Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

11  özel    idarelerimizin          Mali    Durumu


                         ve


          Aimması        Gereken        Tedbirler

                                       Fikri GÖKÇEEK

                                     Mahallî idarelere, görevleri ile
                                   orantılı gelir kaynakları bulunması
                                   zorunludur". T.C. Anyasası Madde
                                   116.


  GİRÎŞ :                      1972 malî yılı içinde Emlâk Vergisi mükellefle­
                            rinden alınması gereken beyannamelerin 6 ay
    Anayasamızın  116. maddesinde  yer alan
                                                  ve
  II Özel İdarelerimiz, bugün malî bakımdan en acı ertelenmesi 8. bu durumu daha da ağırlaştırmış İda­
                                        ödemiyen
                            malî
                                               Özel
                                             İl
                                  ayında
                              yılın
                                      maaş
  günlerini yaşamaktadırlar. Yatırım programla­  relerimizin sayısız yardım taleplerine muhatap
  rını gerçekleştiremiyen bu idarelerimiz carî gi­
  derlerini de karşılayamaz hale gelmiştir. Bu du­ olunmuştur. Bunun sonucu hazine avansı veril­
  rum  Anayasamızın  116. maddesi  esprisine  mesi yoluna gidilmiştir ki, bu özel idareler yö­
                                   zaman yeterli
                                hiçbir
                            nünden
                                           tedbir
                                               olmamış­
                                          bir
  ters düşmektedir. Bu incelememizde bugünkü   tır.
  duruma gelişin en büyük etkeni olan Emlâk Ver­
  gisi Kanununu eleştirmiyeceğiz. Yalnız bu kanu­  Bina ve arazi vergilerinin tahakkuk ve tah-
  nun il özel idareler açısından talihsiz uygulama­ silâtında çalışan il özel idarelerimiz personelinin
  sından bahsedecek ve alınacak bazı tedbirlerle %50'ye yakın bir kısmı bu idarelerimizin bünye­
  bu idarelerimizin devlete el açmadan hayatiyet­ sinde bırakılmış ve Maliye Bakanlığına yeniden
  lerini göstermeye çalışacağız. Yer yer yapılan atanan şahıslardan büyük bir kısmı dış kaynak­
  çalışmalara değinip kişisel görüşlerimizle bir so­ lardan temin edümiştir. Bu duruma göre akla şu
  nuca ulaşmak amacımız olacak.          sual gelebilir. Acaba yeni kanun uygulaması
                            personel, tahakkuk ve tahsilât giderleri yönün­
                            den tasarruf sağlamış mıdır? Bu soruyu Maliye
  KONUNUN   ÖNEMÎ:
                            Bakanhğı yetkilileri nedense "evet" diye cevap­
    Bina ve arazi vergüerinden elde edüen ge­ landırmaktadırlar. Halbuki durum tam tersidir.
  lirler îl Özel İdarelerimizin ana gelir kaynağı ol­ Görev alanları ortadan kalkan İl Özel İdare gelir
  muş ve öz gelirleri içinde bugüne kadar birinci servislerine îl Özel İdarelerin ödediği milyon­
  sırayı işgal etmiştir. Arazi ve bina vergilerini larca lirayı bu maliyet hesabının içine dahil et­
  yürürlükten kaldıran 1319 sayıh Emlâk Vergisi mek lâzımdır. Yine özel idarelerin her yıl yapmış
  Kanununun  1446 sayılı kanunla bir yıl ertelen­ oldukları tahrir ve tadilâtlarla Bina ve Arazi
  mesi ve 1610 sayılı Kanunla vergi oranlarında vergilerini arttırma yoluna gittiklerini de göz­
  değişiklik yapılması 1972 malî yılı içinde İl Özel den uzak tutmamak lâzımdır. Maliye Bakanlığı
  İdarelerimizi malî yönden perişan etmiştir. Yine 1319 sayılı Kanunla toplam 2 milyar hralık bir

                                                  97
   1   2   3   4   5   6   7   8