Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

Bu alandaki gayretleri daima teşvik et­  önlenmesine çalışılıyor. Sabahın  çok erken
      mek.                        saatlerinde apartmanların sıhhî kutular içinde
                                biriken çöpleri toplanırken birçok sokaklar yı­
        Hareketin ilk çalışmaları neler oldu?   kanıp temizleniyor.
        Bunları şöyle sıralamak mümkündür:        Böylece kampanyanın belirli bir safhasın­
                                da sonuca ulaşılmış olması yeter görülmeyip
        Kirli bina cephelerinin temizlenmesi kam­ daimî bir gayret gösteriliyor. Biliniyor ki bu
      panyası; damlardaki güvercinlerin ve yumurta-  iş, sürekli bir alışkanlık ve sonsuz sabıra daya­
      larımn toplamp taşraya dağıtılması kampanya­  nan bir gayret işidir. (Nitekim Basınımızda
      sı; duvarlara, muhtelif yerlere usulsüz yapıştı­ yer aldığına işaret ettiğimiz haberler bunu te-
      rılan afişlerin toplattırılması; sınaî tesislerin yid ediyor.)
      baca  dumanlarının  önlenmesi  tedbirlerinin
      alınması; güvercin ve afişlere karşı süratle    Paris Valilik broşürü şu görüşlerle son bu­
      müdahale  edilebilecek gezici motorlü ekipler luyor: "Tekrar edelim ki temizlik gerçekten
      kurulması; paaar  artıklarımn torbalara atıl- bir zihniyet işidir ve ÎDARE'ye yüklediği gö­
      masımn  sağlanması; büyüklü, küçüklü duvar   rev; beşerî unsur hesaba katılmadan, onun
      ilânları, el ilânları, dokümanter filmler, maka­ yardımı sağlanmadan halledilemez."
      leler, yorumlar, fıkra ve karikatürlerle halkın
      ilgisinin çekilmesi, radyo ve televizyonla teş­  Sonuç :
      vik edici uyarmalarda bulunulması; kalabalık    Paris örneği, bir bakıma bilinen şeylerin
      metro istasyonlarında propaganda  vitrinleri  tekrarı gibi görünebilir. Kaldı ki her seferi bü­
      hazırlanması; konu Ue  ilgili kart postalları yük gürültülere sebep olan ÇÖP HEYETLERl'-
      bastırılması; sokak, meydan ve bahçelerde çöp nin bu konudaki müşahade ve raporları ciltler
      kutularının arttırılması gibi..
                                tutacak kadar geniş olmak gerekir. Ancak te­
        Halkın itimat ve yakın ilgisi ile başarılı mizlik sorununun çözümlenmesi bakımından:
      bir şekilde gelişen kampanya devam etmekte­    a) Belediyelerin imkânlarını her ne paha­
      dir. Artık yapıların, tarihî abidelerin çatıların­ sına olursa olsun bir an önce geliştirmek;
      da hemen hemen hiç güvercine rastlanmadığı     b) Bu konuda konmuş  olan düzenleyici
      gibi, metro istasyonlarında göze çarpan bilet kurallara ve alınmış tedbirlere mutlak riayeti
      artıkları hariç sokaklarda çöp artığı vs. ye sağlamak;
      raslanmıyor.
                                  c) Temizlik işini büyük şehirlerimizin ade­
         Paris havası herhangi bir sinaî tesisin ba­ ta haysiyet ve şeref konusu niteliğinde olduğu­
      ca dumanı ile kirlenmediği gibi herhangi bir nu kabul eden bir anlayış ve davramş içinde
      aile ocağından da duman çıkmıyor. Böyle oldu­ değerlendirmek; hususunda eksilmiyen bir ça­
      ğu halde sağda solda resmî ve özel binaların ba göstermek ve özellikle de konunun gerçek­
      kararan cephelerinin kazınmasına devam edili­ ten  BÎR  ZIHNIYET  ı Ş ı olduğunu benim­
      yor; şehirde yeşil saha miktarının arttırılma­ semek ve hemşehrilere benimsetmek yine de
      sına ve havadaki toz miktarı ile motorlu araç­ Paris örneğinden alınabilecek küçük bir ders
      ların ekzoslarından çıkan duman ve gazların  olarak kabul edilmek gerekir.

      52
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11