Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

imar    ve  İskân    Bakanı     Turgut     TOKER'in


   Türk     Belediyecilik       Derneği'nin        9.  Kongresi'nde


                   Yaptığı     Konuşma

     Sayın Başbakan, Sayın Başkan, Sayın ko­    Bu niteliği ile köy kendi kendine yaşayabil­
   nuklar, değerli basın mensupları ve değerli be­ me gücüne sahiptir. Zamanla en iyi coğrafî mev­
   lediye reisi arkadaşlarım,            ki işgal eden köyün, civar bir kaç köy için pa,-
     Türk Belediyecilik Derneği'nin 9 uncu Ge­ zar yeri haline gelmesi de köyün ileri kademe­
   nel Kurulu vesilesiyle huzurunuzda bulunmakr  deki yerleşimde esaslı rolünü ortaya çıkarmış­
   tan mutluluk duymaktayım. Bu mutluluk içeri­ tır.
   sinde hepinizi en derin saygılarımla selâmlıyo­  Köylerin böylece merkezi durumda  olan
   rum.                        köyle iyi üişküeri ve bu sayede gelişmeye başla­
     Aziz arkadaşlarım, bugün yurdumuzda nü­  mış olması yeni bir yerleşim şekli olan pazarı
   fus itibariyle, yerleşim alanı itibariyle küçük bü­ ortaya çıkarmıştır. Pazarların gelişmesi sonu­
   yük 1577 belde ve belediye mevcuttur. Siz be­ cunda küçük şehirler meydana gelmiştir. Görü­
   lediye başkanı arkadaşlarım, beldelerin, belde lüyor ki yerleşim hiyerarşisi tabanı köy olan bir
   içinde oturanların müşterek ve medenî ihtiyaç­ piramit şekhdir. Yurdumuzda da bu yerleşim
   larını gören, hizmetleri yürüten halk yönetimi­ piramidi, köy-kasaba ve şehir halinde görülür.
   nin başkanısınız.                   Şu anda burada şehir belediye başkanları
     Kasaba  olsun, şehir olsun belediyelerimiz var, kasaba belediye başkanları var. Hemen şu­
   birer yerleşim yeridir. Bugün için Türkiye'de nu ifade edeyim ki her yerleşim şeklinin özel bir
   önemli olan bu yerleşim sorunudur; yerleşim ko­ fonksiyonu mevcuttur. Tabii ki, kendine has
   nusundaki hareketlilik sorunudur.        problemleri de bulunmaktadır.
     Yerleşimde önde gelen unsur, toprak, yer­   Kasaba iki çeşit üretimin buluşma yeridir.
   leşim alanı ve toprakla insan arasındaki ilişki­ Kasabaya, tüketim mallarının bir kısmı köyden,
   dir.                        bir kısmı da şehirden gelir. Kasabanın, ajmı za­
     Bihndiği üzere insanoğlu için toprak çeşitli manda, bir kültür cereyanının karşılaşmasına
   şekillerde iskâna uğramıştır. Başlangıçta tabiat sahne olduğu da bir gerçektir. Bunlar, köyün
   kaynaklarının doğrudan doğruya ve en müsait  sıhhati, töresi, inancı ve başeğmez kudretiyle
   ve en kolay şekUde sömürme olanağını bulan, şehirlerin kendilerine has medenî gücüdür, işte
   buna sahip olan alanlar yerleşim noktalarını şehirden köye, köyden şehire akan bu iki ce­
   teşkil etmiş; daha sonra savunma gayeleri ve reyan karşılıklı birbiri üzerinde tesir icra etmek­
   verimli kaynakların kullanılması düşüncesi ve te ve devamlı olarak yekdiğerini beslemektedir.
   teşebbüsleri kişinin sosyal yapısı ve bünyesi, in­ Kasabalar geçiş noktaları, bu geçiş merkezleri­
   sanların ilk kollektif yerleşim yeri olan köyün nin iki ucunda yer alan gerçek ortaklar köy ve
   ortaya çıkmasına etken olmuştur. Köy, insanla şehirlerdir.
   toprak arasında özel bir ilişki ve düzenlemeye  Şehir, kendine özgü bir yaşama tarzıdır. Şe-
   vücut veren kollektif bir yapıdır.       hirin ekonomik yapısı daha çok tarım dışı faa,-

                                                   533
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12