Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

A Y L I K     İLİM     V E   M E S L E K       DERGİSİ
                       İ Ç İ N D E K İ L E R

                                               S«Yf«

        Yerinden Yönetim ili<esF ve Belediyeler . . Doç. Dr. Nuri TORTOP . . . . 241


        İmar ve inşaat işleri İle ilgili Bazı Belediye
        Gelirleri                   M. Nihat ETİZ          245


        6785 ve 1605 Sayılı Kanunlara Göre Belediye
        Encümenlerinin Kararlarına Karşı Başvurula­
        cak Kanun Yolları              Av. Mehmet ÇELİK        253


        Belediye Cezaları Kanmu Tasansı Üzerine
        Düşünceler                  M. Hayri GÜLER         255


        Yersel Yönetim  Örgütleri Görevlilerinin
        Halkla İlişkileri Eğitimi Konusunda Bir Der­
         leme                     Ahmet Sezai AYDIN        260


        Belediyelerimizin Sorularına Cevaplar . . Muzaffer AKALIN        265           TÜRK       BELEDİYECİLİK            DERNEĞİ

           Y I L : Z9        1 HAZİRAN  1973         SAYI: 332
   1   2   3   4   5   6