Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

Yerinden      Yönetim      ilkesi    ve  Belediyeler
                                        Doç. Dr. Nuri TORTOP

      Bilindiği gibi, idari teşkilâta egemen olan artırılırsa, gelişme o kadar hızlı olur, hizmetler­
   belli başlı iki temel ilke vardır. Bunlardan birin­ de o kadar çabuk yürütülür. Yetki genişliği so­
   cisi merkezden yönetim, ikincisi, yerinden yöne- rumsuzluk, denetlemeden kaçmak demek değil­
   timdiı. Anayasamızın 112 nci maddesine göre  dir. Yetki genişliğinden yararlanan kişüerin ka­
   "idarenin kuruluşu ve görevleri merkezden yö­ rarlarında, çalışmalarında kusurlar varsa, bun-
   netim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır." larm düzeltilmesi, denetlenmesi yapılabilir. Fa­
   Yine Anayasamızm  115 ve 116 ncı maddelerin­ kat, bu bir ön denetim şeklinde yapılırsa doğa­
   de merkezi idare ve mahalli idarelerin kuruluş cak sakıncalar büyüktür. Nasrettin Hoca'nın
   ve nitelikleri belirtilmiştir. Merkezden yönetim testi üe su almaya gönderdiği çocuğu, testiyi
   ilkesinin tam uygulanması yanında olan görüş­ kırma diye peşin olarak tokatlamasına benzer.
   ler, bugün gittikçe değerini yitirmektedir. Ana­  Merkezden yönetim kuruluşlarında katı, kı­
   yasamızda, merkezden  yönetimin katı uygula­  sır merkeziyetçi anlayış nasıl gelişmeyi büyük
   nışını d^ğil, yumuşatılmış biçimini kabul etmiş­ ölçüde engellemekte ise, bu tutum yerinden yö­
   tir. 115 inci maddede illerin idaresinin yetki ge­ netim kuruluşlarında daha çok zararlı olur. A-
   nişliği esasına dayanacağı beUrtilmiştir.    nayasamızın 116 ncı maddesinde, jrerinden yö­
      Çağımız hızlı gelişme çağıdır. Teknoloji ge­ netim kuruluşlarından olan mahalli idareler il,
   lişmekte, nüfus hızla çoğalmaktadır. Artan ih­ belediye ve köy olarak sayılmıştır. Mahalli ida­
   tiyaçlara kamu kuruluşlarının çağın gereklerine  reler bulundukları çevre halkına hizmet etmek­
   uyacak çabukluk içinde cevap vermesi zorunlu­ le yükümlü, çevrenin ortak, yersel ihtiyaçlarını
   dur. Bu çabukluğu sağlamak yönetimin iyi işle­ karşılayan, karar alacak seçilmiş organlara sa­
   mesine, bürokrasinin, kırtasiyeciliğin önlenme­ hip kamu tüzel kişüeridir. Bu idareler merkezin
   sine bağlıdır. Bunun içinde yetki genişliği ge­ baskısı altında tutulurlarsa iş yapma olanakları
   reklidir. Devletin çalıştırdığı her kademedeki so­ azalır. Bundan tüm olarak ülke ve en çok da o
   rumlu kişinin karar alma, iş yapma yeteneğinin çevrede yaşayan halk zarar görür. Tutucu anla­
   bulunması iş verimliliğini artırır. Böylece kali­ yış, formalitelere aşırı ölçüde bağlılık bu idare­
   fiye işgücünün eli kolu bağlı olarak, boş zaman  leri çalışma olanağından alakoyar. Bunun için
   harcaması önlenebilir. Hızlı gelişmek isteyen bir  bugün bütün dünyada mahalli idareleri daha
   ülkenin yetki genişliği ilkesinden geniş ölçüde çok özerkliğe sahip kılma, kendi kendine iş ya-
   yararlanması  gerekir. Oysaki ülkemizde mer­  pabüme olanağım sağlama eğilimi vardın
   kezden yönetim kuruluşlarındaki bürokrasiden,    Mahalli İdareler üzerindeki merkezi idare
   işlerin gecikmesinden her zaman yakınılmakta-  makamlarının denetleme yetkisine idari vesa­
   dır. Merkeziyetçi tutum ve anlayış dolajasiyle yet diyoruz, tdari vesayet, hizmetin daha iyi
   işler birçok makamların incelemesinden geç­   yürümesine yarayacak bir araçtır, idari vesa­
   mekte ve gecikmektedir. Bu nedenle yetenekli  yet, kişilere tanınmış, bir imtiyaz değildir. Bazı
   kişilerin iş yapma olanakları kısıtlanmaktadır. makamlara bir otorite, bir gösteriş sağlama
   Yetki genişliği ilkesine uyularak, alt kademe­ amacı Ue tanınmamıştır. Hizmetin çabuk, daha
   lerde çahşan personelin teşebbüs gücü kamçıla- iyi 3mrütülmesine yardımcı bir görev sayılma­
   mr, kendi kendilerine iş yapabilme olanakları lıdır, idari vesayet yetkisi, yasaları ters yorum-


                                                   241
   1   2   3   4   5   6   7   8