Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

içişleri    Bakanı     Ferit   KüBAT'ın       Türk    Belediyecilik



     Derneği     9.  Genel    Kongresi'nde       Yaptığı     Konuşma






     Saym Başbakanım,  değerli misafirler ve  karşı karşıya bırakılmış olan bu kuruluşların
   Kongre'nin mümtaz delegeleriyle TRT ve Basın her bakımdan daha yararlı bir çalışma düzeyi­
   temsilcilerini saygılarımla selâmlıyorum.    ne ve gücüne kavuşmaları, çağdaş benzeri mües­
                             seseler seviyesine ulaşabilme imkânları, Bakanh-
     Yurdumuzun çeşitli bölgelerinden gelen, gö­ ğımızca ön  plânda ele alınmış bulunmak­
   revlerini vatandaşın yanında ve hizmetinde bü­ tadır. Sizlerin başında bulunduğu belediyeleri­
   yük bir aşk ve heyecanla yapmak çabası içinde
   bulunan belediyelerimizin mümtaz temsilcilerini mizi günümüzün şartlarına uyacak, plân hedef­
   bir arada görmenin mutluluğu içersindeyim.   lerinin gerçekleştirilmesine yarayacak yeni ka­
                             nunlara ve rahatça iş yapma imkânını bağış­
     Vatandaşların yurt çapındaki genel ve or­ layacak malî olanaklara kavuşturmak azim ve
   taklaşa, menfaat ve ihtiyaçlarının yambaşında, kararındayız. Amacımız, yurt kalkınmasında,
   korunması, gerçekleşmesi gereken bir takım ma­ belediyeleri kendilerine düşeni yapabilecek bir
   hallî ve müşterek menfaat ve ihtiyaçları da bu­ düzeye ulaştırmak ve güçlü bir hale getirmek­
   lunduğu malûmlarınızdır.             tir.
     Bu nedenle, tüm hizmetler devletçe yükle-   Plânlarımızın, problemlerimizin halli için
   nUmemiş, bazı görevlerin görülmesi, karar ve büyük çaba içinde bulunduğumuzu vazife telâk­
   yürütme organları halk tarafından seçilmiş,  ki ederim. Yaptığımız çalışmaların sonucu ola­
   bütçeleri ve özel gelir kaynakları bulunan hal­ rak belediyelerimizin maddî olanaklarının artırıl­
   kın içinden gelmiş, halka en yakın kuruluşlar ması öncelikle ele alınmış, hazırlanan Belediye
   olan mahallî idarelere bırakılmıştır.      Gelirleri Kanun Tasarısı- parlâmentoya sunul­
                             muş olup, kanunlaşmak üzeredir. Daha etken
     Bu idarelerin tarihin her devresinde daima bir denetim sisteminin kurulmasını, belde için­
   varhklarını muhafaza ettiklerini memnuniyetle  deki halkın sağlık ve esenliğinin sağlanmasını
   müşahade etmiş olmanın bahtiyarlığını duymak­  ve fiyat hareketlerinin kontrolünü temin edecek
   tayım.                       olan yeni bir sistemin getirilmesini öngören Be­
                             lediye Cezaları Kanun Tasarısı da yine parlâ­
     Yurdumuzda mevcut üç mahallî idareden bi­
   ri olan belediye idareleri ise, halkımızda memle­ mentoya arzedilmiş ve geçici komisyonda ivedi­
   ket hizmetlerine karşı sorumluluk duygusunun  likle görüşülmeğe başlanmıştır.
   yerleşmesine, mahallî teşebbüslerin gelişmesi­   Günümüz şartlarına cevap veremiyen 42 yıl­
   ne ve demokratik yollarla idareye katılma ve lık bir geçmişe sahip belediye kanunu yeniden
   onu kontrol etme yeteneklerinin artmasına bi­ hazırlanmış ve tasarı Başbakanlığa arzedilmiş
   rinci derece amil olan varlıklardır.      durumdadır.

     Önemli görevler 5rüklenmiş, çeşiüi kanunlar­  Ayrıca, belediyelerimizi çok yakından ilgi­
   la verilen hizmetleri yapma sorumluluğu ile  lendiren devlet idaresinden ayrı bir özelliği olan


                                                  531
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10