Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

1972 yılının Eylül-Aralık aylarında sürdü­ ENVANTER   ÇALIŞMALARI   (Bilgi Toplan­
      rülecek II Mahallî İdareleri Plânlaması hangi ması) :
      safhalardan geçecektir? Bu sualin cevabını ver­
                                          çerçevesinde
                                      kapsamı
                                  İLMİP
      meye çalışalım;                  saptanacaktır. Bu konuda daha ilin olanakları
                                                   yapılmış
                                                önce
         1 — Safha : Toplantılar düzenlenmesi.   olan araştırma sonuçlarından yararlanacaktır.
         2 — Safha : Çalışma gruplarının kurulma­ Belediyelerin 1965 1971 yıllarına ait bütçe kesin
               sı,               hesap sonuçlarına göre gelir ve gider tabloları
         3 — Safha : iLMlP Bürosu'nun kurulması,  her Belediye için ayrı ayrı hazırlanacak ve son­
         4 — Safha : Emvanter çalışması ve verile­ ra bunların icmali yapılacaktır.
               rin derlenmesi,           Bütün yıllara ait kesin hesap sonuçlan elde
         5 — Safha : Mahallî idarelerin Gelir ve Gi­ edilememişse mevcutlarla yetinilecektir.
               der projeksiyonlarının yapıl­    İl Mahallî İdareler Plânlaması (İLMİP) ça­
               ması,              lışmalarında kullanılacak olan formlar, İl llmip
         6 — Safha : Müşterek Mahallî ihtiyaçların Bürolannca Belediye Başkanlıklanna ya gön­
               saptanması,           derilmiştir, ya da gönderilmek üzeredir.
         7 — Safha : Müşterek mahallî ihtiyaçların   Özellikle 1960-1965 yılları arası Belediye
               öncelik sırasına dizilmesi,  Bütçe formlarının değişik olması sebebiyle bu
         8 — Safha : Yatırım projelerinin hazırlan­ yıllara ait bilgiler gönderilen formlara (cetvel­
               ması,              ler) geçirilmiyecektir.
         9 — Safha : Gelir-Gider dengesinin kurul­   1972 Bütçe yılı kesin hesap sonuçları da
               ması,              elde edilememiş olduğundan 1965-1971 yıllarına
        10 — Safha : ÎLMlP çalışmalarının sonuç­  ait bilgilerin formlara geçirilmesi ile yetinile­
               landırılması ve 1973 Yılı Büt­ cektir.
               çe rasyonalizasyonu,
                                  Gönderilen formlar 15. Tablodan ibarettir.
        11 — Safha : II Plânının hazırlanması.   Bütün tablolar sıhhatli bir şekilde kesin sonuç­
         Yukarıda sıralanan safhalardan geçirilerek lan alınmış olan bütçe yıllarına ait kesin hesap
      II Mahallî İdareler Plânlamasına ilişkin çalışma­ sonuçlarına göre doldurulacaktır.
      lar 1972 yılı sonuna kadar bitirilecek ve bir ra­ Doldurulacak olan tablolar. Belediye Bütçe­
      por haline getirilecektir.            lerine göre tanzim edilmiş olup, kolonlara veril­
         Rapor Valilik Makamına sunulacak ve de­ miş olan numaraların tablo altlarında ayrıca
      ğerlendirilmek üzere iki nüsha D.P.T.'na gön­ açıklamaları yapılmış bulunmaktadır.
      derilecektir.
         İl Mahallî İdareler Plânlaması çalışmaları­ MÜŞTEREK  MAHALLÎ   İHTİYAÇLARIN
      nın tamamlanması için tanınan müddet çok kı­ SAPTANMASI:
      sadır. Bu bakımdan İl Mahallî İdareler Plânla­
      ması için İrde kurulan İLMİP Bürosu tarafın­    Müşterek mahallî ihtiyaçlar; yöre halkmın
      dan Belediyelere yazılan yazıların kısa zaman­ karşılanmasında zorunluk duyduğu ve genellikle
      da cevaplandırılması, gönderilen bütçe formla­ mahallî olanaklarla karşılanabilir gerçek ihti­
      rının acele olarak ve sıhhatli bir şekilde doldu­ yaçlardır şeklinde tarif edilmektedir.
      rulması gerekmektedir. Ayrıca Beledipelerimizin   Bu safhada Belediyelerimize düşen görev,
      1973-1977 dönemine ait müşterek mahallî ihti­ mahallî idare gelirleriyle (gerektiğinde merkez­
      yaçlarını ,gelir-gider dengesini nazarı itibare den yardım almak suretiyle) kısa veya uzun
      alarak gerçekçi şekilde tanzim etmeleri, İl Plânı­ dönemde karşılanması mümkün olan ve mahallî
      nın hazırlanmasında önemli bir safhayı teşkil et­ idarelerin görevleriyle ilgili konulardaki müşte­
      mektedir.                      rek mahallî ihtiyaçları saptamaktır.
         Bu yazımızda daha ziyade İl Mahallî İdare­  D.P.T.'nın yukarıda bahsedilen genelgesin­
      ler Plânlaması konusunu, Belediyelerimizin açı­ de her mahallî idare biriminin gerçekleştirebi­
      sından incelenmeye çalıştığımızdan plânlama   leceği müşterek mahallî ihtiyaçlarının öncelik
      safhalarından. Belediyeleri daha çok ilgilendire­ ve önem sırasına göre liste haline getirileceği
      cek olanların üzerinde duracağız.        belirtilmektedir.

       102
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13