Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

Türk     Belediyecilik         Derneği       9.   Kongresinde  Başbakan        Ferit    MELEN^in         Yaptığı      Konuşma


    Saym  Başkan, Türk Belediyecilik Derne-  larının ve müşterek problemlerinin kamu oyu­
  ği'nin 9 ncu Genel Kongresi'nin çok muhterem na duyurulmasında ve bunlara uygun çözüm
  üyeleri, aziz misafirler.            yolu bulunmasında  son derecede değerli hiz­
    Bana bu kongrede konuşma  fırsatı veril­ metler yapmıştır ve bundan sonra da yapmak­
  diğinden dolayı çok bahtiyarım ve sayın bal­ ta devam edecektir. Derneğin, modern ve bilinç­
  kana şükranlarımı arz ederim.          li belediyeciliğin memleketimize yerleşmesinde
    Yurdumuzun  dört bir tarafından bu çok  önemli rolü olduğunu memnuniyetle kaydetmek
  önemh toplam ^a katılmak üzere gelmiş bulu­ isterim. Bugün belediye teşkilâtı olan şehir ve
  nan kıymetli belediye başkanlarını, belediyele­ kasabalarımızda nüfusumuzun  %47 si barın­
  rimizin çalışkan ve fedakâr mensuplarını sev­ maktadır. Bu oran son süratle yükselmektedir
  gi ve saygı ile selâmlarım.          ve kısa zamanda belki de % 60 - 70 i bulacak­
    Bu toplantı, herşeyden evvel, gerçek Türk tır. Yönetim Kurulunuzun raporunda da belir­
  demokrasisinin, Türk halkının hür iradesiyle  tildiği gibi nüfusumuzun yarısına yakın bir kıs­
  seçilmiş olan ve Türk halkının hür idaresine mını barındıran beldelerin yol, su, elektrik, ka-
  dayalı olarak işleyen temel unsuru, mahallî  nahzasyon gibi alt yapı hizmetlerini gerçekleş­
  idare ve belediye kademelerinin canlılığım ve tirmek, bu nüfusa sağlıklı yaşama çevresi sağ­
  günden güne daha fazla bilinçlendiğim göste­ lamak belediyelerimizin sorumluluğundadır.
  ren bir toplantıdır.
    Gündeminizi inceledim: Bu toplantıda, sa,-   Kısır maU ve teknik imkânlar ve ihtiyaç
  yısı 1571'e varan belediyelerimizin çok önemli, karşısında zayıf kalan teşkilât ile belediyeleri­
                                          ölçüde
                                              başarı
                                                  ile
                                 görevi
                               bu
                            mizin
  sür'atle çözüm bekleyen konularını ele alacak­ yürütebilmelerinin istediğimiz meydandadır. Ay­
                                     güçlüğü
  sınız. Hızlı nüfus artışının ve sanayileşmenin rıca, plânlı dönemin mahalli idarelerimizin kal­
  tabii bir sonucu olarak Türkiye'mizde şehirleş­
                                              bu
  me hareketi hızlanmıştır. Bu aynı zamanda   kınma gayretlerine katılmaları ve esası hususta
                                    yardımcı
                                idareye
                                         olmaları
                                                  ka­
                                                da
                            merkezi
  milletimizin hayatiyetini ve dinamizmini göste­ bul edümiştir. Bu durum, başta belediyelerimiz
  ren bir harekettir. Ancak, bütün dünyada ol­
  duğu gibi, bizde de şehirleşme ardından birçok olmak üzere mahalli idarelerimizin yeniden dü­
  çetin sorunları getirmektedir. Bu sorunlara çö­ zenlenmesi, mahalli kaynakların ihtiyaçları ile
                                         teknik
                                             imkânlarının
                            ahenkli
                                  getirilmesi
                                hale
                                        ve
  züm yolları bulunmadığı takdirde, sosyal ve  artırılması suretiyle güçlendirilmesi ihtiyacını
  ekonomik problemlerin ortaya çıkacağı tabiidir
  ve nitekim çıkmaya da başlamıştır.       doğurmuştur.
    Türk Belediyecilik Derneği, devamlı ve hap   Derneğimizin bu maksatla büyük çahşma-
  yırlı çalışmalarıyla belediyelerimizin bu sorun­ 1ar yaptığını biliyorum. Bu çalışmaları daima
                                                  529
   1   2   3   4   5   6   7   8