Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

İlgililer, son yıllarda mülk sahiplerinin ev­ PARİS'TE  BELEDİYE
      lerini ihmal ettiklerini ve bu yüzden Paris'in  ÇALIŞMALARI   :
      çirkinleşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı­
                                              mazisi
                                                  olan
                                            bir
                                                     Paris
      na işaret etmekte ve belediye meclisinin aldı­ şehri 1000 seneyi aşan boyunca eklenen muhte­
                                      yüzyıllar
                                   uzun
      ğı kararın olumlu sonuçlar vereceğini belirt­ şem saraylar, âbideler, eserlerle bir mimarî
      mektedirler." (O
                                eserler müzesi haline gelmiş ve özellikle yüz­
                                yıl kadar önce imparator III. Napolyon'un kud­
         PARİS HAKKINDA   KISA BÎLGÎ :
                                retli desteğinden kuvvet alan Vali ve Belediye
         Fransa'mn başkenti Paris denebilir ki bir Başkanı (ve ayni zamanda Kabine üyesi) Ba­
      kâğıt üzerine damlıyan yağ lekesi gibi yajalıp ron Haussmann'm mimarîyi geometri ile birleş­
      giden bir dağılışın, bir serpilişin merkezidir. tiren zevkli, ölçülü takdiri ile adeta mimarî ba­
      Bu merkez etrafındaki bölgede, halen 9 mil­ kımdan, şehirciUk bakımından  üzerinde rötüş
      yona yaklaşan nüfus barınmaktadır.       kabul etmez bir şehir hahne gelmiştir.
         Bu bölgeyi daraltıp sadece banliyöleri içi­  Ama  elbetteki yürüyen hayat durmuyor
      ne alan bir çember düşünürsek buradaki nü­  ve her geçen gün yeni ihtiyaçlar, yeni zevkler
      fus 5,5-6 milyona inmiş olur. Ancak bu banliyö- Paris'e yeni eserler kazandırıyor.
      lerdeki belediyeler de Paris'ten ayrı birer hu­
      kukî varlığa sahip oldukları için asıl Paris de­ Ancak kazandırılan eserlerin yapımı ka­
      yince "duvarlar ve kapılar içindeki" özel bir dar bakımı da önem taşıyor ve Paris eserlerini
      idarî bölüşüme ve statüye sahip olan çekirdek bir yandan tabiat'a, öte yandan insan'a karşı
      şehir hatıra gelir.               korumağa  mecbur  kalıyor.

         37 kilometre uzunluğunda bir çember teş­   Ne varki bunlar büyük tahripler, korkunç
      kil eden çevre yollarının sınırlandırdığı ve istilâlar değildir. Günlük yaşayış içinde doğan
      2.900.000 insanın yaşadığı Paris'te Valilik ve ve kıymet verilmezse bazılarınca fark edilmi-
      Belediye Başkanhğı bir birim içinde birleştiril­ yecek bile olan tahriplerdir.
      miş olup her nekadar bir Belediye Meclisi ve
      temsilî bir başkam; bir Genel Meclis ve keza   Meselâ tabiatın tahribi, Paris için bir yan­
      temsilî bir başkanı varsa da gerçekte üstün oto­ dan mâsum güvercinlerin pislikleri, öte yan­
      rite, adına Seine Valisi denen ve hükümetin dan havadaki rutubetin güzel binaların renkle­
      kudretli desteğine sahip bulunan Vali ve Bele­ rini karartmasıdır.
      diye Başkam'nm ehndedir.               İnsanın tahribine gelince: Tabiatın tahri­

         Ancak bu vali, polis kuruluşları üzerinde binden daha önemli olarak, günlük yaşayışı
      görevli ve yetkili olmayıp bu alanda adına po­ içinde kullandığı eşya artıklarını gelişi güzel
      lis valisi denilen ikinci bir yetki sahibi mev­ atmasından başlayıp kullandığı motorlu aracın
      cuttur.                      dumanına, evinin baca dumanından kurduğu sı­
                                naî tesisin insan sağlığı bakımından başkaları­
         Bu iki valilik elbirliği halinde Paris şehri­ nın zararlarına kadar genel rahatına, sıhhatı-
      nin meselelerini çözümlemeye çalışırlar. Yakın na, zevkine hürmetsizlik etmesi, tarih yadigâ­
      tarihlere kadar Seine Valisi bir yandan Paris'­ rı eserlerin değerini küçük ihmallerle veya men­
      in Valilik ve Belediye işlerini, öte yandan Pa­ faatlerle kaybettirmesidir.
      ris Bölgesi'nin Valilik hizmetlerini görürken
      bölgede hızla çoğalan nüfus ve şehirleşme do-   îşte tabiat ve insan'ın yapageldiği bu tah­
      layısıyle yeni yeni ValiHkler kurulmuş ve Po­ ribat sebebiyle diyebiliriz ki Paris şehri de her
      lis VaUUği'nin yetkisi bir kısım yeni Valilikler­ şehir gibi kirlenmekte, bu hali önlemekle ka­
      de devam ettirilmekle beraber Seine Valisi'nin nunen görevli olanlar da temizlemeğe gayret
      yetki ve görevleri ynkarıda sınırlarım belirtti­ etmektedir.
      ğimiz çekirdek şehire hasredilmek suretiyle bu­
      gün Paris şehri Vali ve Belediye Başkanı ha­
      line getirilmiştir.                (4) Dünya Gazetesi 9.9.1969.

      50
   1   2   3   4   5   6   7   8   9