Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

Belediyelerimiz        ve   Mali    Kaynaklar                                              Turgut Acar
                                          Çanakkale Belediye Muhasibi

        Belediyelerimizin kuruluş, görev ve yetki­ leri Özel idarelerce tahsil edilmekte, sadece bi­
      lerini kapsayan 1580 sayılı Belediye Kanunu, na vergisinden belediyelere %20 pay verilmek­
      günümüzün  şartları bakımından yetersiz bir  tedir. Özel idarelerin şehir ve kasabalarda yap­
      duruma  girmiş, taşıdığı hükümler itibariyle, makta olduğu veya  yapacağı hiç bir hizmet
      esasında birer ademî merkeziyet organı olan  yoktur. Bu gayrimenkuUere  bütün hizmetler
      belediyeleri, normal vesayet müdahaleleri dı­ belediyece götürüldüğüne göre verginin de be­
      şında, adeta merkezî idarenin bir uzvu haline lediyeye ait bulunması, gelir eşittir ve hizmet
      getirmek suretiyle koyu bir merkeziyetçi zihni­ prensibinin bir icabıdır.
      yete bağlamış bulunmaktadır. Bu durum muva­     c) Kara taşıt araçlarından alınan resim
      cehesinde de belediyelerin rasyonel bir çalışma kaldırılmış, yerine dağıtılan trafik resmî pay­
      düzen ve sistemine yönelmesi tabiatıyle müm­ ları eskisinin miktarını bulmamıştır. 1969 malî
      kün olamamaktadır.                yılından itibaren tekel maddelerinden verilen
        Bu itibarla, mahallî idareleri teşkil eden paylar, sessiz sedasız çıkarılan bir kanunla kal­
      Köy, Özel İdare ve Belediyelerin gaye ve bün­ dırılmış yerine henüz bir gelir getirilmemiştir.
      yelerinde var olan, ademi merkeziyet idareleri- Levha (Tabelâ) resmi, liman işgal resmi gibi
      nen gerektirdiği niteliğe kavuşmaları görüşü- gelirler "Tavan miktarı belli olmadığı" gerek-
      müzce elzemdir. Bu hususa kısaca değindikten cesile Anayasa Mahkemesince  iptal olunmuş,
      sonra esas konumuza geçelim.          üç yıldan beri yeni bir hüküm getirilmemiştir.
        MALÎ KAYNAKLAR    :               3 — Çağımızda hâkim olan fikir ve dü­
        Belediyelerin malî kaynaklarını incelersek şünceye göre, bir hizmetin ifasında yararlanan­
      görürüz ki, kendisine tahmil edilen esas ve çe­ ların da katkısı olmahdır. Buna göre de veril­
      şitli yasalarla verilen ek görevler yanında hiç miş olan ödevin gerçekleşebilmesine yardımcı
      mertebesinde ve pek cılız kalır. Bir çok beledi­ olmak üzere karşıhğının yani malî imkânının
      yemiz sağladığı bu gelirlerle değil görev yap­ hazırlanması gerekir, Belediye hizmetlerinde
      mak, personel giderlerini dahi karşılıyabilmek- ise bu prensibe bağlı kalınmadığı, bittabi hizme­
      ten uzak kalmaktadır. Durumu  kısaca şöyle  tin yerine getirilemediği görülür. Örneğin: Te-
      özetliyebiliriz:                  mizhk ve aydınlatma  hizmetleri karşılığında
        1 — Belediye teşkili için 2000 nüfus yeter­ alınan temizleme aydınlatma resmi.
      li görülmüştür. Halbuki 2000 nüfuslu üniteler,  4 — Belediyeler gelir sağlayıcı, rantabih-
      kuruluşun görev yapma ve rahatça çalışabilme­ tesi mevcut tesisler kurmağa, bu maksatla ko-
      si için gerekli sosyal, malî ve ekonomik nitelik­ rulmuş veya kurulacak kurumlara katılmağa
      ten mahrumdur.                  yönelememektedir. Kurduğu iktisadî tesisler, ya
        2 — Belediye gelirlerine ait esas yasa olan saların kısıtlıyıcı hükümleri karşısında işletme­
      5237 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, muhte­ ciliğin gerektirdiği aktiviteden mahrum kaldı­
      vası bakımından bugünün şartlarına uymamak­  ğından zamanla bir külfet haline gelmektedir.
      ta, arzulanan gelir kaynaklarını vermemiş bu-    5 —- Belediye yatırımlarının finansman
      lunmakt'adır.                   kaynağı İller Bankasıdır. Ancak, taleplerin çok­
        a) Kanunda belirtildiği üzere bazı p-elirleri luğu karşısında bankanın plâsmanları yetersiz
      merkezi idarece tahsil edilmekte belediyelere kalmakta, birçok yatırım projeleri bu yüzden
      muayven  oranda pay  verilmektedir, örneğin  tatbik edilememektedir. Bu durum hem kalkın­
      Gelir-Kurumlar Vergisi, Gümrük Vergisi, Akar­  ma hızı yüzdesine tesir etmekte hem de beledi-
      yakıt îstihsal Vergisi, Trafik Resmî payları. hizmetlerin aksamasına  veya rantabl  yatı­
        b) Tamamen  belediyelere ait olması gere­ rımların gecikmesine sebeb olmaktadır. Diğer
      ken sınırları içindeki bina, arsa ve arazi vergi- taraftan uygulanan faiz (gider vergisi dahil)
      56
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15