Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

mış olmasının herhangi bir hukukî sonuç doğur­ smı sağlamak, belediye memurlarının olgunluğu
   ması da beklenemez.               için kurslar açılmasına çalışmak, belediyecilik
     Belediye bütçesinin hazırlanma ve onayla­ ve şehircilik hakkında genel konferanslar tertip
   ma şekli, dolayisiyle de bütçe üzerindeki vesa­ etmek;
   yet denetiminin esasları 1580 sayılı Belediyeler  d — Dernek üyelerine ve Hükümet ve Be­
   Kanununun  123 üncü maddesinde  belirtilmiş  lediyelere hukukî, malî ve teknik sorular hak­
   bulunmaktadır. Bunun dışında bir denetim şek­ kında istekleri üzerine bilgi vermek.
   li ihdas ve kabul etmek yukarıda açıklanan ida­  e — Belediyecilik ve şehircüik konuları
   re hukuku ilkelerine aykırı düşeceği gibi 123 ün­ hakkında hükümet ve belediyeler tarafından is­
   cü maddede yazılı bütçeleri denetleme ve ona­ tenilen istişarî mütalâaları vermek, kongrelerde
   maya yetkili makamların selâhiyetlerine de mü­ belirtilecek lüzum ve ihtiyaçlara dair temenni­
   dahale teşkil eder. Gene yukarıda açıklandığı leri ilgili makamlar nezdinde takip etmek.
   gibi vesayet denetiminin açık kanun hükümle­    f — Yabancı benzer ilmî dernekler ve şehir
   rine istinat etmesi gerekir. Başka bir deyimle birlikleriyle ilgilenerek karşıhkh haberleşme
   nerede vesayet denetimi varsa onun mutlaka  sağlamak, bu birliklere ve derneklere üye ol­
   mevzuatın açık iznine istinat etmesi gerekir. mak;
     Öyleyse vesayet denetimi yapılırken denet­   Amaç olarak saptanmış bulunmaktadır.
   lenen mahallî muhtar idarenin böyle bir tasar-    Diğer taraftan Belediye Kanununun Bele­
   rufda bulunup bulımmıyacağı değil, söz konu­  diyelerin hak ve selâhiyetlerini sayan 19 uncu
   su işlem hakkında mevzuatta bir denetim öngö­ maddesinin birinci fıkrasında belde sakinlerinin
   rülmüş olup olmadığı araştırılacaktır. Karşı dü­ müşterek ve medenî ihtiyaçlarını tesviye ede­
   şünceyi savunanların bu konuda vesayet dene­ cek her türlü teşebbüsatın icra edileceği hüküm
   timine cevaz veren bir kanun hükmü gösterdik­  altına alınmıştır.
   lerine tanık olamadık. Sadece Belediye mevzu-   Bu hükmün, mahallî idarelerin muhtar ida­
   atmda derneklere yardım yapılacağma dair bir  reler olduğu, mevzuatın sınırlanmadığı konu­
   hüküm  bulunmadığı esasından hareketle bili­  larda hakkın ve hizmetin yararına karar almak
   nen sonuca varılmışdır. Bu düşünce tarzının  yetkisine sahip oldukları ilkesi gözönüne alına­
   yukarıda değinilen hukukun bilinen ilkelerine rak yorumlanması halinde belediyelerin amaç­
   aykırı düşeceği söylenebilir. Kaldı ki diğer bö­ lan ve faaUyet sahası yukarda açıklanan der­
   lümde ayrıntılar ile açıklanacağı gibi belediye neğe yardım yapma hususunda teşebbüste bulu­
   mevzuatında buna  cevaz veren hükümler de   nabileceklerini ve bunun için de bütçelerine yar­
   mevcuttur. Yardım yapılması düşünülen dernek  dım için ödenek koyabileceklerini kabul etmek
   de münhasıran belediyelerin, tek başlarına ya- gerekir.
   pamıyacaklan  hizmetleri yapmak için kurul­    Gene aynı Kanunim 15 inci maddesinin 33
   muştur ve öyle çalışmaktaıdr.          üncü fıkrası ile belediyelerin halk için kütüpha­
     C — Mevzuat yönünden: Belediye bütçele­  ne ve okuma odaları açacağı bu işler için kâfi
   rine konması düşünülen ödeneklerle yardım edi­ mütehassıs bulunmayan  belediyelere alâkadar
   lecek dernek statüsünün 2 nci maddesinde;   mahallî idarelerin yardım edeceği öngörülerek
     a — Türkiye Belediyeciliği ve Şehircüiği- eğitim işi de belediyelere bir hizmet olarak ve­
   nin Uerlemesine yardım edecek ilmî incelemeler rilmiş bulunuyor. Aynı maddenin 72 inci fıkra­
   yaptırmak;                     sı ile Belediye Zabıta Memuru, Belediye Fen
     b — Türkiye ve Dünya  Belediyeciliğinin  Memuru,  Yapı Kalfası ve yapıcı ve muhtelif
   ilerlemesini gütmek ve Türk Belediyecilik ve şe­ meslek ustaları gibi beldenin ve belediye idare­
   hirciliğinin olgunluk yollarını, Türk köylerinin sinin muhtaç olduğu meslek erbabı yetiştirmek
   şehircilik bakımından gelişmesi imkânlarını   üzere kurslar, dersler, gece ve hafta tatili günü
   araştırmak ve konusuna dair dernek araştırma­  dershaneleri ve ikmal ve çırak ev kadını mek­
   larını, dergi, rizaleler ve kitaplar ile yayınlamak tepleri açmak ve idare etmek belediyelerin önem­
   ve bunları üyelerine dağıtmak.         li ödevleri arasında yer almaktadır.
     c — Memlekette  belediyecilik, şehirciUk öğ­   Görülüyor ki; belediyelerin bu kanuni vazi­
   renimini teşvik etmek, kütüphaneler kurulma-  feleri, Türk Belediyecilik Derneğinin amaçları

                                                  243
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10