Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

Belediyeler       İlan   ve  Reklam      Resmî     Almaya                   Devam      Edecek


               Ancak son iptâl kararlan karşısında idari kaza
               organlarının daha dikkatli olmalan gerekmektedir.

                                         thsan HINÇER
                                       istanbul Belediyesi Varidat
                                         Tahakkuk Müdürü    Bilindiği üzere 5237 sayılı ve 1948 tarihli Daha  sonra bir belediye gehri daha aynı
  Belediye Gelirleri Kanununun 21. maddesi lev­ akıbete uğramıştır. Yine tavanı tesbit edilme­
  ha, ilân ve reklâm resmine aittir.       miş olan 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu­
    Adı geçen kanunun bâzı gelirlere ait mad­ nun 19. maddesinin B fıkrasında yer alan "Li­
  delerinde, Belediye Medislerince düzenlenecek  man işgal Resmî" de Anayasa Mahkemesi  ta­
  tarifelere esas olacak azamî had belirtilmiş, rafından, Damştay 9. Dairesi'nin itirazı üzeri­
  bâzılarında ise böyle bir sınır ve çerçeve tesbit ne Anayasa'nın 61. maddesine aykırı şekilde
  olunmamıştır.                   Gelibolu Belediye Meclisi tarafından tanzim
                            edilen tarife sebebiyle iptal edilmiştir. Gehbolu
    Bu durum karşısında bâzı belediyeler lev­
  ha resmini, gelire ihtiyaçları oldukça yükselt­ Belediyesi limana giren gemilerden 2000 lira
  mişler, bir ara, bu sınır, vergi eşitliğini zedele­ işgal resmi almakta idi. Tarife esasları bu şe­
  yecek  seviyelere doğru yükselmiştir. Adana  kilde tanzim olunmuştu. Halbuki, İstanbul Li­
  Belediyesinin yıllık levha resmini bâzı müesse­ manına mal boşaltan bir gemiden alınan işgaliye
  seler için 30 bin lira olarak tâjdni, bâzı beledi­ resmi tarifesine göre 100 lira ile 300 lira ara­
  yelerin de iktisadî devlet teşekküllerine ve fab- sında tonaj ve müddete göre değişmekte idi.
  rikalana ait bu resmî 75 bin liraya çıkarması,
  bardağa dökülen son damlayı teşkil etmiştir.   Bu iptal kararının tarihi 18.4.1968, E .
  Danıştay 9. Dairesinin levha resmine ilişkin No. 967/54, K. No. 968/12 olup, yürürlük tari­
  fıkranın iptal talebi. Anayasa Mahkemesince  hi aynı kararla 17.10.1968 olarak tesbit edil­
  1966 yılında uygun mütalâa olunmuş ve yapı­ miştir.
  lan tarife Anayasa'nın 61. maddesine aykırı    Bu iki iptal keyfiyeti ve iptale yol açan
  düştüğünden 26.9.1966 tarihinden itibaren yü­  uygunsuz  tarifeler, bütün belediyecileri uzun
  rürlüğe girmek üzere, E. 1965/45, K.1966/16  uzun düşündürürken yeni bir iptal kararı daha
  sayılı kararla 29.3.1966 tarihinde iptâl olun­ verildiğini gazetelerde okuduğumuz zaman ne
  muştur.
                            kadar üzüldüğümüzü  tarif edemeyiz.  Fakat
    Levha resmi 5237 sayılı kanunun 21. mad­  Resmî Gazete'yi alıp kararın tümünü okuduk­
  desinin 3. fıkrasını teşkil etmekte idi. Bunun  tan sonra endişemiz hafifledi. Zira Anayasa
  üzerine, yeni bir kanunla bu boşluk sınırlı bir Mahkemesi'nin çok münsif hareket etmiş oldu­
  şekilde doldurulmadığından, belediyeler, 1967  ğunu, sadece gazetelerde yayınlanan ilânları
  1968 ve 1969 yıllarında levha resminden mah­ kapsıyan hükmünü iptal etmiş bulunduğunu
  rum kalmışlardır.                 gördük.

                                                 391
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14