Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

liyetlere dayalı bir alandır. Çalışan nüfusun ço­ nüfusuna oranı %26,3 dür. Bu oran 1965 de
     ğunluğu sınaî ve hizmet sektöründe bulunmak­  %29,9 ve 1970 de % 35,04 seviyesine yükselmiş­
     tadır. Şehirler, nüfus itibariyle belli bir miktar­ tir. Şehirlerde oturmakta olan nüfus miktarı
     dan yukarı olan, örgütlenmiş çeşit çeşit ilişki­ köylerdeki nüfusa nazaran her yıl biraz daha
     lerin üzerinde yoğunlaşmış olduğu insan toplu­ artmaktadır.
     luklarının yerleşme merkezleridir.
                                 1960 - 1972 yılları arasında kırdan, köyler­
       Türkiye'de yerleşim bakımından bugün yo­  den şehre göç eden nüfus miktarı 5 milyonu
     ğun ve genel bir hareketlilik görülmektedir. Yur­ geçmiş bulunmaktadır. 1950 ve 1970 yılları ara­
     dumuzda bugün köyler bir ölçüde kasabalaşmak-   sında önemli artış 100.000 - 250.000 nüfus gru­
     ta, kasabalar da şehirleşmektedir. Şehirleşme  buna sahip şehirlerimizde olmuştur.
     daha çok büyük şehirlerin daha da büyümesi yö­
     nünde gelişmektedir.                  Değerli arkadaşlarım, tahminlere ve yapı­
                               lan hesaplara göre önümüzdeki 10 - 15 yıl için­
       Türkiye'de özellikle 19'50'lerden bu yana ol­ de de şehirleşmenin hızlı bir şekilde devam ede­
     dukça hızlı bir şehirleşme hareketi görülmek­ ceği görülmektedir. Özellikle, hızlılık, ekonomi,-
     tedir. Kır alanından, kasaba ve şehirlerimize mizde endüstrinin sürükleyici sektör olarak se­
     hızlı bir nüfus akını vardır. Bu akın her gün  çilmiş bulunmasından ileri gelmiştir.
     biraz daha hızını arttıran bir tempo ile devam  Hesaplara göre:
     etmiş ve hâlen de devam etmektedir. Ancak, bu
     oluşumun  meydana çıkan başlıca niteliği nüfu­   1973 yılında genel nüfusumuz '38 milyon
     sun belirli noktalarda, şehir merkezlerinde yo­ 287, şehir nüfusu 15 müyon 202 bin, şehir
     ğunlaşması olayıdır.                nüfusunun genel nüfusa oranı % 39.47, köy nü­
                               fusunun genel nüfusa oranı %60.3 dür. 1995 ler­
       Nüfusun belli merkezlerde yoğunlaşması,   de genel nüfusumuz 65 milyonu bulacaktır. Şe­
     dolayısıyle hızlı şehirleşme, daha çok 100.000 ve  hir nüfusunun 45 milyon 921 bine ulaşacağı, bu
     100.000 nüfus aşkın şehirlerimizde daha açık bir suretle şehirde oturanların genel nüfusa oranı­
     şekilde görülmektedir.  Bundan  35 yıl önce  nın %69.7; köy nüfusunun 20 milyonda kalacağı
     100.000 nüfuslu tek bir şehrimiz varken bugün ve köylerde oturan nüfusun genel nüfusa ora­
     100.000 nüfuslu şehir adedimiz 17'ye ulaşmıştır. nının %30.0 nisbetinde olacağı anlaşılmaktadır.
     Bu miktar 1977 lerde 26 olacaktır.
                                 Yine nüfus yoğunlaşmasının görüleceği yer­
       Yıllık şehirleşme hızı 1960 - 1965 yıllarında lerin daha çok belli başlı üretim ve tüketim mer­
     %5,2 iken 1965 - 1970 yıllarında şehirleşme hızı kezleri olmak niteliğini sürdürecekleri de tah­
     oran olarak %6,2 ye yükselmiştir.        min edilmektedir. Bizim için önemli olan me­
       Ancak, hemen  kaydetmek gerekir ki, bu   sele, bu olayı, nüfus birikimi ve yoğunlaşması
     hareket tam bir şehirleşme, gerçek manada şe­ halinden çıkarmaktır. Bir ekonomik yapı de­
     hirleşme değildir. Daha çok bir demografik olu­ ğişikliği meydana getirebilmek ve dolayısıyla
     şum, bir nüfus hareketi ve bir nüfus yığmlaş- sosyal yapı değişikliğini şehirlerde sağlamaktır.
     ması ve yoğunlaşmasıdır. Bu sebepledir ki, Tür­ Elbette ki, bizi çok yönlü tedbirleri içine alan
     kiye'mizde şehirleşme geçen 20 yıl içinde demog­ bir plânlamaya ve çok yönlü tedbirlerin alın­
     rafik bir hadise olarak sürüp gelmiş, şehre özgü dığı yerlerin merkezlerinin tesisine, köylerden
     bir hayat tarzı haline gelememiştir.      kırdan şehire akan nüfusun iş bulma olanakla­
                               rını temin etme tedbirlerini almaya zorlıyacak-
       Türkiye'de bu demografik hareketin sonucu  tır.
     olarak şehirsel yerleşme adetleri gittikçe artış  Değerli arkadaşlarım, özetle açıklamaya ça­
     kaydetmiş ve hâlen de artmaya devam etmek­  lıştığım bu hızlı değişme ve gelişme karşısında
     tedir.                       şimdiden tedbirlerini almaya mecbur bulundu­
       Şehirsel yerleşmelerin (10.000 nüfustan   ğumuz bir zorlama ile karşılaşacağımız aşikâr­
     jmkarı) sayısı 1960 yıhnda 148,, 1965 yılında dır.
     199 ve 1970 yılında 262 olmuştur. 1960 larda  Bir defa daha görülmüştür ki şehirleşme
     şehirlerde oturan nüfusun Türkiye'nin toplam  hızını yüksek oranda meydana getiren şehirler-

     534
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13