Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

îmar     ve   inşaat      İşleri     tie   İlgili              Bazı     Belediye       Gelirleri
                                            M. NlHAT  ETÎZ
                                              Merkez Valisi

      1 — GÎRtŞ:                 ÜCRET  olarak tahsU edUmektedir. Ancak bir
                             gelirin bazı belediyelere ücret, bazı belediye­
        Belediyeler imar ve inşaat işleri ile il­
   gili olarak bir çok gelir tahsil etmektedir. Bım- lerce harç adı ile tahsil edildiği, bazan da bir ge­
                                          harç,
                                                   ise
                                                sonra
                                             daha
                                       önce
                                  belediyece
                               aynı
                             lirin
   larm başlıcaları kanun hükümlerine, özellikle ücret adı altında tahsil edildiği görülmüştür.
   5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre
                                         edilen
                                      sözü
                               Bu
                                 bakımdan,
                                            gelirlerin mevzu­
   tahsil edilen Yapı ve Ruhsat Denetleme harcı, at hükümlerine uygun olup olmadıklarım teker
   iştirak payları, Değerlenme resmi ve 6785 sayılı
   Kanun'un 35 ve 36. maddelerine göre tahsil edi­ teker incelemeden önce HARÇ ve ÜCRET ay­
   len gelirlerdir. Bu gelirler belli kanun hükümle­ rımı üzerinde kısaca durmak gerekir.
   rine dayanmakta olup tahakkuk şart ve şekilleri    2 — HARÇ V E ÜCRET:
   ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Sözü edüen gelir­
   lerle ilgili olarak uygulamada yanlış veya nok­  Mevzuatımızda resim gibi harç ve ücret de
   san işleme raslanabilir. Ancak incelememizin ko­ açıkça tanımlanmış değildir. Belediye meclisle­
   nusu bu gibi hususlar değildir. Biz incelememiz­ rinin görevlerini sayan 1580 sayılı Kanunun 70.
   de açık kanun hükümlerine dayanmayan, mev­   maddesinin 8. fıkrasında "Belediye vergi ve re­
   zuat hükümlerine uygunluğu hususunda henüz   simlerinin taallûk ettiği hususat haricinde be­
   görüş birliğine varılmamış olan bazı gelir çeşit­ lediye dairesi tarafından ifa olunacak hizmetle­
   leri üzerinde duracağız.             re mukabil alınacak ücret tarif esidir" hükmü
                             mevcuttur. Bu hükümden ücretin, yapılan bir
     Uygulamada  belediyelerce tahsil edüdiğini hizmet mukabili alınan bir gelir olduğu anlaşıl­
   tesbit ettiğimiz ve inceleme konusu olarak aldı­ maktadır.
   ğımız gelirler şunlardır:               Türk Dil Kurumu  (Türkçe  Sözlük) ünde
     1 — Yapı kullanma izni harç veya ücreti. HARÇ "Hükümetçe görülen kişi işleri için Dev­
     2 — İmar Durumu (imar çapı)  harç veya  let veznesine ödenen para", ÜCRET ise "Hizmet
   ücreti.                      karşüığı ödenen para" olarak tanımlanmakta­
     3 —Aplikasyon, Kot ve  Gabari ücretleri.  dır.
     4 — Plân, Proje, tasdik harç veya ücreti.    Türk Hukuk Lûgatında HARÇ  ",...namla-
     5 — Temel vizesi harç veya ücreti.     rıyla her biri ajn-ı kanunlarla mevzu olup, ma­
     6 — Tevhit ve ifraz harç veya ücreti.   hiyetine göre idarenin yaptığı bazı hizmetlerden
     7 — Nitelik belgesi harç veya ücreti.    fayda görenlerin işlerini yaptırmak maksadiyle
     8 — Toprak Hafriyat harç  veya ücreti.    ve o işler âmme hizmetinden ziyade ferdin şah­
                             sına müteallik olduğu için yalnız, işle alâkalı eş­
     Görüldüğü  üzere her gelir nevi için (Harç hastan hizmetin formalite ve kırtasiye masraf­
   veya ücreti) denUmiştir. Bu gelirler genellikle larını temin gibi bir mülâhaza ile alman para-


                                                  245
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12