Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

Büyük       Şehirlerimizin            Temizlik        Sorunu


                                           Fethi AYTAÇ
                                           Mahallî, idareler
                                         Genel Müdür Yardımcısı


     GİRÎŞ  :                   ağırlık olarak yıllardır artmamışsa da hacim
                            son 10 yıl içinde 5 milyon m^ ten 8 milyon
    - Basında yer alan halk şikâyetlerinin ışığın­
   da belediyelerimizin önemli sorunlarım bu der­ maC çıkmıştır.
   gide tatlı bir üslûpla inceleme konusu yapan   1539 tarihinden beri Paris'te her binanın
   meslekdaşımız Fikri Gökçeer "Umumî Yerlerin  kullanmak zorunda olduğu  çöp bidonları bazı
   Temizliği ve Çöp Toplama İşleri"ni ele alan bir mahallelerde yakında, bir deneme çerçevesinde,
   yazısında konunun tekmil  belediyelerimiz ve  yerlerini plâstik çuvallara bırakacaklardır. Çöp­
   özellikle de İstanbul için taşıdığı öneme çeşitli lerin daha süratli ve gürültüsüz olarak toplan­
               (
   yönleri ile temas etmişti i ) .         ması gayesini güden bu tedbir için dağıtılacak
                            polietilen plâstik çuvallar 1-10 mm. kalınlığın­
     Konu  öneminden birşey kaybetmeden de­   da olup 100 UtreUk hacme sahiptir. Çelik çer­
   vam etmektedir. Nitekim bu önemi sebebiyle­  çevelere asılı çuvallar ezici silindire ihtiyaç gös-
   dir ki konuya genel seçim öncesinde siyasî par­ termiyen kamyonlara kolaylıkla atılabilecek ve
   tilerin seçim benannamelerinde dahi yer veril­ sokaklarda trafik tıkanıklığına da sebebiyet
   miş bulunmaktadır (-).
                            vermiyeceklerdir." (^)
     Artan haberleşme ve ulaştırma imkânları     "Paris Belediyesi aldığı bir kararla mülk
   sebebiyle bugünün gittikçe küçülen dünyasında sahiplerini evlerini temiz tutmağa bunları baş­
   bir ülkenin veya bir şehrin problemleri kolay­ kente lâyık bir şekilde muhafazaya mecbur
   lıkla bir diğer şehir veya ülkenin problemi ha- kılmıştır.
   Une gelebilmekte yahut bir ülkede veya şehir­   Belediye Meclisi oybirliği ile aldığı kararla
   de bulunan bir çözüm yolu diğer bir ülke veya Parisli mülk sahiplerine 10 yılda bir evlerini
   şehirde de uygulama imkânı bulabilmektedir.  boyatma  mecburiyeti jüklemiştir.
   Bu görüş açısı içinde ve bu şehirde yapılan te­ Bu konuda alınan kararda buna uymıyan-
   mizlik faaliyetlerine iUşkin olarak basınımızda ların 5.000 Frank para cezasına çarptırılacak­
   yer alan bazı haberlerden de esinlenerek Fran­ ları belirtilmektedir.
   sa'nın başkenti Paris'te yürütülen temizlik ça­
   lışmalarına kısaca göz atıp bazı temennilerde (1) İller ve Belediyeler Dergisi . sayı 285 sah. 291295
   bulunmak  yazımızın amacını teşkil etmektedir.   (Aynca bakınız: Ahmet Sezai A Y D ı N - B E L E ­
                              D I Y E L E R D E Ç Ö P P R O B L E M I Ü Z E R I N D E K ı S A
                              B Î R A R A Ş T ı R M A ÎUer ve Belediyeler Dergisi-sa-
     BASINDA  Y E R ALDIĞINA  GÖRE  :       yı 278).
                             (2) "Şehir ve kasabalarımızın temiz tutulması İçin ya­
     "Başkent Paris'in yılhk 1 milyon ton olan  pılan çahşmalara önem verilecektir." A P Seçim
   çöpünü toplamak üzere hâlen silindirU 784 ko­  Beyannamesi - imar ve iskân Hizmetleri Bölümü.
   caman  kamyon  çalışmaktadır. Çöp miktarı   (3) Milliyet Gazetesi 22.8.1969


                                                   49
   1   2   3   4   5   6   7   8