Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

lar.", ÜCRET ise "Bir hizmet veya vekâlet akdi   c) Tesis usulleri bakımından:
     dolajnsiyle hizmet veya yapılan fikrî mesai mu­  Harçlar kanunla tesis olunur. Nevi ve mik-
     kabilinde hizmeti veya fikrî mesaiyi yapan şah­ darı da kanunla belirtilir. Ücret tarifeleri, yet­
     sa verilen bedel, yahut tazminattır" olarak ta­ kili organlar tarafından, kanun hükmüne da­
     nımlanmaktadır. Aym lügatte BEDEL  (Semen)   yanmadan, iktisadî ve ticarî usullere göre dü­
     için "Bir malın, hizmetin veya hakkm karşılığı  zenlenir.
     olarak verilen mal, yapılan hizmet, ödenen para
                                 ÜCRET
     veya terkedilen haktır." denilmektedir.     nıştay kararı kavramına ışık tutan bir çok Da­
                                      mevcuttur.
                                            21.1.19'36 gün ve
                                                     E .
       Ord. Prof. ibrahim Fazıl Pelin'e göre   35/269 ve K. 36/29 sayılı Danıştay içtihadı Bir­
     HARÇ  "İdarenin ifa ettiği bazı hizmetler veya leştirme kararında "....1580 sayüı kanunun 70.
     bu hizmetlerin idareye yüklediği masraflar do- maddesinin 8. fıkrasında, tarifeye bağlanacağı
     layısile alman hususî mahiyette birtakım vergi­ tasrih edilmiş ücretler ancak belediye kanunu
     lerdir.".                     mucibince ifası belediyelerin ihtiyarına bırakıl­
       Prof. Akif Erginay'a göre: "Bazı hizmet­ mış olan işlere kabili tatbiktir. Yoksa kendile­
     lerde vergidekinin aksine fertlerin faydalanma rine KANUNEN  mecbur  oldukları vazifelerin
     dereceleri kısmen tesbit edüebilir. İşte HARÇ- ifası bir ÜCRET almalarına sebeb teşkil etmez"
     1ar, bu çeşit özel hizmetlerin karşıhğı olarak alı­ denilmektedir.
     nan bedeldir."                    Danıştay D. D. Genel Kurulunun 29.2.1952
       Prof. Fadıl Hakkı Sur, harçların özellikle­ gün ve E . 51/110, K. 52/68 sayıh kararında da
     rini şu şekilde belirtmektedir:         "....1580 sayılı kanunla tahmU edilen vazifeler
       a) Harçlarm bir vasfı mecburî oluşlarıdır. dışında beldenin ve belde sakinlerinin mahallî
     Harçlar Millet MecUsinin oanmasma sunulur.   mahiyette müşterek ve medenî ihtiyaçlarını tan­
     Mecburî bir mükellefiyet olması dolayısile fiat- zim ve tesviye maksadiyle belediyelerin çeşitli
     lardan ayrılır.                  hizmetler ihdas etmeğe ve bu hizmetler muka­
                               bilinde ücret almağa yetkili bulunduklarında
       b) Harçta fertler, kendilerine yapılan bel­ şüphe edilemez. Mezkûr Kanunun 70. maddesi­
     li bir hizmet veya sağlanan menfaat ve ayrıca­ nin 8. fıkrası hükmü bu yetkiyi belirtmektedir.
     lık karşılığı olarak para öder.         Ancak mezkûr hüküm bu kabil hizmetlerin bel­
       ismail Hakkı Ülkmen harçlar konusunda   de sakinlerine bir mükellefiyet şeklinde yükle-
     kısaca "Harçlar da vergiler gibi âmme kudreti­ tilmesini tazammun etmez/' şeklinde gerekçe
     ne dayanarak fertlerden tahsü olunan bir para  mevcuttur.
     olmak itibarile nevi ve nisbetlerinin kanunla ta­  Sözü edilen kararlarla, idarece belde sakin­
     yini icap eder. Bundan dolayı her memlekette
     mahallî idarelerce hangi harçların tahsil oluna­ lerine mükellefiyet tahmil edilmeden, yapılacak
                                                   kanu­
                                       ücret
                                          alınabileceği,
                                  karşılığı
                               hizmet
                                                fakat
     cağı ve bunların azamî nisbetleri kanunla tayin
     edilmekte be mahallî meclisler bu azamî nisbet­ nen mecbur oldukları vazifelerin ifası için ücret
     leri aşmamak üzere kendi sahaları üzerinde tah­ alınamıyacağı açıkça behrtilmiş olmaktadır.
     sil olunacak harçların tarifelerini tanzim etmek­   Bölümün  başında ÜCRET'in  mevzuatımız­
     tedir." demekte ve harçların üç bakımdan fiat da açıkça behrtilmiş olmadığına değinilmişti. Ye­
     ve bedellerden ayrıldığını belirtmektedir.   ni hazırlanan belediye gelirleri kanun tasarısın­
                               da bu husus nazara alınmış ve ücret konusu sa-
       a) Hizmetlerin mahiyeti bakımından:     rahata kavuşturulmuş bulunmaktadır. Tasarıda
       Harçlarda millî ve mahallî menfaat ve bu­ bu konu üe ilgiU olarak "Kanımen mecburî bu­
     nun içinde özel menfaat bahis konusudur. Di­ lunanlar dışında, kalıp belde sakinlerine ifa edi­
     ğerlerinde ise özel istifade üstün durumdadır.
                               len her türlü hizmetlerin karşılığı belediyelerce
       b) Dayandıkları hukuk rejimi bakımından:  ilgililerinden ÜCRET olarak alınır." hükmü
       Harçlarm tahsilinde fert ile idare arasında mevcuttur. Tasarının gerekçesinde de yeterli
     kamu hukuku münasebeti  mevcuttur. Fiat ve   açıklama mevcuttur. Bu hizmetlerin özelliği in­
     bedelde özel hukuk münasebeti, ihtiyarîlik mev­ hisarı tazammun etmedikleri olarak ayrıca be­
     cuttur.                      lirtilmiştir.


     246
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13