Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

layarak, işleri geciktirme veya yapılmasma en­ onlan kendi başlarına buyruk bir idare yapmak
     gel olma şeklinde anlaşılırsa bundan tüm ülke için yapılmamaktadır. Güçlü belediyeler daha
     zarar görür.                   iyi hizmet yapabilecekleri, kalkınmaya daha
       1580 sayılı Belediye Kanununda 123 üncü  çabuk yardımcı olabüecekleri için onları geniş
     madde de bütçe onaylanmasında, nelerin dik­  yetküerle donatma yoluna gidilmektedir.
     kate alınacağı 5 fıkra halinde belirtilmiştir, Bu Son zamanlarda, Türkiyede de Belediyeleri
     beş fıkra da yapılı hususlar, zaten belediyelerin bir devlet dairesi gibi değil, esasen Anayasada
     zorunlu olarak uymak zorunda oldukları konu­ ve diğer ilgili yasalarda da belirtildiği biçimde
     lardır. Bunun dışında bütçe onayını bahane ede­ özerk bir idare olarak gören ve değerlendiren
     rek belediyenin tüm bütçesi ve bummla ilgüi görüşler gelişmektedir: En yüksek idare mah­
     kararları ile oynamak uygun değildir. Bütçe  kemesi olan Danıştayın 1972 yüında; Türk Be­
     onayı için kanunda bir haftahk süre tanınmış­ lediyecilik Derneği ile ilgili olarak Genel Ku­
     tır. Bir hafta içinde onaylanmayan bütçeler ke­ rulca alman 67 esas ve 77 sayılı karar dolayısi-
     sinleşmiş sayılır.                le Danıştay üyesi sayın Recep Başpınar aynen
       Belediye Kanununun 71 inci maddesine gö­   şu görüşleri savunmaktadır:
     re bir kısım meclis kararları onaya tabidir. Bu  "A —  Belediye idarelerinin yerinden yöne­
     kararlar:                     tim araçlarmdan biri olduğu bilinmektedir. Bu
       1 — Bütçe,                  idare şeklinin ortaya çıkmasında şu iki ana il­
       2 — Kesin hesap,              kenin etken olduğu söylenebilir:
       3 — imar plânları,               1 — Halkın yönetime katümasımn sağlan­
       4 — Ek ödenek, bütçede değişiklik,    ması,
       5 — ikraz, istikraz,              2 — Yöresel gereksinmelerin daha iyi sap­
       6 — Ücret tarifeleri,            tanması ve yerine getirilmesini sağlanması.
       7 — Sulh yolu üe davaların çözümlenmesi,    Halkın yönetime katılması ilkesi demokra­
       8 — Belediye zabıta talimatnamesi,     tik hukuk devleti anlayışının yayümasını sağ­
     ile ilgili kararlardır.             lamak yönünden günümüzde  daha da önem ka­
       Belediye meclis kararlarından yukarda sı­  zanmış bulunuyor. Mahalli idarelere ne kadar
     raladığımız sekiz konu üe ilgili olanlar onaya ta­ geniş yetki tanınırsa bu amaç o ölçüde gerçek­
     bidir. Bunlar bir hafta içinde onaylanmazsa. leşmiş olur.
     Belediye Meclisi Danıştaya başvurarak incelen­   Yöresel gereksinmelerin daha iyi saptan­
     mesini isteyebilir. Ancak Danıştaym kararı ke­ ması ise gene bu idarelere tanınacak takdir yet­
     sindir (Belediye K. Md. 71).          kisi ve hareket serbestisi ile orantüıdır.
       idari vesayet yalnız belediyelerin kararları
     üzerinde değildir. Organlar üzerinde de idari   Vesayet  denetiminin  ilkelerine gelince;
     vesayet vardır. Ancak bu denetim Yeni Anaya­  İdare Hukuku ilkelerine göre vesayet denetimi­
     samıza göre yargı yolu ile yapılmaktadır. Be­ nin yasaların açık hükümlerine dayanması ge­
                               rekir.
     lediye Başkanı, Belediye Meclis üyeleri, bu ni­
     teliklerini ancak yargı yolu üe kaybedebilirler.  B — Doktrin yönünden:
     Bu alanda 1961 Anayasasından önceki uygula­    idare hukuku ilkelerine göre mahalli idare­
     maya göre belediye organları daha çok temi­ ler üzerinde merkezi idarenin tavsiye ve telkin­
     nata kavuşmuşlardır. Görevlerine herhangi bir de bulunması, tamim, sirküler yayınlamak sure­
     idarî makam son veremez (Anayasa Md. 116).  tiyle mahalli idarelerin hareket serbestisinin kı­
     Bu demektir ki başka ülkelerdeki gelişmelere sıtlanması mümkün değildir. Vesayet denetimi
     paralel olarak, belediyelerimizi yetki yönünden denetime tabi işlemlerin onaylanması veya on­
     daha güçlü kılma yönünde gelişmeler vardır.  ların yapılması vesayet makamının iznine bağlı
     Nitekim Belediye Başkanları, doğrudan doğru­  ise istenen iznin verilmemesi suretiyle yapüır.
     ya halk tarafından seçUmekle büyük bir güç     Danıştaydan sorulan husus neticede beledi­
     kazanmışlardır.                  yelere bir tavsiye veya emir şeklinde intikal
       Belediyeleri ve organlarım güçlü kılmak,  edeceğine göre bu şekil müdahaleye hukuk esas­
     bunlar üzerindeki vesayet denetimini azaltmak, ları müsait olmadığı gibi bu tavsiyeye uyulma-

     242
   1   2   3   4   5   6   7   8   9