Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

İParîs yetkilileri bunda ne dereceye kadar   Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü : Sokak ve
     başarılıdır?                 meydanlardaki  umumî  bahçelerle özellikle Pa­
                            ris'in doğu ve batısında yer alan iki muhteşem
     Karşılaştırma yapmak  imkânına  sahip
                                 Boulogne
   olanlar dünyada Paris'ten çok daha temiz şe­ ormanın, sağlar. ve Vincennes ormanlarımn
                            bakımını
   hirler olduğunu ileri sürmektedirler. Onların
   görüşlerine saygı duyarak diyebiliriz ki Paris   Öte yandan Polis Valiliği, gerektiği takdir­
   dünyanın en temiz şehirlerinden biri değilse de de, yürürlükteki nizamlara aykırı davranışlar­
   yetkiUler şehir temizliği çahşmalarında takdire da bulunan şahısların bu hareketlerini cezalan­
   değer ölçüde başarılıdırlar.           dırır; bazı fabrikalarla sıhhîlik derecelerine gö­
                            re sınıflandırılmış müesseselerin murakabesini
     Paris'te temizlik çalışmaları nasıl    yapar.
     yürütülür?                     Adı geçen servislerin faaliyetleri, işi yürü-
     Vali ve Belediye Başkanlığının yayınladığı tüşleri idarî ve teknik esaslara göre hazırlan­
   bir broşüre bakılırsa, teşkilâtın birçok servis­ mış talimatlara dayanır; görevleri açıklık ve
   leri Paris şehrinin sağlığı ve temizliği için bir­ kesinlikle belirtilmiştir.
   likte, sürekli gayret göstermektedirler.       işte Paris'in günlük temizliği bu kuruluşla­
                            rın bilgili, plânh, çalışmasının eseri'dir.
     Bu servislerden bazıları bu uğurda uzun
   vâdeli ve dolaylı çalışmalar yaparlar. Meselâ:
   Şehircilik Dairesi, düzenleyici ana plânlar çer­  Temidik çalışmalarında halkın rolü nedir?
   çevesinde sınaî tesislere ayrılmış bölgeleri ve­  Söz konusu broşüre göre, bu teşkilât çalış­
   ya yeşil sahaları korumak için gerekli tedbirle ması artıkların kaldırılması, zararların kısmen
   ri alır; sıhhî olmıyan mahallelerin yenilenmesi önlenmesi bakımından faydalı oluyordu. Fakat
   projelerini hazırlar; v.s.            daha başarılı bir temizUk için temizlenecek hu­
                            susların mümkün  olduğu kadar  azaltılması;
     Diğer bazı servisler bu uğurda hergün de­ bunun için de hemşehrilerin uyarılması ve iç­
   vam edip giden çalışmalarda bulunurlar. Bun­ ten gelen işbirliğinin sağlanması lâzımdı.
   lardan :
                               Bu işbirliğini gerçekleştirmek için 1958 de
     Yol îşleri Teknik Müdürlüğü : Günlük çöp­           IÇiN
                                               M E R K E ­
   lerin kaldırılmasını, değerlendirilmesini; yol ve P A R I S T E M I Z L I Ğ I kuruldu. G A Y R E T Pş-rislileri
                              adı ile bir servis
                            ZI
                                           Vazifesi
   kaldırımların yıkanmasını sağlar.        uyarmak,  iki valiliğin temizlik alanındaki ça­
     İktisadî İşler Müdürlüğü : Alışverişlerin lışmalarını koordine etmek, resmî olduğu ka­
   ve özellikle mahalle pazarlarının kontrolü ile dar özel gayretleri de teşvik etmekti.
   birlikte temizliğine titizlik gösterir.
                               Sınırlı bir zaman ve alan'da denenen ilk faa
                            liyet kamu oyunu olumlu şekilde etkilemekle
     Mesken Müdürlüğü  : Tabiatın, binaların
   dış cephelerinde yarattığı kararmayı gider­  başarılı bir şekilde sonuçlandı.
   mekle ilgili kararlan uygular; evlerin bacala­   Bunun üzerine Belediye Meclisi, zamanla
   rından çıkan dumanlarla kirlenen hava ile mü­ veya saha ile kayıtlı olmaksızın daha geniş im­
   cadele şartlarını araştırır;           kânlarla ikinci bir kampanyaya girişilmesi hu­
                             susunu destekledi ve böylece vali'nin otoritesi
     Sosyal Sağlık Müdürlüğü : Koruyucu sağ­
   lıkla görevlidir. Şehir atmosferi'nin kirlilik de­ altında daimî bir servis haline geldi.
   recesini ölçmek, sebeplerini araştırmak, şehir
   sağlık lâboratuvarını yürütmekle görevlidir.     Başanh bir sonuca ulaman "Temizlik için
                               gayret" servisinin prensipleri nelerdir?
     Emlâk Bakım ve Koruma Müdürlüğü : Be­     Bunlar kısaca şöyle özetlenebihr:
   lediye ve îl Özel Idaresi'nin çok kıymetli olan Halkı uj^rmak.
   taşınmaz mal varlığının bakım ve korunmasını    Resmî servislerin çalışmalarını ahenkle
   izler.                       yürütmek,

                                                   51
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10