Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

duk. Pansiyonculuğu  da temizlik, iyi hizmet, köy evlerinin ve köylülerin konuk severlik ha­
  güleryüz anlayışı olarak benimsemişler.     vasında, yapılan hizmetlerde, titizlikle üzerin­
                            de durulan her çeşit temizhkte ve asıl sadelik­
     Ev pansiyonculuğu deyince. Turizm ve Ta  te üstün vasıflar varlığı olarak yer almakta­
  nıtma Bakanlığı'mn  (Turizm  Müesseselerine   dır.
  Ait Vasıflar Yönetmeliği) nde sıralanmış olan
  bütün vasıfların, bu köy evlerinde bir araya ge­  Selime Köyü ihtiyar Heyetinin ve kurduk­
  tirilmiş olduğu sanılmasın. Nitekim, bu köy  ları Side Turizm Derneği Yönetim Kurulu'nun,
  evlerinde, bina, banyo, duş; WC, oda tertibatı, köylerinde yarattıkları ve köy halkına, en kü­
  oturma ve yemek salonu, mutfak için tesbit  çüğünden en yaşlısına kadar, benimsettikleri
  edilen vasıfların çoğu yoktur. Aslında da, bu -müsbet turizm anlayışını- bu yazı ile turistik
  gibi vasıfları uygun şekil de verilemez. Örnek şehirlerimizin, kasabalarımızın belediyecilerine
  olarak buraya (Oda Tertibatı) vasıflarını ala­ köylerimizin ihtiyar heyetlerine, aydın kişileri­
  lım:                        ne duyurmayı, millî turizm dâvamız bakımın­
     "Odalarda, karyola, masa, sandalye, kol­  dan bir görev saymaktayım.
  tuk, yazı masası, elbise dolabı, komodin, oku­  Çünkü; kalkınmamız  için karşıhksız döviz
  ma lâmbası bulunacaktır.             sağlıyan, iç turist harcamalariyle, yeni iş alan­
                            larını açan, dış turist hareketlerine arzda or­
     Her odada lavabo bulunması mecburidir.
  Aynı zamanda  oturma, istirahat, yatma, oku­  tam yaratan, gelirleriyle yıllardan beri birik­
  ma  ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve rahat bir miş olan, 2 milyar 700 milyon doları bulan dış
  sirkülasyon sağlıyabilecek genişlikte olacak­  borçlarımızın ödenmesinde yardımcı olan tu­
  tır.                        rizme önem vermek zorundayız.
                              Sonra; bugünün kitle turizmini yaratan­
     Odalar tabiî aydınlatma ve havalandırma  lar, 19. Yüzyılın aristokrat ve zengin turistle­
  imkânına  sahip  olacaktır. Dar aydınhklara   ri değildir. Ucuzluk istiyen turistlerdir. Ev pan
  bakan odalar pansiyon odası olarak kabul edil­ siyonculuğu bu ucuzluğu sağlıyan en verimh
   mezler."
                            konaklama sistemidir. Son zamanlarda  batı
     Tek tek ele ahnan bu vasıfları, bu köyün memleketlerinde, doğu memleketlerinde bütün
   pansiyon olarak kullanılan evlerinde ve oda­ turistik ülkeler, ev pensiyonculuğuna önem
   larında bulamazsınız. Ancak, bütün bunlar; bu vermektedirler.

                                                  55
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14