Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

arasında ve daha geniş kapsamh olarak yer al­ mıştır. Zira bu birlikler birbirine yakın mahal­
      maktadır. Halen Türkiye'de 1500 den fazla be­ li idarelerin müşterek ihtiyaçları için kurabile­
      lediye kurulmuş bulunmaktadır. 2000 nüfusu   cekleri teşkilât olup bu birliklerin sayısı 1500'ü
      aşan köylerde belediye kurulması eğilimi de  aşan belediyelerin müşterek sorunlarını çözüm­
      yaygındır ve gittikçe artmaktadır. Yeni kuru­ lemelerine maddeden ve hatta hukuken imkân
      lan bu belediyelerin en önemli sorunu ise ele­ görülememektedir. Bütün bu açıklanan husus­
      man meselesidir. Bu elemanların, değil bu her lardan başka sosyal yardım fonlarının bir elden
      şeyden yoksun küçük belediyelerin, büyük be­ yönetUmesini  öngören yönetmelikte  belediye
      lediyelerin dahi eğitmesi olanağı Türkiye ger­ bütçelerine konacak derneklere yardım parası­
      çeklerine göre mümkün değildir.         nın sarf şekli düzenlenmiş olduğundan belediye
        Türk BelediyecUik Derneği bu önemli ödevi  bütçelerine bu ad altında ödenek konması da
      bir programla ve büyük bir başan ile yürüt­ kabul edilmiş olmakla, savunduğumuz görüşün
      mektedir. Aynı zamanda belediye mevzuatı yö­ isabeti bir kere daha ortaya çıkmış bulunmak­
      nünden, belediyeler karşılaştıkları müşkülâtı  tadır".
     bu derneğe sormakta ve demek çözüm yollarını    Bir danıştay üyesinin yukarıya aldığımız
     inceleme ve araştırmaya dayalı olarak cevapla­ sözleri belediyelerle ilgüi görüşleri, çok iyi ve
      mak suretiyle ışık tutmakta ve uyarmaktadır.  batılı bir anlayış içinde yansıtmaktadır. Bu gö­
        Daire kararında değinUen 1580 sayılı Bele­ rüş ve anlayışın geUşmesi, bu idarelerimizin da­
     diye Kanununun 133 ve ondan sonraki maddele­   ha iyi hizmet etmelerine ve Belediyelerimizin
     rine göre kurulması öngörülen birliklerin ince­ kalkınma savaşında kendilerine düşen görevi
     lenen konu ile ilgisini tesbitte mümkün olama­ gereği gibi yerine getirmelerine yarayacaktır.
      244
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11