılmalı, yıl içindeki bütçe fasıl ve Yine bütün samimiyetimizle belirtmek iste­
  maddeleri arasındaki aktarmalar azaltılmahdır.  riz ki, kanaatimizce İl Mahallî İdareleri Plânla­
     — Carî harcamalara ayrılan ödenekler de  ması konusu esasen D.P.T.'nın görevidir. 1971
   tasarrufa uyulmalıdır.              yılında nasıl 5. Püot ll'de çalışmalar, D.P.T. uz­
     — Tahakkuk  ve tahsilat miktarlarmın art­ manlarınca  yürütüldüyse, bu çalışmalar 1972
   tırılması sağlanmalıdır.             yılında da bütün İllerimizde D.P.T.'nın uzman­
     — Belediyelere ait gayrimenkullerin en iyi  larınca joirütülmeliydi.
   şekilde değerlendirilmesi için gerekli tedbirler  Plânlama önemli bir konu olduğu kadar, bir
   alınmalıdır.                    ihtisas konusudur. Bu konuda yetiştirilmiş kad­
     — Yatırımlar için lüzumlu ödenekler ayrıl­ ro konusudur. İlk adımlar isabetli atılmadığı
  malı, yatırımlara ait ödeneklerin önceden hazır­ takdirde, İl Mahallî İdareler Plânlamasından
  lanmış projelere göre sarfı prensibi benimsen­ beklenilen sonuçlar hayal kırıcı olabilir. Kaldıki
  melidir v.b.                    1973-77 yıllan için (İl Plânlarının) hazırlanmış
                            olması ile çalışmalar sona ermiyecektir. Her uy­
     SONUÇ:
     illerde, mahallî müşterek ihtiyaçların gide­ gulama dilimi için (Yıllık Proğram) 1ar ve (Yıl­
  rilmesine yöneltilecek çabaları plân ve proğram lık İcra Plânlarının) düzenlenmesi gerekecektir.
  disiplini içine alarak, mahallî olanakları geliş­ Bütün bunların nasıl? Ne zaman? Ve hangi ör­
  tirmek ve en verimli şekilde kullanmak, merkezî  güt tarafından yapılacağı, kontrol edileceği ko­
  idare ile mahallî idareler arasmda teknik ve ma­  nuları şimdilik cevapsız kalmaktadır.
  lî yardım ilişkilerini düzenlemek ve dengelemek,  Bu arada bir konuya daha temas etmek is­
  idarenin bütünlüğü içinde kuruluşlararası etkin tiyoruz; Bu konuda. Belediye Personelinin plân
  bir işbirliği ve koordinasyon sağlamak amaçları konusunda eğitimidir. Merkezi durumdaki bü­
  üe, İl Mahallî İdareler Plânlaması (iLMİP) ça­ yük İllerimizde D.P.T. ve Türk Belediyecilik
  lışmalarına başlanılmış bulunmaktadır. Bütün   Derneği'nin müştereken tertip edeceği seminer­
  İllerde teşekkül ettirilen İLMİP Bürolarınca ke­ ler bu konuda önemli ölçüde fayda sağlıyabilir.
  sif çalışmalar sürdürülmektedir.           Mümkün  olduğu  takdirde bütçesi müsait
     İçişleri Bakanlığı'nın bir genelgesinde "Her  Belediyelerimizde, Plân konusunda yetiştirilmiş
  İrde Valilikçe, İlçelerde Kaymakamlıklarca (İL­ elemanların çalıştırılması daha yararlı olabilir.
  MİP) çalışmalarının yazışmalarını yapmak, dos­  Açıkladığımız şartlar altında Mahallî İdareler
  yaları tutmak ve verilecek diğer görevleri ifa Plânlaması konusunda pek ümitli olmamakla
  etmek üzere bir (İLMİP) Sekretaryası teşkil  beraber Mahallî İdareler Plânlaması çalışmala­
  olunacaktır. Bu görev hâlen İllerin Plâna ilişkin rının Yurdumuz ve Belediyelerimiz için faydalı
  hizmetlerini yürüten Bürolara verilebilir. Ve ih­ elmasım temennî ederiz.
  tiyaca göre çalışmalar sonuçlanıncaya kadar
                                                Koordi­
  diğer kuruluşlardan elemanlarla takviye edilebi­ (5) içişleri Bakanlığı Araştırma-Plânlama ve Gün ve
                                     Müdürlüğü'nün
                                            18.8.1972
                              nasyon
                                 Genel
  lir.                          Ko.y326 sayılı genelgesi.
                                                  103
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14