Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

Mahallî İdareler ihale Kanun Tasarısı, mahallî   Bütün bu çalışmalarımızda bizlere de yar­
     idarelerin, dolayisiyle belediyelerimizin ihtiyacı dımcı olan resmî kuruluşlarımıza ve Derneğiniz
     bulunan vasıflı personelin yetiştirilmesini sağla­ mensuplarına şükranlarımı arz ederim.
     yacak Mahallî İdareler Enstitüsü Kanun Tasa­    Kongremiz çalışmalarının yurdumuz ve be­
     rısı, Mahallî İdareler Malî Denetleme Kurulu, lediyelerimiz için hayırlı olacağına gönülden
     Mahallî İdareler İktisadî Kuruluşları ile Birlik­ inanmaktayım.
     ler ve Metropoliten İdareler Kanun Tasarıları    Azim ve feragatla görevlerini yapan çok
     ise Başbakanlığa sunulmak üzeredir.
                               değerli belediye başkanlarının bir araya gelme­
       Çok eski bir maziye sahip Hafta Tatili Ka- sini sağlayan, sizlerin problemlerinizin tesbit ve
     nunu'nun yerini alacak olan Öğle Dinlenmesi ve hallinde mürşit ve yardımlarını esirgemiyen Be­
     Açılıp - Kapanma Saatleri Hakkında Kanun Ta­  lediyecilik Derneği'nin yönetim kuruluna ayrıca
     sarısı da Başbakanlığa arzedilmiştir. Bu tasarı­ teşekkür ederim.
     ların kanunlaşması Hükümetimizin en büyük he­    Hepinize saygılar sunar, başarılar ve mutlu­
     deflerinden biridir.               luklar dUerim.


     532
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11