Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

rüşe katılıyoruz. Belediye ve özel idareler, ec­ II36 saj^ı kanunun sözü edilen maddesin­
      nebiler dışında, mukavele ile personel istihdam deki bu yoldaki hüküm önemli bir tahdit getir­
      etmemehdir. Gerektiğinde bunlar için (E) cet­ mektedir. Bu hükme göre, idare lehine takdir
      velindeki tertiplerden muvakkat kadro ihdas   edüen vekâlet ücretinin tahsil edilen kısmının
      edilebilir.                     avukata veya bütün personele aynen tevzi ve
         b) Kanun hükmüne  göre  takdir edUen   tediye edilmemesi, 7244 sayılı kanunun 3.
      avukathk  ücretinin hemen avukata ödenmesi   maddesindeki tahdidin göz önünde bulundurul­
      bah^s konusu değildir. Bu ücret avukata, tah­ ması gerekir. Yani herhangi bir personel baş­
      sil edildikçe ödenecektir.            kaca aidat, hisse prim v.s. almıyorsa, ayda
         c) Avukatlık ücretinin hukuk işleri mü­  kendisine birinci derece aylık tutarının %60
      dürlüğü veya hukuk  müşavirliği personeline,  mı geçmemek üzere vekâlet ücreti ödenmelidir.
      belediye veya il genel meclisince tesbit oluna­ Birinci derece aylığı 2700 lira olduğuna göre
      cak esaslara göre tevzi ve tediye edilmesi ge­ aylık ödenecek en fazla mikdar 1620 Hra olma­
      rekmektedir.                    lıdır. Ancak bu tahdit hükmünün yıllık olarak
                                nazara alınması ve uygulanması gerekmekte­
         Sözü edilen 199. maddede avukatlık ücre­
      tinin sadece avukatlara tediye edileceğine dair dir. Böylece bir personele bir yılda ödenecek
      bir sarahat mevcut değüdir. Maddede "Hukuk   vekâlet ücretinin azamî mikdarı 19440 liradır.
      işleri müdürlüğü veya hukuk müşavirliği per-
       sonehne" kaydı vardır. Buna göre, takdir ve
      tahsil edilen avukatlık ücretinden hukuk işle­   Sonuç :
       ri müdürlüğü veya hukuk müşavirliğinin avu­    II36 sayılı Avukatlık Kanununun yürür­
      kat olmayan personeline de pay ayrılması ge­ lüğe girdiği 7.7.1969 tarihinden itibaren bele­
       rekmektedir, tşte bu husus belediye veya il ge­ diyelerle bunların yönetim ve denetimi altında
       nel meclisi kararı ile tesbit edilecektir.  bulunan daire, müessese ve şirketler ve il özel
                                idarelerinin bir kadroya bağlı olarak ücret ve­
         Sözü edilen hüküm gereğince İstanbul Be­
       lediye Meclisi avukathk ücretinin tevzi esasla­ ya aylık alan avukatlarına ve mevcutsa büro
       rını belirtmiştir. 21.8.1969 gün ve 13281 sayıh personeline, avuktlarm takip ettikleri dâva ve
       Resmî Gazete'de neşredilen (Istanbul Belediye­ işlerde mahkeme ve icra daireleri tarafından
       si Hukuk Tşleri Müdürlüğü Personeli Vekâlet  daire lehine avukatlık ücret tarifesine göre
       Ücreti Yönetmeliği) ne göre, tahsil edilen ve­ takdir edilen avukatlık ücretinin tahsil olnan
      kâlet ücretinin %85'i müdür ve muavinler da­ kısmının, sözü edilen kanunun 199. maddesinde
       hil, avukatlar arasında müsavi olarak, kalan belirtilen kayıt ve şartlarla ödenmesi icap et­
       kısım da diğer memur ve hizmetlilere görevin mektedir.
       mesuliyet ve başarısı esas alınmak suretile mü­
                                                   veya
                                                      dâ­
                                  Bu
                                    dairelerin bir veya
       düriyetin tâjnn ve takdir edeceği nisbetler da­ vasını takip için avukatla bir kaç iş yapmala­
                                              mukavele
       hilinde tevzi edilecektir. Diğer belediyeler de rı haUnde (burada bir istihdam keyfiyeti ba­
       sözü edilen Yönetmelik örnek alarak bir tali­
                                                 kanunun
                                              sayılı
       mat veya Yönetmelik hazırlayabilirler. Ancak  his konusu edilemez) 1136 164. maddesinin 163.
                                maddesinin
                                           ile
                                                      son
                                      2.
                                        fıkrası
       İstanbul Belediyesi tarafından hazırlanan Yö­ fıkrasına göre, aksine sözleşme olmadığı tak­
       netmelikteki, büro personeline ödenecek payın dirde, idare lehine takdir edilen avukatlık üc­
       tevzi esalarının tesbiti işinin müdüriyete bıra­
       kılması yolundaki hükmün doğru olmadığı, bü­  retinin tamamının avukata ödenmesi gerektiği
                                kanısındayız.
       ro personeli arasında ayrım yapmak gerekiyor­
       sa, bu yoldaki esasların da belediye meclisi ta­ 7244 sayılı kanunun 5 ve 6. maddeleri kar­
       rafından tâyin ve tesbit edilmesinin uygun ola­ şısında, ayrıca sarih bir kanun hükmü de bu­
       cağı mütalâa edilmektedir.            lunmadığından, sözü edilen dairelerin, yukarı­
         d) Sözü edilen vekâlet ücretinin 7244 sa­ daki parağrafta belirtilen hal dışında, muka­
       yılı kanundaki hadler dahilinde tevzi ve tediye vele ile avukat istihdam etmelerinin mümküa
       edilmesi gerekmektedir.              ve uygun bulunmadığı mütalâa edilmektedir.
       390
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13