Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

Mahallî idareler Plânlamasının amacı şöyle ifa^ çevesi içinde, valilerin yetki ve sorumluluğu al­
  de ediliyor:                    tında yürütülecektir. Ancak, valiler bu görevi İl
    "İllerde, mahallî müşterek ihtiyaçların gi­ Koordinasyon Kurulları çalışmalarını yürüt­
  derilmesine yöneltilecek çabalan plân ve prog­ mekle görevlendirecekleri vali yardımcısına dev­
  ram disiplini içine alarak, mahallî olanakları redebilirler. Bu durumda İl Pinâlaması ve İl
  geliştirmek ve en verimli şekilde kullanmak,  Koordinasyon Kurullarına görevlerinden başka
  merkezî idare Ue mahallî idareler arasındaki görev verilmiyecektir. İçişleri Bakanlığınca bu­
  teknik ve malî yardım ilişkilerini düzenlemek na göre gerekli tedbirler alınacaktır."
  ve dengelemek, idarenin bütünlüğü içinde kuru-
  luşlararası etkin bir işbirliği ve koordinasyon ÜÇÜNCÜ BEŞ Y I L L I K KALKINMA PLÂNI
             I
  sağlamak amaçları ile, I Mahallî İdareler Plân­ V E İLMİP :
  laması (İLMİP) çalışmalarına başanılmıştır"'.    Uzun Dönemli  Kalkınmanın ve Üçüncü 5.
                            Yıllık Kalkınma Plânının Temel Hedefleri ve
    Genelgedeki amaçları maddeler halinde şöy­
  le sıralayabiliriz:                Stratejisi'nin 6. Bölümünde İl Mahallî İdareler
    İl Mahallî İdareler Plânlaması;       Plânlaması konusunda  çeşitli açıklamalar bu­
    1 — İldeki mahallî müşterek ihtiyaçları gi- lunmaktadır.
  derecek çabalan plân ve program disiplini içine 6. ncı Bölümün 14. maddesinde İl (Mahallî
  almak,                       İdare) Plânlamasının; müşterek mahallî ihtiyaç­
    2 — Mahallî olanakları geliştirmek.    ları tesbit ederek ve bunları karşılayacak kay­
    3 — Mahallî olanakları en verimli şekilde nakların araştırma, değerlendirme proğramlama
  kullanmak,                     ve projelendirme çalışmalarını rasyonalize ede­
    4 — Merkezî idare Ue mahallî idareler ara­ ceği ve merkezin yaptığı teknik ve mahallî yar­
                                                bakım­
                               rasyonel
                                          ve
                                    kuUanılımım
                                            coğrafî
  sındaki teknik ve malî yardım ilişkilerini düzen­ dımın dengeli dağılımını sağlıyacağı belirtilmek­
                            dan
  lemek, dengelemek,
    5 — Kuruluşlar arasında etkin bir işbirliği tedir.
  ve koordinasyon sağlamak, amaçları ile 1973    Yine ajmi bölümün 15. maddesinde "Müş­
  yılından itibaren bütün İllerde uygulanacaktır. terek Mahallî ihtiyaçların imkânlar ölçüsünde
  İl Mahallî İdareler Plânlaması ile ilgili çalışma­ mahallî kaynaklardan karşılanması ve merkez­
  lar şu günlerde bütün ilerimizde (İLMİP Büro- den teknik ve malî yardım yapılması zorunlu
  arı) tarafından yürütülmektedir. İl Plânlarının görüldüğünde bu yardımların uygun bir örgüt
  1972 sonuna kadar hazırlanması gerekmektedir.  eliyle artan bir etkinlikte ve bir program çer­
  Mahallî İdareler Plânlamasında Belediyelerimize çevesinde yapılması gerçekleştirileceği" belirtil­
  önemli görevler düşmektedir.           mektedir*.
                            İLMİP ÇALIŞMALARI    NASIL  YÜRÜTÜLE­
  1972 PROGRAMI  Ve ÎLMİP:
                            C E K ?
    D.P.T.'nın illere gönderilen genelgesinden   20 Eylül 1971 tarihinde İçişleri Bakanlığı
  daha önce 1972 yılı proğramında da, İl Plânla­ ile D.P.T. arasında düzenlenen protokol gereğin­
  ması konusuna yer verilmiş bulunuyordu.    ce başlatılan İl Plânlaması çalışmaları 1971 yılı
    1972 Programında, 1971 yıhnda 5 ilde "Pi­ içinde İzmir, Zonguldak, Samsun, Elâzığ ve Van
  lot Proje" niteliğinde girişilen İl Plânlaması Me­ olmak üzere 5 ll'de uygulanmıştır.
  todoloji Araştırması çalışmalarının 1972 yılın­  İl Mahallî İdareler Plânlaması çalışmaları,
  da tüm İlleri kapsıyacağı belirtiliyor. Plânlama 1972 yılı içinde, bütün hazırlıklar tamamlana­
  ile ilgili çeşitli görevler D.P.T. ve İçişleri Ba­ rak 1973-1977 yıllarında tatbik edilecek, İl Plân
  kanlığı başta olmak üzere ilgili öteki Bakanlık. ve Proğramları meydana getirilecektir.
  1ar ve Kuruluşlarla, Mahallî İdarelere (Özel İda­
  re, Köy ve Belediyeler) verüiyordu.      (3) D.P.T. Müsteşarlıtı'nm 11.7.1972 gün ve K D : 4.2.3.1
    1972 Programının 25. maddesi aynen şöyle­   18-72/5211 sayılı Genelgesi.
  dir: "İllerde, İl Plânlaması çalışmalarının meto­ (4) Uzun Dönemli Kalkınmanın ve 3. ncü 5. ve Yıllık Kal­
                                         Hedefleri
                                               Stratejisi
                                 Plânının
                              kınma
                                      Temel
  dolojisini araştırma ve geliştirme çabaları, İl  19 Temmuz 1972 gün ve 14250 sayılı Resmî Gaze­
  Plânlaması çalışmalarının amaç ve ilkeleri çer­  tede yayınlanmış bulunmaktadır.
                                                 101
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12