Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

İl  Mahalli     İdareler     Planlanması       (İLMİP)     ve                       Belediyelerimiz


                                           Doğan ÖZGÖKÇELER
                                            Pazaryeri Kaymakamı

      GİKtŞ :                      İlgınca da başariyle yürütülmektedir. Mahallî
         Devlet Plânlama Teşkilâtı (D.P.T.) ile İç­ İdarelerin gelirleri yakında artacaktır. Devletçe
      işleri Bakanlığı arasında varılan anlaşma gere­ Mahallî İdarelere gerekli yardımlar yapılacak­
      ğince 10-27 Temmuz 1972  tarihleri arasında  tır. Plân ve Proje Tekniği şimdiye kadar idare­
      Ankara'da "İl Mahallî İdareler Plânlaması" Se­ cinin kişiliğine bağlı kalmıştır. Bazı idareci
      mineri düzenlenmişti. Bu yazımızda aktüel bir imara, bazısı su, yol, ya da eğitime ağırlık ver­
      konu haline gelen İl Mahallî İdareler Plânlama­ miştir. İyi proje yapılmalı ve bu idarecinin ki­
      sını incelemeye çalışacağız. Seminerde ilk ko­ şiliğine bağlı olmamalıdır. Konsolide İl Plânları
      nuşmayı D.P.T. Müsteşarı Sayın Memduh Aytür  İçişleri Bakanlığınca düzenlenmelidir. Bu İçişle­
      yaptılar:                     ri Bakanığına yeni bir teknik ve hava getirecek­
         ''Ülkemizin karşılaştığı sorunlardan bazıla­ tir"^.
      rı nüfus, yerleşme, istihdam, tasarruf, eğitim,  Seminerde  konuşan İçişleri Bakanı Sayın
      yatırımların yetersizliği, Avrupa Ekonomik   Ferit Kubat, İl Mahallî idareler Plânlaması Se­
      Topluluğuna katılma sorunudur. Bütün bu so­  minerinin yöneticileri ve plâncıları bir araya
      runlara çare bulacak Türk İdaresidir... Türk getirdiğini, 1971 yılı içinde pilot proje mahiye­
      Kamu  Yönetiminin sosyal gelişmelerle aynı hız­ tinde İzmir, Zonguldak, Samsun, Elâzığ, Van
      la ilerlememesi ona statik bir durum kazandır­ illerinde uygulanan Mahallî idareler Plânlama­
      maktadır. Türk Kamu Yönetimi kendisini yeni­  sının 1973 yıhnda bütün yurda yayılacağını, be­
      lemek ve hızlandırmak durumundadır... Plânla­  lirtmişler ve semineri İl Mahallî idareler Plân­
      ma konusunda  10 yıllık bir tecrübemiz vardır. lamasının (İLMİP) bir basamağı olarak nitelen­
      Üçüncü  Beş Yıllık Plân için örnek olarak İtal­ dirmişlerdir.
      ya seçilmiştir. Hedef olarak %9 luk kalkınma   Konuşmalardan  sonra seminerin ilk günü
      hızı kabul edilmiştir. Stretejide ağırlık merkezi sona ermiştir. 18 gün devam eden seminere
      sanayileşmedir"'.
                                TRT, Radyo ve TV Haber Bültenlerinde yer ve­
         Mahallî İdareler Plânlaması seminerini (ta­ rilmiştir. Basında İl Mahallî İdareler konusun­
      rihi bir toplantı olarak behrten D.P.T. eski Müs­ da çeşitli haberler yayınlanmıştır.
      teşarı sayın Memduh  Aytür Mahallî İdareler
      Plânlaması konusundaki görüşlerini özetle şu şe­ MAHALLÎ  İDARELER   PLANLAMASI
      kilde açıklamışlardır:               NEDİR?
         "Mahallî İdareler Plânlaması yeni değildir.
      Plânlama disiplinli bir bütçe ile ötedenberi Türk  D.P.T.'nın İllere gönderilen genelgesinde İl
      İdaresince yapılmaktadır. Mahallî İdareler Plân­
                                         Müsteşarı
                                                    Aytür'ün
                                             Sayın
      lamasını Anayasa'nın bir hükmü olarak kabul  (1), (2) D.P.T. eski günü Ankara'da Memduh Bakanlığı
                                                içişleri
                                    10.7.1972
      etmek  gerekir. Mahallî İdareler konusunda       Konferans salonunda yaptıkları konuşmadan
      D.P.T.'na mütenazır çalışmalar içişleri Bakan-     özet olarak alınmıştır.
       100
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11