Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

Yukarıda kısaca  belirtmeğe  çalıştığımız  hizmetlerin bütününü kapsayacak şekilde (Ya­
    karar, görüş ve hususları birleştirip özetlersek pı ruhsat ve denetleme) harcı alınmış oldu­
    HARC'ı "Kanunla konulan, nevi ve mikdarı da ğundan, 5237 sayılı kanunun 39. maddesinin
    kanunla belli edilen, kamu hukuku esaslarına l/B fıkrasını ve atıf yapılan Belediye Kanunu­
    tabi olan, millî ve mahallî menfaat yanında fert­ nun hükümlerini geniş şekilde yorumlama ve
    lerin menfaati de kısmen belli olan, hizmetin uygulamanın mümkün bulunmadığı yolunda Da­
    formalite ve kırtasiye masraflarını karşılamak nıştay kararları bulunduğundan (Danıştay 9. D.
    için alınan, vergiye benzer bir gelir nev'idir. 6.1.1966 gün ve E. 965/1951, K. 966/6 sayılı ka­
    ÜCRET'i  ise "Kanun hükmüne  dayanmadan,   rar) HARÇ olarak gelir temini mümkün görül­
    iktisadî ve ticarî usullere göre yetkili organlarca memektedir.
    düzenlenen tarifeler dahilinde, kanunla verilmiş
    görevler dışında, bir hizmet karşılığı ve ihtiyarî Sonuç: Belediyelerce yapı kullanma izni
    olarak alman bir gelir nev'idir." şeklinde tarif verilirken harç veya ücret adı altında gelir te­
    edebiliriz.                    mini mümkün  görülmemekte, bu konudaki uy­
                             gulama mevzuat hükümlerinin amaç ve ruhuna
      Bu tarif ve sonuca vardıktan sonra, vergi aykırı bulunmaktadır.
    ve resimler dışında, belediyelerce alınmakta olan
    gelirlerin ücret veya harç kapsamına girip gir­ 4 — ÎMAR  DURUMU    (ÎMAR  ÇAPI)
    mediği kolayca incelenebilir. Alınmakta olan       HARÇ  V E Y A ÜCRETt:
    gelir. Harç veya ücret kavramlarının vasıf ve
    şartlarına uymuyorsa,  tahakkuk  ve tahsili    inşaat işlerinde ilk işlem, inşaat sahibinin
    mümkün  değildir, bu kabil uygulama mevzuat  belediyelerden veya müstakü imar Müdürlükle­
    hükümlerine aykırı olur.             rinden imar durumunu belirten imar çapının is-
                             tenilmesidir. imar çapının verilmesi sırasında
      3 — YAPI KULLANMA   ÎZNÎ HARÇ V E ­  ilgililerden harç veya ücret adı ile tahsilatta bu­
         YA ÜCRETÎ:               lunulmaktadır.

      Belediyelerce verilen yapı kullanma izni    6785 sayılı imar Kanununun 4. maddesinde
                                 r
    dolayisile harç veya ücret alınıp ahnmıyacağı inşaat uhsatı almak için belediyeye imar çapını
    daha önce tarafımızdan inceleme konusu yapıl­ ibrazı hakkında bir hüküm yoktur. Ancak imar
    mış, ÎUer ve Belediyer Dergisinde neşredilmiştir Nizamnamesinin 4. maddesinde "Yapı ruhsati­
    (Sayı: 263).                   yesi almak için belediyeye verilecek dilekçeye,
      Daha sonra belediyelerce benzer mahiyette vaziyet plânı, belirli ölçekte mimarî plân, statik
    başka gelirler de tahsil edildiği tesbit edilmiş ve hesaplar, tesisat resim ve hesapları gibi vesika,
    inceleme genişletilerek bu yazımızla hepsi birlik­ plân, proje ve hesaplardan hngilerinin eklen­
    te açıklanmağa çalışılmıştır.          mesi lâzım geldiği ve bunların haiz olacağı va-
                             .sıflar imar Kanununun 57. maddesine göre tan­
      Bu yazımızda, yapı kullanma izni ile ilgili
    olarak, «vvelki incelememizi tekrar etmiyece- zim edUecek talimatnamelerde belirtilir." denil­
    ğiz. Gerekli gördüğümüzden, harç ve ücret kav­ mektedir. Belediyeler genellikle imar talimatna­
    ramları ile ilgili olarak değişik biçimde bir tek­ melerinde, dilekçeye eklenecek belgeler arasm-
    rar yapmış olduk. Ancak evvelki inceleme so­ da imar durumu (imar çapı) m zikretmişlerdir.
    nunda vardığımız sonucu burada kısaca belirt­ Bu bakımdan imar çapının, inşat dosyasında bu­
    mekte fayda mülâhaza ediyoruz.         lunması zarurî hale gelmektedir.
      Belediyelere kanunla verilmiş bir görevin   imar çapı inşaat sahibine belediye veya
    ifası bahis konusu olduğundan, bu işlemin uy­ müstakil imar müdürlüğü tarafından verilecek­
    gulamasında ihtiyarîlik söz konusu olamıyaca- tir. Kısaca ifade etmek gerekirse imar çapı,
    ğından, yapı kullanma izni verilirken ÜCRET  imar plânının inşaat sahibinin arsasının bulun­
    adı altında gelir temin edilemiyeceği, bu konu­ duğu kısmın kopyasıdır, imar plânından o kıs­
    da gelir temini için mevzuatımızda sarih hüküm mın kopyasının çıkanlarak Ugiliye verilmesi sı­
    bulunmadığından, inşaata başlanırken yapı ruh­ rasında belediyelerce genellikle harç olarak, ha­
    sat harcı değil, inşaat işleri ile ilgili işlem ve zan da ücret adı ile tahsilatta bulunulmaktadır.


                                                   247
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14