Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

İkinci bölümde harç ve ücret ayrmıma te­   Gabari ise bina yüksekliğinin tesbiti ile l­
                                                     i
     mas edilmişti. Belediyelerce imar çapı aranması gili bir işlemdir.
     ve verilmesi bir mecburiyet olduğuna ve ihtiya-  Bu  hizmetlerin teknik teferruatını incele­
     rîlik bahis konusu olmadığına göre bu konuda medik. Bunların çok faydalı ve gerekli işlemler
     ücret aimmasımn mümkün  olmadığı kanısında­  olduğu muhakkaktır. Ancak, Ankarada bu iş­
     yız.                        lemlerin, idarece yapılması mecburî hale getiril­
       1580 sayılı Kanunun, belediye gelirlerinden  miştir. Her işlemden de ayrı ayrı ücret alın­
     bahseden 110. maddesinin 8. fıkrasında "Beledi­ maktadır.
     ye devair ve müessesatı kayıtlarının emlâk ve  Ücretlerde ihtiyarîlik vasfı esastır, mecbu-
     arazi Ue arsaların harita, plân ve krokilerinin rîlik bahis konusu olmaması icap eder. Mevzua­
     suretlerini talep edenlerden 70. maddede mu­ tımızda sarih hüküm bulunmadığından söz ko­
     harrer tarifata göre tanzim olunacak tarife mu­ nusu işlemler dolayısüe harç alınamıyacağı kanı­
     cibince alınacak harçlar" hükmü mevcuttur.   sındayız. Bu durumda, mecburî olmamak şartı
     5237 sayüı Kanunun 39-I/C bendinde de "1580  ile, ücret alınmasının mümkün olacağı düşünce­
     sayılı Belediye Kanununun 110. maddesinde gös­  sindeyiz, inşaat sahibi söz konusu işlemleri ken­
     terilen diğer harç, hisse, ceza hasılatı ve her ne­ disi yapar veya yaptırırsa, belediye veya imar
     vi gelirler" hükmü mevcut olduğundan her iki Müdürlüğüne ancak bunların kontrolü ve gere­
     madde  hükümlerine göre imar çapı verilmesi  kirse tasdiki görevi kalır ki bu takdirde ücret
     sırasmda, usulüne göre düzenlenmiş tarife mu­ alınması da bahis konusu olmaz.
     cibince harç alınmasının mümkün olabileceği     Yukarıdaki işlemlerin yapılmasmı, inşaatın
     kanısındayız.
                               bitiminden çok sonra da, isteyen bina sahipleri
       Ancak yapılacak tarifelerde arsa metre ka­ bulunabUir. Bu takdirde elbette ücret almabUir.
     resi ve yapılacak bina kat ve daire adedinin na­ Ancak yukarıdaki maddelerde belirttiğimiz üze­
     zara alınarak değişik ve artan mikdarlarda harç re, bu ücretlerin parsel başına maktu olarak
     ahnmasını uygun bulmamaktayız. Esas itibari-  alınması gerektiği kanısındayız. Örneğin apli­
     le gerek harç, gerekse ücret, idarece yapılan kasyon ücreti için, tarifelerde metre kare başı­
     hizmetin kırtasiye ve formalite masraflarını  na alınacak ücretin tesbit edilmesini uygun bul­
     karşılamak için alınan gelirlerdir. Kâr gayesi ve muyoruz. 100 metre karelik arsa ile 1000 metre
     vergi gibi gelir temin etmek düşüncesinin ha­ karelik arsa için yapılacak aplikasyon hizmeti
     kim olmaması gerekir, idarece her parsele veri­ arasında bir fark veya önemli bir fark yoktur.
     lecek imar durumu (imar çapı) için yapılacak Kot ve gabari ücretleri için de aynı hususlarm
     hizmet ve masraf aymdır.            nazara alınması gerekir.
        Sonuç: Belediyelerce verilecek imar duru­   Sonuç: Mevzuatımızda sarih bir hüküm bu­
     mu için ücret alınması mümkün görülmemekte­  lunmadığından  Aplikasyon, Kot ve Gabari hiz­
     dir.                        metleri üe ilgili olarak harç alınması mümkün
        Bu hizmet için harç almabileceği, ancak alı­ değildir.
     nacak harem her parsel için maktu olarak alın­  Bu hizmetler için, mecburî hale getirilmek-
     ması gerektiği kanısındayız.           sizin ücret alınabilir. Ancak ücretin parsel başı­
                               na maktu olarak tesbit edilmesinin uygun ola­
        5 — APLÎKASYON-KOT    V E  GABARt    cağı kanısındayız.
          ÜCRETLERt:
        Ankara Belediyesi imar Müdürlüğü tara­     6 — PLAN-PROJE   TASDİK  HARÇ  VE­
     fından Aplikasyon, Bina kotu ve Gabari işlem­     YA  ÜCRETt:
     lerinden ücret alınmaktadır.             Plân ve proje tasdiki sırasında bazı beledi­
        Aplikasyon, inşaat arsasının tesbit edilerek yelerce harç alınmakta olduğu tesbit edilmiştir.
     ilgiliye teslimine ait bir işlemdir.        isminden. Belediye Kanununun 110/8 mad­
        Bina kotu işleminde yol seviyesi tesbit edi­ desine göre alınan bir harç olduğu kanaati uyan­
     lerek inşaatın zemin kat seviyesi ilgiliye bildi­ makta ise de, bu harç uygulamada inşaat ruh­
     rilmektedir.                    satı verUmeden önce, ilgUi şahsın dilekçesi ekin-

     248
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15