Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

tdarei Unmmiyei Vilâyet Kanununa ekle­     2 — idarenin  mevcut olan ve vukubula-
    nen madde :                  cak bütün dâva ve işleri için avukat istihdam
                           etmek (bu halde genellikle yıllık bir ücret tak­
    Ek Madde — Bir kadroya  bağlı olarak ay­  dir ve tesbit edilmekte, bu meblağ iki üç tak­
  lık veya ücreti îl Özel idaresi bütçesinden ve­ sitte bazan aylık taksitler halinde ödenmek­
  rilen müşavir ve avukatların takipettikleri dâ­
  va ve işlerde, mahkeme ve icra daireleri tara­ tedir).
  fından müvekkilleri II Özel idaresi lehine avu-  idarenin sadece muayyen iş ve dâvalarına,
  katlık ücret tarifesine göre takdir edilen avu­ münhasır olmak üzere avukatla mukavele ya­
  katlık ücretinin tahsil olunan kısmı, bu idare­ pılması halinde, idare lehine takdir edilen ve­
  nin hukuk işleri müdürlüğü veya hukuk müşa- kâlet ücretinin avukata ödenmesi için bir te-
  virliğindeki personeli, il genel meclisi tarafın­ reddütün bahis konusu olmıyacağı kanısında­
  dan tesbit edilecek esaslara göre ve 7244 sayı- yız. 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 163.
  h Kanundaki hadler dahihnde tevzi ve tediye maddesinin  2. fıkrasında "Avukathk  ücreti
  olunur."                      avukatla iş sahibi arasında serbestçe kararlaş­
    Bu hükme göre, 7.7.1969 tarihinden itiba­ tırılır" 164. maddesinin son fıkrasında ise
  ren, daire lehine sonuçlanan dâva ve işler do- "Avukatla iş sahibi arasında aksi ne yazılı söz­
  layısile takdir edilen vekâlet ücretinin tahsil leşme bulunmadıkça tarifeye dayanarak karşı
  olunan kısmının belediye ve özel idare avu­ tarafa yüklenecek avukatlık  ücreti avukata
  katlarına ödenmesi  gerekmektedir. Belediye   aittir." hükmü mevcuttur.
  Kanununa  eklenen madde daha açık, daha şü­
  mullüdür. Belediyelerden başka, belediyelerin    Daire, herhangi bir iş sahibi gibi dâva ko­
  yönetim ve denetimi altındaki bütün daire, mü­ nularından biri için avukata vekâlet verebilir.
  essese ve şirketleri de kapsamaktadır.     Ücret, aralarında serbestçe tâyin ve tesbit edi­
                           lir. Mukaveleye aksine bir hüküm konulmamış
    Ancak, maddenin  tetkikinden de anlaşıla­ olursa, tarifeye dayanarak karşı tarafa yük­
  cağı üzere, avukatlık ücretinin ödenmesi bazı lenecek avukatlık ücreti tamamen avukata öde­
  kayıt ve şartlara tâbi tutulmuştur:       nir. Bu durumda 7244 sayılı kanundaki haddin
    a) idare bütçesinden, bir kadroya bağlı  de nazara alınması bahis konusu değildir. Dai­
  olarak aylık veya ücret almak,         rece, avukathk ücretinin, avukata bırakılma­
    b) Takdir edilen vekâlet ücretinin tahsil ması isteniyorsa, bu yolda anlaşmaya varıla­
  olunan kısmını tevzi ve tediye etmek,      rak mukaveleye sarih hüküm konulmıası icap
    c) Belediye MecHsi veya I I Genel MecUsi eder.
  kararı ile vekâlet ücretinin personele tevzi
  esaslarım belirtmiş olmak,              Uygulamada  görülen, idarenin bir avukat­
    d) 7244 sayılı kanunda yazılı hadler dahi­ la, bütün dâvalarını takip etmek üzere, müd­
  linde tediyede bulunmak,             detle tahdit edilmiş (genellikle bir sene) mu­
  gerekmektedir.                   kavele yapması hah, yukarıda belirtilen birinci
    a) Belirtildiği üzere, vekâlet ücreti, bir  hale tamamen benzememektedir. 7.7.1969 ta­
  kadroya bağlı olarak aylık veya ücret alan  rihinden itibaren bu şekildeki istihdam dolayı-
  avukatlara ödenecektir.              sile ihtilâf konusu doğabilir.
    Burada bir sual akla gelmektedir. Bir     Maliye Bakanlığının görüşüne göre (Ma­
  kadroya bağlı olmadan avukat istihdam edile­ liye Bakanlığının 17.9.1959 gün ve Bütçe ve
  bilir mi, edihrse bunlara vekâlet ücreti ödene­ M.K.G. Md. Barem Şb. 115500-197/9730 sayılı
  bilir mi?                     ev 14.2. 1961 gün ve 115513/2102 sayılı müta­
    Uygulamada,  bir kadroya bağlı olmaksı­  lâaları) belediyelerde mukavele ile personel
  zın mukavele ile avukat istihdam edildiği gö­ istihdamına cevaz veren bir hüküm yoktur.
  rülmektedir. Mukavele ile istihdam da iki şe­  Mukavele ile istihdam edilenler de hizmetli du­
  kilde olmaktadır:                 rumundadır. Kendilerine 7244 sayılı kanunun
    1 — idarenin sadece bir işi veya dâvası  5 ve 6. maddelerinde belirtilen mikdarlara gö­
  için avukata vekâlet vermek.           re ücret ödenebihr. Biz de esas itibarile bu gö-

                                                 3S9
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12