Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

gelir tahmin etmiştir. 1610 sayılı Kanunla bu tahrirler ve ferdî tadilâtlarla gelirleri arttır­
      tahminin %50'si yok olmuştur. Elde edilen ge­ mak mümkün idi. Bu uygulamanın sonuçları
      lirden 7o35'inin İl Özel idarelerine verileceğini 1970 ve 1971 yılları içinde alınmıştır. 1969 yı­
      gözönüne alırsak daha önce bina ve arazi vergi­ lında 344 milyon lira olan toplam bina ve arazi
      lerinden elde edilen toplam gelirin %60 mın îl vergileri gelir ve cezaları 1970 yılında 480 mil­
      Özel İdarelerine intikal edeceğini ve bu idarele­ yona 1971 yılında ise 540 miyon liraya ulaşmış­
      rimizin yıl içinde büyük açıklarla karşılaşacak­ tır. Hâlen itiraz komisyonlarında bulunan eski
      larını anlarız. Bunun sonucu l özel idarelemiz dosyaların vergi tahsüâtını durdurmaması ge
                     i
      hazineye el açan birer kuruluş haline gelecekler­ rekirken büyük şehirlerimizde tahsilâtın kesil­
      dir. Bu kaçınılması imkânsız bir gerçektir. Be­ mesi 1971 yılı rakamının daha da yükselmesini
      lediyeler bir siyasî baskı unsuru olabilmektedir­ engellemiştir. "İnsan parasız kalınca eski defter­
        I
      ler. l Özel İdarelerinin başında bulunan Valile­ leri karıştırırmış." misâli bu idarelerimiz geç de
      rin genel idarenin birer ajanı olması bu idarele­ olsa itirazlı alacaklarını şimdi tahsil edecekler­
      rimizi birer baskı unsuru haline getirmemekte­ dir kanısındajnm.
      dir. Biz burada sayın parlamenterlerimizin seçim
      bölgelerine yapılacak yol, su ve elektrik gibi  Altı ay ertelenen Emlâk Vergisi Beyanna­
      hizmetlerin yapılabilmesi için bu idarelerimize me süresinin yıl içinde ajn-ılacak payın miktarı­
      gereken ilgiyi göstermelerini istemekle yetinece­ nı öğrenmemizi engellediğini yukarıda belirtmiş­
      ğiz.                        tim. Fakat buna rağmen bu miktarın yıl sonun­
                                da hiçbir zaman Maliye Bakanlığı'nca saptanan
        Il Özel idarelerimiz bugün bütçelerinden  seviyeye ulaşamıyacağım  rahathkla söylemek
      büyük miktarda paylar ayırmakta ve merkezi  mümkündür.
      idarenin görmesi lâzım gelen bazı hizmetleri ifâ
      etmektedirler. Örneğin ilköğretim Devlet hizme­    1972 Malî Yıh Bütçe Kanunu ile bu idarele­
      tidir. Fakat ilkokul müstahdemlerinin maaşları rimize ayrılacak paydan 400 milyon lirasının
      Il Özel İdareleri bütçelerinden ödenir.    Hazineye irat kaydedileceğinin hükme bağlan­
                                mış olması ve 1610 sayılı Kanuna rağmen bu
        Yine kamu görevlilerinin emeklilik hakları maddenin yürürlükten  kaldırılmaması l özel
                                                    i
      Emekli Sandığınca teminat altına alındığı hal­ idareler yönünden ve hattâ Belediyeler yönün­
      de, 4500 civarındaki emekli, dul ve yetimin ay­ den endişe vericidir.
      lıklarını ödiyen Zat Maaşları Sandığı'mn malî
                                               i
      kaynağını îl Özel idareleri finansı etmektedir­  Emlâk  Vergisi hasılâtının l özel idareleri­
      ler. Maliye Bakanlığı nedense bu konu ile ilgilen­ mize yeni olanaklar getiremiyeceği bilâkis eski
      memektedir, bu yıl bu Sandığın ödeme imkân­ olanaklarını da kısıtlayıcı bir sonuç yarattığı
      sızlığı ile karşılaştığını müşahade etmekteyiz. gerçeğini kabul etmek zorunluluğu ile karşı kar­
      Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür.        şıya gelinmiş bulunmaktadır. Bu nedenle yeni
                                gelir kaynakları aramaksızın iki kanunla verilen
                                payların yeterli olabileceğini göstermeye çalı­
      EMLÂK  VEKGÎSÎ  HÎSSESl:            şalım.

        1972 malî yılı içinde Emlâk Vergisi hasılâ-
      tından il özel idare payı olarak 660 milyon lira­ 6802 ve 197 Sayılı Kanuna Göre Ayrılan Paylar:
      lık bir gelirin elde edileceği tahmin edilmiştir. 6802 sayılı kanunun 66. cı ve 197 sayılı Ka­
      Bunun saptanmasında Maliye Bakanlığı'nın gö­  nunun 17. maddesiyle il özel idarelerimize ay­
      rüşü esas alınmıştır. 1610 sayılı Kanundan son­ rılması gereken payların üzerinde önemle dur­
      ra bu tahminin ancak 350 milyon lirası gerçek­ mak zorundayız. İl özel idarelerimiz kendilerine
      leşecektir. Arazi ve bina vergileri bakiyeleri An­ verilen hizmetleri yapamazken her yıl bütçe ka­
      kara, İstanbul ve izmir illeri dışında yok dene­ nunlarında yer alan hükümlerle bu iki hissede
      cek seviyededir. İl Özel İdarelerinin kendi ola­ yapılan kısıntılar mahallî idareler esprisine ters
      nakları üe bu geliri arttırmaları söz konusu de­ düşmektedir. Hiç olmazsa 1973 yılında Kanunla
      ğildir. Arazi ve bina vergileri kanunlarının yü­ öngörülen payların mahallî idarelere intikaline
      rürlükte bulunduğu süre içinde yapılan mevzi olanak sağlanmalıdır.


      98
   1   2   3   4   5   6   7   8   9