Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

Belediye       Meclis     Toplantısında


        Görüşme        ve   Karar     Verme      Yeter      Sayısı                 Konusunda         Bir    İnceleme

                                             Ahmet Sezai AYDIN
                                            Kaymakam Şube Müdürü


      G İ R İ Ş :                      Bu incelememizde kısa bir girişten sonra
                                Yetersayı - Nisap konusuna, mevzuatımızda Be­
        Mevcut mevzuat  veya statülere dayanıla­
      rak kurulan bir takım kurullar, yine bunlardan lediye Meclis toplantıları ile ilgili bazı hükümle­
      aldıkları yetkilerini toplantılar yapmak sure- re, toplantı ve karar yetersayısına, çoğunluk
      tile kullanırlar. Çeşitli kurulların —Meclisler, türlerine, oy kullanılmasına ve çeşitlerine, oy­
      Yönetim Kurulları, idare Meclisleri, Encümen­ ların biçimine ve eşitlik haline ve bazı Danıştay
      ler, Genel Kurullar vb.— amacı, yapılacak gö­ kararlarına değinecek, kendi görüşümüzü kap­
      rüşmeler sonunda bazı kararlara varılması veya sayan bir sonuçla bitireceğiz.
      seçimler yapılmasıdır. Ancak bu gibi kurulların
      toplantı, görüşme ve karar verebilmeleri yine   Yetersayı —Nisap—
      mevzuat ve statülerce bazı kayıtlara bağlan­   Belediye Meclisleri'nin toplantı yapabilme­
      mıştır. Bu husus esasında bir sayı konusudur. leri bir takım hükümlerle bazı kayıtlara bağ­
      Bu sayıya "Nisap" denilmektedir. Bu da "Ye­ lanmıştır. Bunların bazıları; bir gündem hazır­
      tersayı" anlamındadır.
                                lanması, bunun üyelere gönderilmesi, hemşehri­
        Nisap - Yetersayı, konumuz olan Belediye lere duyurmak için ilân edilmesi vb. dir. Bu iş­
      Meclislerinin toplanabilmesi, görüşme yapabil­ lemlerden sonra Belediye Meclis üyeleri topla­
      mesi ve karar alabilmesi için gereklidir. Ancak  nıp gündem konularını görüşüp tartışacak ve
      bu saydığımız her hal için yetersayı değişmek­ bir takım kararlar alacaktır, işte Belediye Mec­
      tedir. Bunlar usulle ilgili olmakla beraber mev­ lis üyelerinin:
      zuat ve kanun yönünden aranmakta, noksanhk
      halinde alınmış kararlar yetkili yerlerce bozul­ a — Toplanabilmesi,
      makta, iptal edilmektedir.              b — Görüşme yapabilmesi,
                                  c — Karar alabilmesi,
        Bütün bu nedenlerle bir kurul, daha doğ­
      rusu meclis olarak çalışan ve görevi karar ver­ için Kanun hükümleri ile tesbit edilmiş belli sa­
      mek, seçim yapmak olan Belediye Meclisleri'nin yıda bir araya gelmiş olmaları gerekmektedir.
      de toplantı, görüşme ve karar alabilmeleri mev­ Bu "Belli Sayı" bazı çoklukları ifade etmekte­
      zuatla bazı hüküm ve yakıtlara tabî tutulmuş­ dir. Bunlar üzerinde durmadan önce mevzuatı­
      tur. Amacımız işte bunlar üzerinde ayrı ayrı mızda MecHs toplantıları ile ilgili bazı hüküm­
      durmaktır.                     lere kısaca değinmek yerinde olacaktır.


      104
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15