Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

gun biçimde kendimiz bulmak, başarmaızm te­    Belediyelerimizde nüfus başına düşen gelir
      melini teşkil edecektir.             miktarında artış gözükmekle beraber yeterli bir
        Değerli arkadaşlarım, bütün bu hususların seviyede olmamakta ve gitgide bir azalma görül­
      bir bütün ve millî bir plân içinde düzenlenmesi mektedir.
      gerekmektedir.                     Belediye gelirlerimizi etkUeyen önemli bir
                               sorun da toplam giderler içinde carî giderlerin
        Devletin görevleri, belediyelerin görevleri, ve carî giderler arasında da personel giderleri­
      devlet ve belediyeler ilişkilerinin belli esas ve nin gittikçe kabarık bir seviyeye ulaşmış olma­
      prensiplere göre düzenlenmesini zorunlu kıl­  sıdır.
      maktadır. Yine bütün bunlar bugün ve gelecek
      için belediyelerimizin önemli gelir kaynakları­   Genellikle bütçe harcamaları içinde carî
      na kavuşturulmasını zorunlu kılmaktadır.    harcamalar, %70 - 80, personel giderleri de %
                               50 - 60 civarındadır.
        Söz bu noktaya gelmişken belediyelerimizin
      gelirlerinden de bahsetmek istiyorum. Sayın     Bundan çıkan sonuç şudur:
      Başbakanım biraz bu konuya dokundular. Ben
      de Belediye Gelirleri Kanun Tasarısı'mn geçirdi­   Bugün belediyelerimizin gelir bakımından
      ği safahat hakkında biraz izahat vermek istiyo­ düşük ve belediye hizmetlerini ifa edebümede
      rum.                        acz içinde oluşlarıdır. Bu sonuç bütün belediyele­
                               rimiz için müşterek bir problem ve müşterek bir
        Yurdumuz  endüstrileşme  devrine girmiş   derdin kısa ifadesidir.
      bulunmaktadır. Toplum hergün biraz daha top­
      lum olmanın nedenini kavramaktadır. Bu sebep­   Millet Meclisi'nde bulunan Belediye Gelir­
      ledir ki, gerek ekonomik ve gerekse sosyal ba­ ler Kanunu Tasarısı'mn karma komisyondaki
      kımdan bir yapı gelişmesi olmaktadır. Bu ölçü­ görüşmesi ikmal olmuştur. Tasarı, Millet Mecli­
      de de ekonomik ve sosyal ihtiyaçlar artmakta­ si umumî heyetine sevkedilmiştir. Tasarının
      dır.                        Eylül ayı içinde umumî heyette müzakere konu­
                               su yapılacağı tahmin olunmaktadır.
        Daha evvel arzetmeğe çalıştığım hızlı şe­
     hirleşme ve gelişme, gelişmekte olan bir ülke ge­ Tasarıda pek büyük değişiklikler olmamış­
      reği olmak üzere istekler, arzular ve ihtiyaçlar; tır. Esnaf ve sanatkârlarla ilgili olan meslek
     bunları karşılamaya imkân sağlıyacak ekono­   vergisi ve gezici esnaf vergisi tasarıdan çıkarıl­
      mik gelişme olanağına nazaran daha hızla art­ mıştır. Dolmuş, taksi, minibüs taşıma vergisi dı­
      maktadır. Buna mukabil  yıllar itibariyle be­ şında bırakılmıştır. Buna mukabil tabelâ ve ün-
     lediye gelirlerinde toplam olarak artış görülmek­ van vergisi adıyla yeni bir vergi konmuş, ayrı­
     te ise de gerçekte sorunun derinliğine inildiğinde ca değerlendirme vergisi tasarıya ithal edilmiş­
     belediye gelirlerinde bir artış değil, aksine aza­ tir.
     lış olduğu sonucuna varılmaktadır.
                                 Muhterem  arkadaşlarım, belediyelerimizde
        Tüm kamu gelirleri içinde, devlet gelirleri plân ve program fikri hakim olmalıdır.
      millî gelir artış hızını aşan bir şekilde seviye
                                      koşullarda,
                                 Bugünkü
      kazanmıştır. Buna mukabil mahallî idareler ve gerekse devletimiz hudutlu gerek belediyelerimiz
                                                  sahiptir.
                                            kaynaklara
     bu arada belediye gelirleri millî gelir artışını ta­ Yurt çapında hızlı kalkınmayı sağlamak ve ya­
      kip edememiş millî gelir artış hızının altında kal­
      mıştır.                      şamayı devam ettirmek için ön şart gördüğü­
                               müzde, endüstrileşmeyi kalkınmada sürüklejdci
        Belediye gelirlerinin devlet gelirlerine na­ sektör kabul ettiğimizde ve bu alanda daha çok
      zaran düşme kaydettiği, diğer ülkelerde beledi­ yakınlaşmanın zorunluğunda bulunduğumuza
      ye gelirlerinin devlet gelirlerine oranı yüzde 30 göre belediye hizmetlerinde ve şehirlerimizin yö­
      ilâ yüzde 10 arasında değişen bir seviyede sey­ netiminde tasarrufa dikkatli olmak zorunlulu­
      rettiği halde, yurdumuzda bu oranın yüzde 10 ğunu kabul etmeliyiz. İmkân dahilinde şişkin
      civarında kaldığı görülmektedir.         hizmet kadrolarından kaçınmalıyız.

      536
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15