Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

Bir   Köy    Halkının       Bütün     Yurda       Örnek


                Ev    Pansiyonculuğu
                                          Selâhattin ÇORUH
     50 kişilik gezginci bir kafileyi konaklatan, getirme de büyük payı vardır. Bu nedenle,
  Akdeniz kıyısındaki bir köyün ev pansiyoncu­  mevsiminde hergün bir çok yabancının ve yer­
  luğunu ele almadan, yazıya, bir yüksek okul­ linin ziyaret ettiği bu tarihsel kalıntının geç­
  dan söz ederek başlamak zorundayım.       miş günlerinden biraz olsun söz etmek, okuyu­
                            cuya genel olarak bir bilgi sunmak gerekiyor.
     Piyasa için (işletme ve Muhasebe), (Büro
  idaresi - Sekreterlik), (Turizm işletme idare   Side tarihsel şehri, bugünkü Antalya şeh­
  cisi) elemam yetiştiren ve ayrıca ticaret Usele- rinin 80 kilometre doğusundadır. Manavgat'ın
  rine, turizm okullarına, öğretmen formasyonu  da 6 kilometre uzağında, Güneybatıda küçük
  almış öğretmen hazırhyan, Ankara'da dört yıl­ ve yassı bir yarımada üzerindedir. Bu yarıma-
   lık (sekiz sömestrlik) - Ticaret ve Turizam da'nın en geniş yeri 300, uzunluğu da 800 met­
  Yüksek  Öğretmen Okulu vardır (^). Bu okulun re kadardır. Konglömera adı verilen sert taş­
 I yönetmeliği gereği, son sınıf öğrencilerine  lık bir alandır.
   branşlariyle ilgili olarak ithalât - ihracat ve
 I büyük ticaret şehirlerinde, sanajd alanlarında,  Side'nin yapı kalıntılarının çoğunun bu
                                yapılmış
                                     olduğu
 i turistik bölgelerde inceleme ve görgü gezileri taşlarla eski çağlar için görülür. Yarımada'nın
                                                liman­
                                              bir
                                        çok
                            ümanı,
                                           önemli
 j yaptırılmaktadır.
                            mış. Kara tarafından da hisarla kapatılmış ol­
     1968 -1969 ders yılı sekizinci sâmestre gel duğu için, tam bir korunma limanı halindey-
   miş olan Turizm ve Büro idarecisi şubeleri öğ­ miş.
   rencileriyle, Ege ve Akdeniz bölgelerinde 20
   Mayıs - 27 Mayıs 1969 günleri arasında bir ge­ Side şehri, çok verimli bir hinterlanda sa­
   zi yapılmıştır.                  hip olduğundan, eski çağlarda yerli, yani Ana­
                            dolu kavimleri tarafından yerleşme yeri olmuş.
     Bu gezide. Turizm Şubesi için, turizm ba­ (Nar) anlamında olan "Side" adı. Yunanca de­
   kımından en enteresan konu ve özellik, bir köy ğildir. Anadolu dillerinden gelen bir deyimdir.
   halkının örnek pansiyonculuğu olmuştur. 27   Ashnda  da, Yunanhlar buraya ancak isa'nın
   kız, 20 öğrenci ile 2 öğretmeni, birçok şehir ve doğumundan önceki VII. Yüzyılda ayak basa­
   kasabanın smıfh, sınıfsız otellerinden çok üs­ bilmişlerdir.
   tün bir varlık ve atmosfer içinde evlerinde ko­
   naklatan bu köy halkı ve idarecileri, temizlik-  Side şehrinin Hıristiyanlık devrine kadar
                                          vardır.
                                    yeri
                                       rolü
                                      ve
                                               zamanları
 ' te, hizmette, güleryüz ve ilgi gösterme de ileri tarihte büyük korsanlıkta yaptırılan, O büyük bir
                            gerektiğinde
   bir seviye kazanmışlardır. Bu nedenledir ki, bu
   köyün ev pansiyonculuğunu, turistik bölge ve ticaret filosuna sahip bir liman şehri olarak ün
   mahaller halkına örnek olarak duyurmakta,   yapmıştır.
   memleket turizmi bakımından yararlı bulmak­
   tayım.                       (1) Bu okul, 1956 yılında Ticaret Liselerine öğretmen
                              yetiştirilmek üzere (Ankara Ticaret Yüksek öğ­
     Bu köy; Antalya'nın tarihsel Side şehri    retmen Okulu) adiyle kurulmuştu. 1965 - 1966 ders
                                                 Okulu)
   kalıntıları içinde kurulu bulunan (SeUmiye) ad-  yılında (Ticaret ve Turizm Yüksek İhtisas ragmen,
                                              Buna
                                 yeni
                                    bir
                                     gekll
                                        verilmiştir.
                              olarak
   U bir köydür. Side'nin tarihsel durumunun;    her nedense, adındaki "öğretmen" kelimesi kal­
   köy halkını ziyaretçileri için konuksever hale  dırılmamış.
                                                   53
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12