Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

İsa'nın doğumundan  sonraki I I . Yüzyılda   Dernek Başkanı ve genç yardımcısı; önce
      ve I I I . Yüzyılın ilk yarısında Side şehri, öteki kız öğrencileri, sonra da erkek öğrencileri, el­
      Pamfilya şehirleri gibi çok geUşmiş ve çok ile­ lerindeki hsteye göre ikişer, üçer pansiyon ha­
      ri bir ticaret merkezi olmuştu. Kölelik ticareti, linde çalışan evlere verdiler. Pansiyon sahipleri
      bu şehirde ayrıca bir önem taşımaktaydı.   de öğrencileri ve eşyalarını alıp götürdüler. Bu
                               yerleşme tamamlanınca  köy meydanındaki lo­
        Bu zenginlik ve hareket. Side şehrinin ge­ kanta da toplanıldı. Akşam yemeği, Kleopatra
      lişmesine sınırsız etki yapmış. Bugün bazı bö­ Restoran adı verilen ve köyün tek lokantası
      lümleri ayakta duran büyük yapılarla süslen­ olan bu, restoranda yenildi.
      mesine yol açmış.
                                  Plajında 30 kadar kabini olan bu köyün
        isa'nın doğumundan  sonraki I I I . Yüzyılın
      ortalarında şehir fakirleşmeye başlamış ve za­ en dikkate değer bir özelliği de deniz kıyısında­
      manla yarı yarıya küçülmüş. Ününü ve ticare­ ki lokantasının, deniz içinde ahşap bir kuruluş
      tini kaybetmiş, isa'nın doğumundan sonraki   olarak sazlardan ve hasırlardan divarlanmış
      V. yüzyılda ise Side şehri, Pamfilya'nın Met­ bir diskoteği idi.
      ropolis!, yani Piskoposluk merkezi olunca, ye­   Lokanta sahibi Nebi Barut, soy adına ya­
      niden geUşmiş, eski şehri içine alan alanın dı­ kışır şekilde ateşh bir genç, müteşebbis bir ki­
      şına bile taşmış.                şi. Beş yaşından beri düşündüklerini gerçekleş­
                               tirmiş. Side adını verdiği moteli yaptırmış, iş­
        Bu şehrin ne zaman terkedildiği kesin ola­
                                                   olması­
      rak bilinmemektedir. Kazılarda büyük yangın iz letmekte. Köklü bir öğrenim görmemiş derecede
                                            anlaşacak
                                      yabancılarla
                               na
                                 rağmen,
      leri görülmüştür. Bu olayın Isa'mn doğumundan  Ingihzce, Almanca gibi dillere sahip olduğu gö­
      sonraki VII. ve IX. yüzyıllar arasında, Arapla­ rüldü.
      rın akınları sonucu olduğu ileri sürülmektedir.
      Yine, her tarafta izleri görülen büyük depremle  Lokantasında kendisi de hizmete koşuyor­
      rin de, şehrin terkedilmesinde rolü olduğu sa­ du. Garsonlar içten gelen bir istekle çahşıyor-
      nılmaktadır. XII. Yüzyılın Arap Coğrafyacıla­  lardı. Hizmet, temizlik istenilen şekUdeydi.
      rından Idrisî, burasını bir yıkıntı ve terkedil­
      miş şehir olarak göstermekte ve şehrin adını   Pansiyonlarımıza  yatmaya  gittiğimizde,
      (Eski Antalya) olarak kullanmaktadır (^).   ev sahibi, bir bayandı. Bizi nezaketle karşıla­
                               dı. Odalarımızı, duş yerlerini, WC. yi, lavaboyu
        işte, tarihsel Side şehrinin kalıntıları ara­ gösterdi, iyi geceler dileğinde bulundu.
      sında; Girit'ten 60 yıl önce göçmen olarak ge­  Bu köyde ev pansiyonculuğu için yapılan,
      len Türkler, Sehmiye köyünü kurmuşlar. Seh-  yaptırılan yeniUkler ve düzenlemeler, bugün
      miye köyü 120 evliktir. Bu evlerin 70 şinde ev
      pansiyonculuğu yapılmaktadır.           birçok kasaba ve şehirlerimizdeki konaklama
                               kuruluşları yanında, bir köy evi için lüks sayı­
        Öğrencilerle inceleme ve görgü gezisine çı­ labilecek özelliktedir. Nitekim, konakladığımız
      kılmadan önce yapılan gezi programına göre,  evde küçük bir duş yeri, temiz WC. si ve ihti­
      Side'de Sehmiye köyünde bir gece kalınması ge yacı karşılayan lavabosu vardı. Sabun kokan,
      rekiyordu. Bu köyde iki yıl önce kurulmuş olan tertemiz örtülü bulunan yataklarda yattık. Öğ­
      Side Turizm Derneği ile yazışmalar yapıldı. 50 rencilerden de kaldıkları evler hakkında bilgi­
                                                     i
      kişilik öğrenci kafilesinin konaklatılması der­ ler aldım. O evlerde de temizlik, hizmet ve l­
      nekçe kabullenildi.                gi istenilen şekildeymiş.
        Side'ye 24 Mayıs 1969 günü saat 16.45    Sabahleyin Nebi Barut'un lokantası yanın­
      te varıldı. Köy meydanında Turizm Derneği   daki köy kahvesinde, köy ileri gelenleriyle bu­
      Başkanı ve Köyün Muhtarı Turgut Şen ile Der­ luştuk. Konuştuk. Hepsinde, turistlere, ziyaret
      nek Başkanı Yardımcısı Nebi Barut kafilemizi çilere karşı saygı ve hizmet zevki varlığını bul-
      karşılaşdılar. Başka yerlerde olduğu gibi halk,
      etrafımızda toplanmadı. Yani, birçok gözlerin  (2) Dr. Burhanettln Onat -Antalya- Basın - Yayın ve
      meraklı bakışları içinde bunalmadık.        Turizm Genel Müdürlüğü yayını Sahife: 92 den.

      54
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13