Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

o
                       İLLER             ve
                       BELEDİYELER


          İ9  45      A V L I K    İ L İ M  V E   M E S L E K        D   E  P  G  i S  i
                       İ Ç İ N D E K İ L E R

                                                Sayfa
        Türk Belediyecilik Derneği'nin IX uncu Kongresinde
        Başbakan Ferit Melen'in Yaptığı Konuşma . . .              529
        içişleri Bakanı Ferit Kubat'ın Türk Belediyecilik Der­
        neği IX. Genel Kongresi'nde Yaptığı Konuşma . .             531
        imar ve iskân Bakanı Turgut Toker'in Türk Belediye­
        cilik Derneği IX. Kongresi'nde Yapmış Olduğu Ko­
        nuşma                                      533
        Devlet Bakanı Doğan Kitaplı'nın Türk Belediyecilik
        Derneği'nin IX. Kongresi'nde Yapmış Olduğu Ko­
        nuşma                                      538
        Ankara Valisi Şerif Tüten'in Konuşması . . . .             539
        Yeni Yönetim Kurulu Adına İsmet Sezgin'in Konuş­
        ması                                      540
        Yönetim Kurulu Raporu                             541
        Denetçiler Raporu                               552
         İdarî Kanunlar Komisyonu Raporu                       553
        Malî İşler Komisyonu Raporu                         557
        imar Komisyonu Raporu                             562
        Hesap ve Bütçe Komisyonu Raporu                       565
        Türk Belediyecilik Derneği Dokuzuncu Kongresi Mü­
        zakere Tutanakları                               566
         imar Kanunundaki Değişiklikten Sonra Belediyeleri­
         mizin Şehir Plânlamasına ilişkin Görev ve Yetkileri Doç. Dr. Cevat GERAY 627
         il Özel idare Personel Durumu ve Bu Personelin
        Sorunları                   Fikri GÖKÇEER          633
         Belediyelerin Turizm Görevleri       Doğan ÖZGÖKÇELER        636
         Şehir Yöneticileri ve Kaliforniya Şehirleri Birliği . . Eyüp Günay İSBİR 640
         Turizm - Konaklama Personeli ve İnsangücü Eğitimi Selâhattin ÇORUH . . . . . . . 643
         Belediyelerdeki Uygulamalara İlişkin Kararlar - Gö­
         rüşler ve Genelgeler             Zekâi GÜMÜŞDİŞ         647
         Belediyelerimizin Sorularına Cevaplar    Muzaffer AKALIN         652


           TÜRK       BELEDİYECİLİK            DERNEĞİ

           YIL: 28       EYLÜL-EKlM   1972        SAYI: 323.324
   1   2   3   4   5   6