Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

Bugüne kadar ayrılan payların rakamlarla  aynlan payda ise %60 oranında yapıldığını gös-
  ifadesi durumu açıklıyacak niteliktedir.    termektedir.


   6802 Sayılı Kanunun 66. maddesine göre:   SONUÇ:

     Devlet bütçesine  tl Özel  tl Özel İda-  Her yıl devlet yardımı olarak il özel idare­
     konulan akaryakıt idarelerine relerine fii- lerine ve belediyelere olanaklar sağlanmaktadır.
     istihsal vergisi tah- ayrılması len ayrılan Emlâk Vergisi Kanunun uygulanmasından son­
      ni gelir miktarı gereken         ra Bütçe Kanunlarına konan maddelerle bu iki
  Yılı    (TL.)            (TL.)
                           payda kısıntı yapılmasını Maliye Bakanlığı mut­
  1968   1.550.000.000  341.000.000  44.460.000  laka istiyecektir. Ve gerekçe olarak da yeni ver­
  1969   2.100.000.000  462.000.000  4.460.000  giler alma zorunluğundan bahsedilecektir. Bu
  1970   2.590.000.000  569.800.000  44.460.000  haklı gerekçelerin 1973 malî yüı içinde parlâ­
  1971   2.450.000.000  539.000.000  44.460.000  mentoda kabulü il özel idarelerimizin belki de
                           sonu olacaktır. Biz bu sona ulaşılmasını arzu
  1972   1.500.000.000  330.000.000  44.460.000
                           etmediğimizden bazı önemli önerilerde buluna­
                           rak incelememizi tamamlıyacağız.
   197 Sayılı Kanunun 17. maddesine göre:     1 — 6802 ve 197 sayılı kanunlara göre his­
                           seler tam ayrılmalıdır.
      Bütçeye konan n özel td. t! öze! İd.
       tahmini gelir  ayrılması ge­ fiilen ayrı­ 2 — Zat Maaşları Sandığı Emekli Sandığı­
                      (
  Yıh     (TL.)   reken (Tl,.) lan TL.)  na devredilmelidir.
  1969   112.000.000  3.360.000   1.775.000
                              3 — Emlâk Vergisi Kanunun uygulanma­
  1970   167.000.000  5.010.000   1.775.000  sına ve denetimine hassasiyet gösterilmelidir.
  1971   115.000.000  3.450.000   1.775.000
                              4 — İlköğretim personelinin maaşları dev­
  1972   185.000.000  5.550.000   1.775.000
                           letçe karşüanmalıdır.
    Yukarıdaki tablolar bu kısıntıların 6802 sa­   5 — Görev sahası kalkan özel idare perso­
  yılı Kanunun 66. cı maddesine göre ayrılan pay­ nelinin Maliye Bakanlığına devri mutlaka yapıl­
  da %90, 197 sayılı Kanunun 17. maddesine göre  malıdır.
                                                  99
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10