Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

takdirle takip ettim. Bu hususta Devlete ve Hü­ me ile olumlu bir hale getirilmesini sağlayacak
      kümete de vazife düşmektedir. Cumhuriyet Hü­ bir çok yeni esaslar getirilmiştir.
      kümetleri, belediyelerimizi güçlendirmek üzere    Yönetim Kurulunun raporunda yer  almış
      takdire değer çalışmalar yapmışlardır ve bunlar­ bulunan kanun tasarılarının bir an önce kanun­
      dan bir kısmının neticesi de alınmıştır. Bunlara laştırılması Hükümetimizin de önemle üzerinde
      rağmen bugün belediyelerimizin, kanunlarımı­  durduğu bir konudur. Bunları ilgili bakan ar­
      zın kendilerine verdiği görevi yerine getirmek kadaşlarım, hükümet kurulduğu andan itibaren,
      hususunda yeterli durumda olduklarını iddia et­ ilgili Komisyonlarda, Meclislerde devamlı olarak
      mek mümkün  değildir.              kovalamaktadırlar  ve bundan sonra da takip
                                ederek bunları seçimden evvel sonuçlandırmağa
        Demokrasimizin, halk idaresinin temel ka­ çalışacaklardır.
      demesini teşkil eden belediyelerimizin güçlenme­   îller Bankasının Belediyelerimize daha etki­
      si ve vatandaşlarımıza uygarlığın gerektiği bü­ li bir suretle hizmet etmesihin tedbirleri üzerin­
      tün hizmetleri eksiksiz ve başarı ile götürebilme­ deyiz.
      lerini sağlamak üzere Hükümetimiz her alanda    Hükümetimiz,  bütün çalışmalarında beledi­
      bu teşekküllere gerekli yardımları yapmayı ve yelerimizin yanında olacaktır. Her meselenizi,
      bunlara destek olmayı büyük bir ödev saymış­ ilgili Bakanlara ve hatta Başbakanlığa serbest­
      tır. Hükümet programında bunun ifadesini gör- çe getirebilirsiniz. Değerli arkadaşlarım, sözle­
      müşsünüzdür. Hükümetçe  kabul edilmiş olan  rimi bitirirken, aziz milletimize yaptığınız hiz- ,
      yeni plân stratejisinde ve hazırlanmakta olan metlerden, fedakâr ve gönüllü çalışmalarınızdan
      3 ncü kalkınma plânında şehirlerimizin düzenli dolayı sizlere şükranlarımı sunar, çalışmalarınız­
      bir surette gelişmesini, bu gelişmenin sanayileş­ da başarılar dilerim.


      530
   1   2   3   4   5   6   7   8   9