Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

İLLER             ve

                     BELEDİYELER
        J9 45.

      A Y L I K      İ L İ M   V E    M E S L E K       DERGİSİ
                     İ Ç İ N D E K İ L E R                                              Sayf»

       il Özel idarelerimizin Malî Durumu ve Alın­
       ması Gereken Tedbirler           Fikri GÖKÇEER          97


       Il Mahalli idareler Plânlaması (iLMlP) ve Be­
       lediyelerimiz                 Doğan ÖZGÖKÇELER   . . . .  100


       Belediye Meclis Toplantısında Görüşme ve
       Karar Verme Yeter Sayısı Konusunda Bir in­
       celeme                    Ahmet Sezai AYDIN  . . . .  104

       Sevk ve idarede Kontrol Hizmeti . . . .  Sadettin ÜNAL          110

       Deniz - Göl Kıyılarımız ve Plajlar . . . .  Selâhattin ÇORUH       112

       Bölgelerde Belediye Başkanlarının Öğrenim
       Durumu                    ismet TAYŞI . . . . . . .   116

       itfaiye Hizmetlerinin Bugünkü Organizasyo--
       nu (İngiltere'de)              Emin ÖZER            125

       Belediyelerimizin Sorularına Cevaplar . . Muzaffer AKALIN        130


         TÜRK       BELEDİYECİLİK            DERNEĞİ

         YIL: 29           1 MART 1973          SAYI: 339
   1   2   3   4   5   6