Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

deki büyük iş imkânları değildir. Şehirlere vaki  Zamanında  ölçülerin dar tutulmuş olması
   olan nüfus akımı, nüfus artış hızından yüksek­ sebebiyle dikine gelişme, en tipik örnek olarak
   tir ve yine endüstrileşme hızının da üstündedir. Ankara'da Yenişehir semtinde görüldüğü gibi
   Bu sebeple şehirlerimizde işsizlik ve gizli işsiz­ yıkmayı ve yeniden yapmayı gerektirmiştir.
   lik bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Kırsal  Ayrıca dikine gelişme muayyen bir saha,
   alandan gelen ve iş piyasasına arz edilen iş gü­ muayyen bir sokak, muayyen bir cadde üzerin­
   cünün daha çok hizmet sektöründe yer aldığı  de kat adedinin artması sonunda hizmetlerin
   görülmektedir. Bu da tedbir almaja gerektiren götürülmesi gerekli bu çoğunluğa ve dolayısıyla
   bir husustur.
                             belediyelerin yol, su, kanalizasyon elektrik gibi
     Sorunların görünenlerinden biri de alt yapı hizmetlerin bu yoğunluğa göre yeniden tesis et­
   hizmetleri ve bu hizmetlerin gerektirdiği olduk­ melerine sebep olmaktadır.
   ça büyük yekûna varan finansman ihtiyacı ola­   Bu sebepledir ki; şehir plânlamasında saha
   caktır. Önümüzdeki 5 yıl içinde alt yapı hizmet­ elemanlarına verilecek fonksiyonlarda, sahaya
   leri karşılığı olarak şehirlerimizin ihtiyacı 10 ve nüfusa götürülmesi gereken hizmetlerin ter­
   milyar liradan aşağı değildir.          tip ve yerine getirilmesinde belirli bir sürenin
     Elbette ki, bugün dahi halledilememiş, henüz ve bu süre içindeki muhtemel gelişmenin peşir
   üstesinden gelinememiş olan konut ihtiyacı da­ nen dikkate alınması zorunluluğunu ortaya çı­
   ha çok ağırlığını hissettiren bir sorun olmaya karmaktadır. Başka bir deyimle, bu olay eko­
   devam  edecektir.                 nomik bakımdan açık bir belli kayba sebep ol­
                             maktadır. Şehir plânlamasında muhtemel geliş­
     Konut sorununun da en önemli tarafı arsa meler iyice hesaplanmalı, açılar geniş tutulmah,
   konusudur.  Yurdumuzda,  şehirlerimizde arsa  her şey büyük ölçüler içinde düşünülmelidir.
   spekülâsyonu, arsa fiatlarmm genel fiat artış­
   larının üstünde seyredecek şekUde artması, ko­   Diğer bir sorun, büyük şehirlerde geniş tü­
   nut sorununun çözülmesinde en güç yanı teşkil ketici tabakaların yoğunluk kazanmasıdır. Bu
                                             önem
                                           bir
                                         özel
                                                gösterr
                             itibarla
                                 şehir
                                    ekonomisi
   etmektedir. Bu itibarla şehirlerimizde mevcut  mektedir. Bu noktada tarım kesimindeki insan­
   konut ihtiyaçlarının karşılanamaması şeklinde
   devam  etmektedir.                 ların üreticilerin menfaatlarıyla şehirlerimizde
                             oturanların menfaatlarını dengeli bir şekilde
     Arsa fiyatları ve konut maliyetleri yanında bağdaştırmak görevimiz olmalıdır.
   şehirlere, şehirlerdeki iş imkânlarının çok üze­  Değerli arkadaşlarım, bu açıklamalarımla
   rinde olan aşırı nüfus akımı, biriken nüfusun ve bazı sorunlara dokunmakla karamsar bir tab­
   çalışma imkânlarının ele alınamaması dolayısıy­ lo çikmek niyeti içinde bulunmadığıma emin ol­
   la gelir ve tasarruf düşüklüğü konut açığını ar­ manızı isterim. Bunlar birer tetkiktir ve ger­
   tıran etkenlerdir. Hâlen istanbul'da yıllık konut çeklerdir. Ümitsiz olmak için bir sebep yoktur.
   ihtiyacının ancak %57,4 ü, Ankara'da %43,2 si,
   İzmir'de % 55,8 i karşılanabilmektedir.        Bütün bu sorunların, bilim yoluyla, ciddî
                             çalışma ile üstesinden geleceğimizden kimsenin
     Bu sebeplerle, bilhassa kırdan, büyük oran­ şüphesi olmamalıdır.
   da nüfus emen başlıca büyük şehirlerimiz gece­  Esasen, dünyada meselelerini bitirmiş hiç­
   kondulaşmaya  devam edecektir.
                             bir ülke mevcut değildir. Milyonluk meseleler
     Başlangıçta şehirlerimizde yüzeysel bir ge­ içinde mevcut meseleler halledilip yenileri orta­
   lişme olmuştur. Bir süre sonra yüzeysel geliş­ ya çıkmaktadır.
   me devam  etmekle beraber, dikine bir gelişme   Kendi sorunlarımızı, ne kadar iç açıcı olma­
   de görülmeye başlanmıştır. Dikey gelişme, bil­ sa da ortaya koymak, sorunların üzerine cesa­
   hassa yerleşme  yerlerinde şehirleşme hızının  retle yürümek; yabancı başarıh ve başarısız
   arttığı ve yerleşme yoğunluğunun mahdut bir  tecrübelerden yararlanmakla beraber kendi so­
   seviyeye ulaştığı noktalarda daha da büyük ol­ runlarımızın aklımızı teorilerin yankesiciliğine
   muştur.                       kaptırmadan, kendi koşul ve gerçeklerimize uy-

                                                  535
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14